Параметри

  • Максимален размер до 10 000 лева, но не повече от размера на 4 месечни нетни заплати
  • Срок на погасяване – 12 месеца
  • Лихва - 8,75%** годишен лихвен процент
  • Обезпечение – доходи от бъдещи работни заплати

Такси

  • Проучване и изготвяне на становище по постъпили искания за кредит – 25 лева;
  • Без такса при предсрочно погасяване;
*Възможността за онлайн заявяване на Овърдрафт е достъпна за съществуващи клиенти, с пълен, активен достъп до Интеренет банкиране Allianz E-Bank.  
 
**Лихвата е променлива и се определя като сбор от референтен лихвен процент (РЛП) в лева или евро и фиксирана надбавка. РЛП се определя съгласно утвърдени Методики, оповестени на сайта на банката www.allianz.bg. Банката обявява в първия работен ден на месец януари и в първия работен ден на месец юли на всяка календарна година новата стойност на РЛП, приложим за кредити в лева и евро.
ГПР: 10,26% за кредит в размер 2 500 лева и срок на погасяване – 12 месеца при лихва 8.75%. Обща дължима сума 2 743,75 лева. Допуска се, че кредитният лимит е усвоен незабавно и изцяло до падежа.
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения, формуляри.