Параметри

 • Максимален размер до 100 000 лева
 • Лихвен процент 3.95%
 • Срок на погасяване – до 10 години
 • Погасяване с равни (анюитетни) месечни вноски

Изисквания

 • Превод на работна заплата по сметка в банката
 • Ползване на пакет „Алианц Старт+“ за срока на кредита
 • Сключване на Индивидуална рискова застраховка „Живот"

Такси

1. Такса за разглеждане на искане за кредит - в зависимост от исканата сума

 • до 5 000 лв. - 60.00 лв.
 • от 5 000.01 лв. до 15 000.00 лв. - 130.00 лв.
 • от 15 000.01 лв. до 25 000.00 лв.- 270.00 лв.
 • от 25 000.01 лв. до 40 000.00 лв.- 420.00 лв.
 • от 40 000.01 лв. до 50 000.00 лв. - 510.00 лв.
 • от 50 000.01 лв. до 60 000.00 лв. - 600.00 лв.
 • над 60 000.00 лв. - 700.00 лв.

2. Месечна такса за поддържане на пакет "Алианц Старт+" - 5.40 лв.

3. Без такса при предсрочно погасяване

Пример**

За кредит в размер на 40 000 лв. и срок на погасяване 6 г.

Годишен лихвен процент***              3.95 %

                                                ГПР              4.71 %

                           Месечна вноска             624.90 лв.

---------------------------------------------------------------------------

Общо дължима сума            45 801.35 лв.

За какво можете да използвате Потребителски кредит За дома?*

За покупка на жилищен недвижим имот или гараж/паркомясто
За рефинансиране на ипотечен кредит, отпуснат от друг кредитор
Ремонт и обзавеждане на жилище –  за клиенти, придобили жилищен имот през последните 18 месеца

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!

*Банката може да изиска допълнителни документи в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента, както и документи, доказващи целевото разходване на средствата.

**В стойността на ГПР са включени разходи за такса проучване и изготвяне на становище – 420 лв., месечна такса за поддръжка на пакет "Алианц Старт+" - 5,40 лв.. Разходът за Индивидуална рискова застраховка „Живот“, не е взет предвид при изчисляването на ГПР, тъй като се определя на базата на тарифоопределящи фактори на застрахователя (възраст, пол, здравословно състояние и др.) и към момента не е известен на Банката.  

***Годишният лихвен процент е променлив и се определя като сбор от референтен лихвен процент (РЛП) в лева или евро и фиксирана надбавка. РЛП се определя съгласно утвърдени Методики, оповестени на www.allianz.bg. Банката обявява в първия работен ден на месец януари и в първия работен ден на месец юли на всяка календарна година новата стойност на РЛП, приложим за кредити в лева и евро.
Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. Условията са приложими, в случай че отговаряш на изискванията на банката. В отделни случаи, определени от банката условия за финансиране за конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различава от стойностите, посочени по-горе или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри.

alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения, формуляри.