Доброволен Пенсионен Фонд
Преференциални условия
Всички основни банкови услуги в пакет на по-добра цена 

Имате нужда от съдействие?

Екипът ни от специалисти е на Ваше разположение за съвет относно осигурителните възможности в ПОД Алианц България

Допълнителна информация

Индивидуален осигурителен договор и индивидуална партида
Осигуряването се осъществява въз основа на договор между осигуреното лице и лицензирано пенсионноосигурително дружество. Вноските се натрупват в индивидуална партида на всеки осигурен.

Осигурителни вноски
Осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице могат да се правят месечно, на тримесечие, на половин година или годишно. Възможно е също и внасянето на еднократна сума.

Банкова сметка за внасяне на осигурителни вноски за доброволно пенсионно осигуряване:

Титуляр: ДПФ Алианц България

В лева (BGN) - Iban: BG20STSA93000004099823 

В евро (EUR) - Iban: BG03STSA93000004099838

В щатски долари (USD) - Iban: BG25STSA93000004099830

В британски лири (GBP) - Iban: BG05STSA93000021120004

За по-лесно идентифициране на осигурените лица в основанието на превода следва да се запише поне две от:

  • номер на осигурителен договор;
  • три имена на лицето, за което се внася осигурителна вноска;
  • ЕГН на лицето, за което се отнасят вноските.
Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения се намалява с направените през месеца чрез работодател лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа. Сумата от годишните данъчни основи се намалява с направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи.

Дружеството предоставя допълнителна пенсия, еднократно и разсрочено изплащане на натрупаните средства, а именно:

1. при старост:
1.1. при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на част първа на КСО;
1.2. По желание на осигуреното лице, фондът може да изплаща лична пенсия за старост при навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 на КСО или до 5 /пет/ години преди навършване на тази възраст;
2. при инвалидност: при 50 /петдесет/ и над 50 /петдесет/ на сто трайно намалена работоспособност на осигурения.

Ползващите лица/наследниците по закон придобиват право на наследствена пенсия, еднократно/разсрочено изплащане на натрупаните средства/остатъка по индивидуалната партида при смърт на осигуреното лице/пенсионера на фонда.

Дружеството предлага:
1. Пенсионна схема при старост
а/. Пенсионна схема с отпускане на лична пожизнена пенсия за старост
б/. Пенсионна схема с отпускане на лична срочна пенсия за старост
в/. Пенсионна схема с еднократно/разсрочено изплащане при придобиване право на лична пенсия за старост

2. Пенсионна схема при инвалидност
а/. Пенсионна схема с отпускане на лична пожизнена пенсия за инвалидност
б/. Пенсионна схема с отпускане на лична срочна пенсия за инвалидност
в/. Пенсионна схема с еднократно/разсрочено изплащане при придобиване право на лична пенсия за инвалидност

3. Наследствена пенсионна схема
а/. Пенсионна схема с отпускане на наследствена срочна пенсия на посоченото ползващо лице/наследник по закон
б/. Пенсионна схема с еднократно/разсрочено изплащане
Приложение №3б към чл. 13, ал. 3 на НАРЕДБА № 3 от 24 септември 2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

Информация относно основните характеристики на доброволен пенсионен фонд и участието в него при осигуряване с лични вноски в ДПФ "Алианц България"

Приложение №1 към чл.5, ал.2 от Наредба № 61 на КФН от 27.09.2018г. за изискванията към рекламните и писмени информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества

Информация относно основните характеристики на доброволен пенсионен фонд и участието в него при осигуряване от осигурители и други осигурители по чл.230, ал.3, т.2-4 от КСО в ДПФ "Алианц България"

Приложение № 2 към чл.5, ал.2 от Наредба № 61 на КФН от 27.09.2018г. за изискванията към рекламните и писмени информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества

Легитимационен документ на осигурителен посредник-физическо лице

Легитимационен документ на упълномощено лице от осигурителен посредник-юридическо лице

Легитимационен документ на осигурителен посредник-физическо лице - тип карта

Легитимационен документ на осигурителен посредник-физическо лице ЕТ - тип карта

Легитимационен документ на упълномощено лице от осигурителен посредник-юридическо лице - тип карта

Съобщения за измененията и допълненията в правилника и иинвестиционната политика се публикуват във вестник "Труд" и вестник "24 часа". 

Съобщението за последните изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на "Доброволен пенсионен фонд Алианц България", одобрени с Решение № 894 – ДПФ / 14.12.2021 г. на Комисията за финансов надзор, са публикувани на 17.12.2021 г. във вестник "Труд" и вестник "24 часа".

Как да се свържете с нас?

1407 гр. София, ул. Сребърна 16

Онлайн услуги

alt
alt
Създадохме специална секция, където ще намерите необходимите Ви документи, заявления, формуляри.