Конкурси

Тук ще намерите информация за текущите тръжни процедури, конкурси и търгове на Алианц България

Конкурси

Kонкурс за избор на доставчик на услуга: Провеждане на профилактични прегледи за служителите на дружествата от групата на Алианц България Холдинг за 2024 г.    

Алианц България организира конкурс за избор на на услуга: Провеждане на профилактични прегледи за служителите на дружествата от групата на Алианц България Холдинг за 2024 г.    

Срок за предоставяне на документи: 26.07.2024 г.

Документи:

Документация - по възлагане на поръчка за провеждане на профилактични медицински прегледи на служителите за 2024 г.

1. Покана

2. Конкурсна документация 

3. Образец № 1 – Административни сведения 

4. Образец № 2 – Въпросник към компания-кандидат за доставчик на стоки и услуги

5. Образец № 3 – Декларация свързани лица

6. Приложение 1 - за медицински екип

7. Приложение 2 – ценово предложение

8. Приложение 3 – наличие на платформа

9. Приложение 4 – без смесване на потока

10. Приложение 5 - изисквания за очен преглед

11. Техническо предложение 

12. Пакет Медицина 2024

Kонкурс за доставчик на "Куриерски услуги в България и в чужбина“ за нуждите на дружествата от групата на Алианц България.

Алианц България организира конкурс за избор на доставчик "Куриерски услуги в България и в чужбина“ за нуждите на дружествата от групата на Алианц България.

Срок за предоставяне на документи: 15.07.2024 г.

Документи:

1. Покана

2. Задание за изпълнение

3. Съдържание на офертата и критерии за оценка

4. Въпросник към компания кандидат - доставчик

5. Приложение 1 - цени на пратки

6.  Приложение 2 - коефициент на тежести 

7. Административни сведения за кандидата

8. Декларация свързани лица 

 

 

Kонкурс за "Наем на сървъри, flash storage, лицензи за VMware и услуги за поддръжка на виртуална инфраструктура и Linux администрация“ за нуждите на ЗАД Алианц България, ЗАД Алианц България Живот, ЗАД Енергия и ПОД Алианц България".

Алианц България организира конкурс за избор на доставчик "Наем на сървъри, flash storage, лицензи за VMware и услуги за поддръжка на виртуална инфраструктура и Linux администрация“ за нуждите на ЗАД Алианц България, ЗАД Алианц България Живот, ЗАД Енергия и ПОД Алианц България".

Срок за предоставяне на документи: 19.06.2024 г.

Документи:

Покана

Задание за изпълнение

Критерии за провеждание на конкурс и оценка на офертите

Образец №1 - Административни сведения за кандидата

Образец №2 - Въпросник към компания - кандидат за доставчик на услуги

Образец №3 - Ценово предложение

Образец №4 - Декларация свързани лица 

Въпросник Информационна сигурност 

Въпросник GDPR

 

Kонкурс за „Разширена поддръжка на IPS-IDS и WAF решения за нуждите на дружествата от групата на Алианц България"

Алианц България организира конкурс за избор на доставчик „Разширена поддръжка на IPS-IDS и WAF решения“ за  нуждите  на дружествата от групага на Алианц България.

Срок за предоставяне на документи: 18.06.2024 г.

Документи:

Покана

Задание за изпълнение

Критерии за провеждание на конкурс и оценка на офертите

Образец №1 - Административни сведения за кандидата

Образец №2 - Въпросник към компания - кандидат за доставчик на услуги

Образец №3 - Ценово предложение

Образец №4 - Декларация свързани лица 

Въпросник Информационна сигурност 

Въпросник GDPR

 

 

Kонкурс за „Поддръжка на мрежова инфраструктура в Центрове за данни София и Каспичан“ за  нуждите  на дружествата от групата на Алианц България"

Алианц България организира конкурс за избор на доставчик „Поддръжка на мрежова инфраструктура в Центрове за данни София и Каспичан“ за  нуждите  на дружествата от групага на Алианц България.

Срок за предоставяне на документи: 07.06.2024 г.

Документи:

Покана

Задание за изпълнение

Критерии за провеждание на конкурс и оценка на офертите

Образец №1 - Административни сведения за кандидата

Образец №2 - Въпросник към компания - кандидат за доставчик на услуги

Образец №3 - Ценово предложение

Образец №4 - Декларация свързани лица 

Въпросник Информационна сигурност 

Въпросник GDPR

 

 

Kонкурс за избор на Комуникационна агенция за дружествата от групата на Алианц България

Алианц България организира конкурс за избор на Комуникационна агенция за дружествата от групата на Алианц България.

Срок за предоставяне на документи: 24.04.2024 г.

