Конкурси

Тук ще намерите информация за текущите тръжни процедури, конкурси и търгове на Алианц България

Конкурси

Конкурс за доставчик на услуга "Софтуерно решение за обслужване на запорни съобщения и плащания по запорни съобщения в Алианц Бнк България АД"

Алианц Банк България организира конкурс за избор на доставчик на услуга: Софтуерно решение за обслужване на запорни съобщения и плащания по запорни съобщения в Алианц Бнк България АД". Срок за предоставяне на документи: 21.09.2023 г. 

Покана 

1. Задание

2. Указания конкурс

3. Съдържание на офертата

4. Представяне на участника

5. Административни сведения

6. Споразумение за конфиденциалност

7. Въпросник

8. Декларация за свързаност

9. Декларация за участие на подизпълнител

10. Професионален опит на екипа

11. Ценова оферта

Конкурс за доставчик на услуга "Смяна на съществуващата система за обработка на клиентски обаждание на Единен център за обслужване на клиенти"

Алианц България организира конкурс за избор на доставчик на услуга: „Смяна на съществуващата система за обработка на клиентски обаждание на Единен център за обслужване на клиенти". Срок за предоставяне на документи: 29.09.2023 г. 

Покана

Задание

Съдържание на офертата

Proveder Self Assessment

Образец 1 - Административни сведения

Образец 2 - Въпросник

Образец 3 - Ценово предложение 

Образец 4 - Декларация свързани лица 

Конкурс за доставчик на услуга "Подновяване на 0365 лицензи sales.allianz.bg" за нуждите на застрахователните дружества от групата на Алианц България Холдинг

Алианц България организира конкурс за избор на доставчик на услуга: „Подновяване на 0365 лицензи sales.allianz.bg" за нуждите на застрахователните дружества от групата на Алианц България Холдинг.

Покана

Задание и критерии за оценка

Спецификации

Декларация

Образец 1

Въпросник

 

Конкурс за "Доставка на компютри и компютърна периферия” за дружествата от групата на Алианц България Холдинг

Алианц България организира конкурс за избор на доставчик на услуга: „Доставка на компютри и компютърна периферия” за дружествата от групата на Алианц България Холдинг. 

Покана 

Задание и критерии за оценка

Спецификации

Декларация

Образец 1

Въпросник

 

Търгове

Процедура за участие и провеждане на неприсъствен търг с тайно наддаване за употребявани МПС собственост на ЗАД „Алианц България”

І. Общи условия и ред за подаване на офертите:

1. Участник в регламентирания тук неприсъствен търг с тайно наддаване за продажба на МПС може да бъде всяко физическо или юридическо лице. До участие в него се допускат и служители на дружествата от групата на “Алианц България Холдинг” АД.

2. Всеки участник в търга подава Предложение за участие, поставено в запечатан и непрозрачен плик, с ненарушена цялост, върху който участникът отбелязва: марка, модел и ДКН на МПС за което участва, както и задължително съдържа следният надпис: „ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ТЪРГА”.

3. Предложението трябва да съдържа:

  • Попълнена и подписана бланка /образец №1/, съдържаща данни за участника - трите имена /за физическо лице/ или наименование на дружеството и имената на представляващия го /за юридическо лице/, както и телефон или други координати за връзка, марка, модел и ДКН на МПС за което участвува и предложена цена, която не може да бъде по ниска от първоначално обявената;
  • Документ, удостоверяващ внесен депозит в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена на МПС, внесен по сметка на дружеството продавач в “Алианц Банк България” АД.

4. Предложението се подава за всяко МПС по отделно. Няма ограничения за броя на подадените предложения за различини/отделни МПС. За едно МПС, един участник може да подава само едно предложение.

5. Бланки по образец №1 се получават от „Деловодството” на Управление “Автомобилно застраховане”. Предложението, съдържащо документите съгласно т.3, се подава в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Управление “Автомобилно застраховане” или в офисите към териториалните центрове за концентрация на МПС в градовете Пловдив, Варна и Бургас. При подаването им, деловодителят поставя входящ номер, дата и час на приемането върху плика. Бланки се получават и предложения се подават всеки работен ден от 9,00ч. до 16,00ч.за гр. София, а в деня предхождащ търга от 9,00 до 13,00 ч.за градовете Пловдив, Варна и Бургас.

ІІ. Тръжна комисия:

1. Тръжната комисия се назначава със заповед на Главния оперативен директор на „Алианц България Холдинг” АД.

2. Разглеждането на подадените предложения се провежда ежеседмично за гр. София и два пъти месечно за предложенията от останалите центрове за концентрация на МПС. Комисията се събира за извършване на дейността всеки вторник.

