Предупреждение: Използвате стар браузър. Моля, превключете на по-нов браузър като Chrome, Firefox или Microsoft Edge.

Осигурените лица* участват в УПФ чрез индивидуално заявление до дружеството, подадено в срок до три месеца от първоначалното възникване на задължение за осигуряване. Индивидуално заявление се подава и от лицата по чл. 124а, ал. 1 от КСО. За лицата, които не са избрали УПФ, се извършва служебно разпределение по регистрираните универсални фондове по начин и по ред, определени от НАП и от КФН

    Изтеглете и прочетете:

Основна информация за осигурените лица в „Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България"

    Попълнете:

Заявление за избор на универсален фонд

Договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България"

  •     Запазете генерираните файлове
  •     Подпишете с квалифициран електронен подпис
  •     Изпратете на електронна поща: podapplication@allianz.bg

*Задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в УПФ лицата, родени след 31 декември 1959 г., ако са осигурени във фонд "Пенсии" на ДОО, с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4б от КСО.

Осигурените лица* участват в ППФ чрез индивидуално заявление до дружеството, подадено в срок до три месеца от възникване на задължението им за осигуряване. За неизбралите ППФ се извършва служебно разпределение по регистрираните професионални фондове по начин и ред, определени от НАП и КФН.

 Изтеглете и прочетете:

Основна информация за осигурените лица в „Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България"

Попълнете:

Заявление за избор на професионален фонд

Договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България"

    Запазете генерираните файлове

    Подпишете с квалифициран електронен подпис

    Изпратете на електронна поща: podapplication@allianz.bg

*Лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, които са осигурени във фонд "Пенсии" на ДОО, задължително се осигуряват и в професионален пенсионен фонд за пенсия за ранно пенсиониране, независимо от възрастта.

Всички издадени актове във връзка с предоставяни електронни услуги на осигурени лица, пенсионери и техните наследници от страна на ПОД "Алианц България" АД ще бъдат съхранявани в електронна форма от дружеството и достъпът до тях ще бъде осъществяван чрез електронно досие.
В случай, че установите наличие на пропуск или грешка в попълнената от Вас информация в подадено по електронен път заявление за участие/промяна на участие/достъп до електронно досие, моля да повторите процедурата по оформяне и изпращане на съответния формуляр, придружено с писмено описание на желаните изменения. За по-подробна информация бихте могли да се свържете с нас на тел: 02/933 4800.
„Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД не носи отговорност за възможно компрометиране на сигурността на достъп до Вашето електронно устройство, както и за нерегламентиран достъп до съхранени на него средства за електронна идентификация, с което да се създаде предпоставка за употреба на електронни документи с цел измама или други съзнателни и несъзнателни действия на трети лица във Ваша вреда.

Изтеглете и прочетете:

Процедура по предоставяне на достъп до електронно досие

Попълнете:

Заявление за достъп до електронно досие

  •  Запазете генерираните файлове
  •   Подпишете с квалифициран електронен подпис
  •     Изпратете на електронна поща: podweb@allianz.bg
Дружеството ще Ви върне електронни копия на получените електронни документи, подписани с електронния подпис на дружеството, на електронната поща, посочена в електронния Ви подпис, в деня на получаване на заявлението и договора, съответно - на първия работен ден след тази дата при подаването му в извънработно време или в неработен ден.