Параметри

 • Максимален размер до 50 000 лева/ 25 000 евро
 • Срок на погасяване – до 10 години
 • Погасяване с равни (анюитетни) месечни вноски
 • Само срещу лична карта**
 • Лихвени условия в лева:
 • От 4.95%  - при превод на работна заплата
 • От 6.95%  - без превод на работна заплата

Такси

1. Такса за разглеждане на искане за кредит - в зависимост от исканата сума

 • до 5 000 лв. - 60.00 лв.
 • от 5 000,01 лв. до 15 000.00 лв. - 130.00 лв.
 • от 15 000,01 лв. до 25 000.00 лв.- 270.00 лв.
 • от 25 000,01 лв. до 40 000.00 лв.- 420.00 лв.
 • от 40 000,01 лв. до 50 000.00 лв. - 510.00 лв.

2. Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка – 2.20 лв.

3. Без такса при предсрочно погасяване

 

Пример***

 

За кредит в размер на 20 000 лева и срок на погасяване 7 години

   

БЕЗ превод на

работна заплата

С превод на

работна заплата

Променлив Годишен лихвен процент****

 

6,95 %

4,95 %

ГПР

 

7,87 %

5,75 %

Месечна вноска

 

301,36 лв.

282,21 лв.

Общо дължима сума

 

25 772,46 лв.

24 163,32 лв.

 

 

 

 

 
 
 
 

За какво можете да използвате Потребителски кредит ?

За покупка на стоки
За заплащане на битови сметки
За текущи нужди

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!

**Банката може да изиска допълнителни документи и/ или поръчител в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента.

***Посоченият пример е за кредитоискатели с нетен месечен доход над 1 500 лв. и сключване на Индивидуална рискова застраховка „Живот". В стойността на ГПР са включени разходи за такса проучване и изготвяне на становище – 270 лв., такса за откриване на разплащателна сметка – 3 лв., месечна такса за поддръжка на разплащателна сметка - 2.20 лв. Разходът за Индивидуална рискова застраховка „Живот" не е взет предвид при изчисляването на ГПР, тъй като се определя на базата на тарифоопределящи фактори на застрахователя (възраст, пол, здравословно състояние и др.) и към момента не е известен на Банката.

****Годишният лихвен процент е променлив и се определя като сбор от референтен лихвен процент (РЛП) в лева или евро и фиксирана надбавка. РЛП се определя съгласно утвърдени Методики, оповестени на www.allianz.bg. Банката обявява в първия работен ден на месец януари и в първия работен ден на месец юли на всяка календарна година новата стойност на РЛП, приложим за кредити в лева и евро.
Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. Условията са приложими, в случай че отговаряш на изискванията на банката. В отделни случаи, определени от банката условия за финансиране за конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различава от стойностите, посочени по-горе или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри.

alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения, формуляри.