3. Съставът на Комисията се състои от председател и двама члена. Тя приема решения с обикновено мнозинство. За нормалното протичане на дейността й са достатъчни да присъстват двама членове от състава й, които следва да приемат решенията единодушно.

ІІІ. Ред за провеждане на неприсъствен търг с тайно наддаване:

1. На търга се разглеждат всички редовно подадени предложения

  • Налични в деловодството на Алианц България на адрес - София, ул. Сребърна  №16, към датата на провеждане на търга;
  • Изпратени на адреса на дирекция „АСД” на Алианц България Холдинг от останалите центрове за концентрация до 1-во и до 15-то число всеки месец.

2. Комисията установява марка, модел и ДКН за всяко МПС за което са подадени предложения, като подадените за едно МПС се групират и отварят последователно;

3. При отваряне на предложенията комисията проверява наличието на всички изискуеми съгласно настоящата процедура документи, като предложения, не отговарящи по съдържание и начин на подаване са нередовни и не се разглеждат;

4. Комисията извършва класиране на подадените предложения за всяко отделно МПС, като за победител се обявява участника, предложил най-висока цена за същото;

5. При еднаква предложена цена от двама или повече участници, комисията обявява за спечелил този от тях, чието предложение е депозирано в деловодството първо.

6. Продажбата на МПС се смята за действителна и при участието на само един кандидат купувач, ако предложената от него цена не е по-ниска от първоначално обявената.

7. За резултата от класирането комисията изготвя протокол, който се утвърждава от Главния оперативен директор. Неразделна част от протокола са приложените към него отворени предложения на участниците в тръжната процедура, описани в таблица, подписана от членовете на комисията.

8. В двудневен срок от извършване на класирането и утвърждаването му, комисията уведомява по подходящ начин участниците в търга за резултатите.

9. Класираният участник е длъжен в срок от три работни дни след уведомяването му да внесе сумата до пълната стойност с която е спечелил търга за конкретното МПС, след което му се прехвърля собствеността върху МПС.

10. При не внасяне на сумата в указаният в т.9 срок от класираният участник, то неговият депозит не се възстановява, като непродаденото МПС се включва в следващата тръжна процедура.

11. Във всички случаи, разходите по прехвърлянето на МПС, включително данъци, такси по ЗМДТ и ЗННД, както и разходите по сключване на застраховка „ГО” на МПС в ЗАД “Алианц България” са за сметка на купувача.

12. Не спечелилите участници получават обратно в пълен размер депозираните от тях суми по банков път.

Възможни са промени в списъка, побликуван в сайта. Потенциалните клиенти следва да се запознаят с окончателния списък два дни преди търга.

  1. ЗАД "Алианц България" - "Алианц Банк България" АД / IBAN BG16BUIN74441010002091; SWIFT BUINBGSF БЦ " Европа" - за леки автомобили по финансов риск.
  2. “Алианц България Банк ” АД - банкова см. IBAN BG54 BUIN9561 10000 56151, BIC BUINBGSF при “Алианц Банк България” АД.- за леки автомобили.
  3. ЗАД “Алианц България” – банкова см. IBAN BG43 BUIN  9561 101000 2050, BIC: BUINBGSF при “Алианц Банк България” АД – за леки автомобили и ДМА
  4. ПОД "Алианц България" АД - банкова см. IBAN BG48 BUIN 9561 1000085941, BIC BUINBGSFпри “Алианц Банк България” АД – за леки автомобили.
Търг за продажба на употребявани МПС с тайно наддаване за автомобили находящи се в гр. Софиа за 03.10.2023г. , 10.10.2023г. , 17.10.2023г. , 24.10.2023г.

SKODA OCTAVIA 

1.9-Дизел

204820км.

2007г.

За ремонт задна дясна врата , заден десен панел , задна броня  ДВГ за нов , отвор в цилиндровия блок вследствие на излязла мотовилка.

Начална тръжна цена 2850лв.

 

 

В момента няма налични активи.
 
В момента няма налични активи.
 

PEUGEOT 407

2.2-Бензин

154000км

2005г.

Повреден компютър ,задна броня боя,скъсано уплътнение предна лява врата , липсва акумулатор.

Начална тръжна цена 2295лв.

 

 

 
                                        
                                         
                                         
                                         
                                         

София - Светлозар Димитров тел.02 / 930 2508 /моб. 0885 078070

Пловдив - Георги Тотов тел. 032 /658 813 /моб. 0888 130 126

Варна - Петър Михайлов 052 / 680 620 / моб.0882 336 938

 

Публична продан

Активи по градове
В момента няма налични активи.
В момента няма налични активи.
В момента няма налични активи.
В момента няма налични активи.
В момента няма налични активи.

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!