Какво включва Платежна сметка за основни операции от Алианц Банк България?

Виж повече

Валута
BGN
Минимална сума
5 лева
*Сметка за основни операции може да открие само физическо лице, пребиваващо законно в ЕС

Подробна информация

 • Касови операции (внасяне и теглене)
 • Транзакции на терминално устройство АТМ и ПОС и извършване на плащания чрез Интернет
 • Вътрешнобанкови и междубанкови преводи в BGN
 • Плащания по директен дебит, комунални и периодични плащания
 • Достъп до Allianz E-bank
 • Документ за самоличност на физическото лице - титуляр на сметката
 • Ако сметката се открива чрез пълномощник – нотариално заверено пълномощно и документ за самоличност на пълномощника. В случай че пълномощното е издадено в чужбина, то трябва да е легализирано и преведено на български език от заклет сертифициран преводач
 • Други документи, удостоверяващи законно пребиваване на територията на ЕС за граждани на трети държави, получили разрешение за пребиваване в ЕС, лица, търсещи убежище и др.

Прехвърляне на платежна сметка

Чрез услугата „Прехвърляне на платежна сметка“ банката прехвърля от името на клиента разплащателната му сметка от друга банка или платежна институция  в АББ. Услугата се предлага на основание Глава 4а, Раздел III от Закона за платежни услуги и платежни системи.

Удобство – Алианц Банк се свързва с доставчика на платежни услуги, при който имате платежна сметка, която желаете да прехвърлите. Можете да прехвърляте не само салдото по сметката, но и разпоредените от Вас:

 • нареждания за периодични преводи – данъци, издръжки, такси и други
 • периодични директни дебити – плащания на комунални услуги, наем, застраховки и други
 • входящи периодични кредитни преводи- трудови възнаграждения, плащания от социално осигуряване, от наеми и други

Бързина – спестявате време по процеса на закриване на сметката при другия доставчик на платежна услуга или нареждане на салдото по сметката Ви в банката. Не е нужно да правите отмяна на нарежданията за периодични преводи и съгласията за директните дебити при другия доставчик и повторното им нареждане при Алианц Банк. Уведомяването на Вашите контрагенти за промяна на платежната ви сметка, които извършват периодични преводи към Вас, може да се извърши от нас.

Освен това имате възможност да се възползвате от всички продукти и услуги, които предлага Алианц Банк България при конкурентни такси и комисиони.

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения, формуляри.