Документи:

Покана за участие в конкурс за Комуникационна агенция

Задание за участие в конкурс за Комуникационна агенция, критерии за избор и оценка на офертите

Приложение 1 – Обхват на работа

Въпросник към кандидата за доставчик на стоки и услуги

Декларация – Административни сведения

Декларация за конфиденциалност

Декларация за свързаност

Корпоративно представяне на Алианц България 

Kонкурс за избор на доставчик на услуга: Доставка, поддръжка и сервиз на кафе машини, кафе и консумативи в офиси на дружествата от групата на Алианц България, в София и страната.

Срок за предоставяне на документи: 12.04.2024 г.

Документи:

Покана

Задание 

Съдържание на офертата и критерии за избор

Декларация - Свързани лица

Compliance Въпросник

Административни сведения

Приложение №1

Приложение №2

Kонкурс за избор на доставчик на услуга „Комплексна проверка за пробиви на информационната сигурност – Penetration Test” за нуждите на Алианц България Холдинг.

Срок за предоставяне на документи: 29.03.2024 г.

Покана за участие в конкурс

Задание и критерий за оценка

Образец 1

Въпросник към кандидата

Декларация

Kонкурс за избор на доставчик на услуга „Консултантски услуги за прилагане на ЕС регулация Digital Operational Resilience Act (DORA)” за нуждите на Алианц България Холдинг.

Срок за предоставяне на документи: 13.03.2024 г.

Покана за участие в конкурс

Задание

Критерии за оценка

Образец 1 - Административни сведения за кандидата

Образец 2 - Въпросник към кандидата за доставчик

Образец 3 - Ценово предложение на кандидата

Образец 4 - Декларация свързани лица

GDPR Vendor Assessment

IS Provider Pre-Qualification Self-Assessment

Конкурс за доставка на пластики за банкови карти за нуждите на Алианц Банк България.

Срок за предоставяне на документи: 01.03.2024 г.

Покана за участие в конкурс

Въпросник към покана за участие в конкурс

Въпросник за компании извън България

Декларация родствени връзки

Оценка на предоставените оферти

 

Търгове

Процедура за участие и провеждане на неприсъствен търг с тайно наддаване за употребявани МПС собственост на ЗАД „Алианц България”

І. Общи условия и ред за подаване на офертите:

1. Участник в регламентирания тук неприсъствен търг с тайно наддаване за продажба на МПС може да бъде всяко физическо или юридическо лице. До участие в него се допускат и служители на дружествата от групата на “Алианц България Холдинг” АД.

2. Всеки участник в търга подава Предложение за участие, поставено в запечатан и непрозрачен плик, с ненарушена цялост, върху който участникът отбелязва: марка, модел и ДКН на МПС за което участва, както и задължително съдържа следният надпис: „ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ТЪРГА”.

3. Предложението трябва да съдържа:

  • Попълнена и подписана бланка /образец №1/, съдържаща данни за участника - трите имена /за физическо лице/ или наименование на дружеството и имената на представляващия го /за юридическо лице/, както и телефон или други координати за връзка, марка, модел и ДКН на МПС за което участвува и предложена цена, която не може да бъде по ниска от първоначално обявената;
  • Документ, удостоверяващ внесен депозит в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена на МПС, внесен по сметка на дружеството продавач в “Алианц Банк България” АД.

4. Предложението се подава за всяко МПС по отделно. Няма ограничения за броя на подадените предложения за различини/отделни МПС. За едно МПС, един участник може да подава само едно предложение.

5. Бланки по образец №1 се получават от „Деловодството” на Управление “Автомобилно застраховане”. Предложението, съдържащо документите съгласно т.3, се подава в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Управление “Автомобилно застраховане” или в офисите към териториалните центрове за концентрация на МПС в градовете Пловдив, Варна и Бургас. При подаването им, деловодителят поставя входящ номер, дата и час на приемането върху плика. Бланки се получават и предложения се подават всеки работен ден от 9,00ч. до 16,00ч.за гр. София, а в деня предхождащ търга от 9,00 до 13,00 ч.за градовете Пловдив, Варна и Бургас.

ІІ. Тръжна комисия:

1. Тръжната комисия се назначава със заповед на Главния оперативен директор на „Алианц България Холдинг” АД.

2. Разглеждането на подадените предложения се провежда ежеседмично за гр. София и два пъти месечно за предложенията от останалите центрове за концентрация на МПС. Комисията се събира за извършване на дейността всеки вторник.

3. Съставът на Комисията се състои от председател и двама члена. Тя приема решения с обикновено мнозинство. За нормалното протичане на дейността й са достатъчни да присъстват двама членове от състава й, които следва да приемат решенията единодушно.

ІІІ. Ред за провеждане на неприсъствен търг с тайно наддаване:

1. На търга се разглеждат всички редовно подадени предложения

  • Налични в деловодството на Алианц България на адрес - София, ул. Сребърна  №16, към датата на провеждане на търга;
  • Изпратени на адреса на дирекция „АСД” на Алианц България Холдинг от останалите центрове за концентрация до 1-во и до 15-то число всеки месец.

2. Комисията установява марка, модел и ДКН за всяко МПС за което са подадени предложения, като подадените за едно МПС се групират и отварят последователно;

3. При отваряне на предложенията комисията проверява наличието на всички изискуеми съгласно настоящата процедура документи, като предложения, не отговарящи по съдържание и начин на подаване са нередовни и не се разглеждат;

4. Комисията извършва класиране на подадените предложения за всяко отделно МПС, като за победител се обявява участника, предложил най-висока цена за същото;

5. При еднаква предложена цена от двама или повече участници, комисията обявява за спечелил този от тях, чието предложение е депозирано в деловодството първо.

6. Продажбата на МПС се смята за действителна и при участието на само един кандидат купувач, ако предложената от него цена не е по-ниска от първоначално обявената.

7. За резултата от класирането комисията изготвя протокол, който се утвърждава от Главния оперативен директор. Неразделна част от протокола са приложените към него отворени предложения на участниците в тръжната процедура, описани в таблица, подписана от членовете на комисията.

8. В двудневен срок от извършване на класирането и утвърждаването му, комисията уведомява по подходящ начин участниците в търга за резултатите.

9. Класираният участник е длъжен в срок от три работни дни след уведомяването му да внесе сумата до пълната стойност с която е спечелил търга за конкретното МПС, след което му се прехвърля собствеността върху МПС.

10. При не внасяне на сумата в указаният в т.9 срок от класираният участник, то неговият депозит не се възстановява, като непродаденото МПС се включва в следващата тръжна процедура.

11. Във всички случаи, разходите по прехвърлянето на МПС, включително данъци, такси по ЗМДТ и ЗННД, както и разходите по сключване на застраховка „ГО” на МПС в ЗАД “Алианц България” са за сметка на купувача.

12. Не спечелилите участници получават обратно в пълен размер депозираните от тях суми по банков път.

Възможни са промени в списъка, побликуван в сайта. Потенциалните клиенти следва да се запознаят с окончателния списък два дни преди търга.

  1. ЗАД "Алианц България" - "Алианц Банк България" АД / IBAN BG16BUIN74441010002091; SWIFT BUINBGSF БЦ " Европа" - за леки автомобили по финансов риск.
  2. “Алианц България Банк ” АД - банкова см. IBAN BG54 BUIN9561 10000 56151, BIC BUINBGSF при “Алианц Банк България” АД.- за леки автомобили.
  3. ЗАД “Алианц България” – банкова см. IBAN BG43 BUIN  9561 101000 2050, BIC: BUINBGSF при “Алианц Банк България” АД – за леки автомобили и ДМА
  4. ПОД "Алианц България" АД - банкова см. IBAN BG48 BUIN 9561 1000085941, BIC BUINBGSFпри “Алианц Банк България” АД – за леки автомобили.
Търг за продажба на употребявани МПС с тайно наддаване за автомобили находящи се в гр. София за 09.07.2024г. , 16.07.2024г. , 23.07.2024г. , 30.07.2024г.

Ford Focus

2006г.

СА0834АТ

1,6 Дизел

202 460 км.

Гр. Ловеч

Цена 1225лв.

Автомобила е с дефектирали горивни дюзи и горивна помпа , ДВГ не работи.

Собственик Алианц Банк България

 

Skoda Octavia

2006г.

CA4556АТ

1,9 Дизел

218 800 км.

Гр. София

Цена 1205лв.

Автомобила е дефектирала комилна рейка за ремон  , проблем с тубокомпресорът.

Собственик Алианц Банк България

 

Skoda Octavia

2008г.

CA8205МН

1,9 Дизел

232 196 км.

Гр. София

Цена 2180лв.

Автомобила е не е в движение , външни панели с корозия , ходова част за ремонт.

Собственик Алианц Банк България

 

В момента няма налични активи.
 
В момента няма налични активи.
 
 
                                        
                                         
                                         
                                         
                                         

София - Светлозар Димитров тел.02 / 930 2508 /моб. 0885 078070

Пловдив - Георги Тотов тел. 032 /658 813 /моб. 0888 130 126

Варна - Петър Михайлов 052 / 680 620 / моб.0882 336 938

 

Публична продан

Активи по градове
В момента няма налични активи.
В момента няма налични активи.
В момента няма налични активи.
В момента няма налични активи.
В момента няма налични активи.

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!