Професионален пенсионен фонд

  • срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране за работещите при условията на първа и втора категория труд
  • еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто
  • еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер
  • "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" е регистриран от Софийски градски съд по фирмено дело № 14146/2000 година, ЕИК 130430119, код в НАП: 051, Решение на КФН № 345-ППФ/25.08.2003г.

 

Преференциални условия
Всички основни банкови услуги в пакет на по-добра цена 

Допълнителна информация

Изборът на професионален пенсионен фонд е личен. Всеки, който подлежи на осигуряване в професионален пенсионен фонд, трябва да подаде заявление и да сключи договор с избраното от него пенсионноосигурително дружество. Заявленията се представят в избраното дружество, което ги предава на Националната агенция по приходите.

Всеки осигурен има право да подаде заявление за участие само в един професионален пенсионен фонд.

Срокът е тримесечен. Всеки, който за първи път е започнал работа при условията на първа или втора категория труд, трябва да избере професионален пенсионен фонд. Неизбралите фонд в срок от три месеца, както и тези, подали заявление за участие в повече от един ППФ, се разпределят служебно между регистрираните професионални пенсионни фондове.

Осигуряването се осъществява въз основа на договор между осигуреното лице и лицензирано пенсионноосигурително дружество. Вноските се натрупват в индивидуална партида на всеки осигурен.

  1.  От 1 януари 2016 г. осигурените във фонда лица придобиват право на пенсия за ранно пенсиониране при:


       а. не по-малко от 10 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на първа категория труд и възраст, 10 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО;


       б. не по-малко от 15 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на втора категория труд или при условията на първа и втора категория труд и възраст, 5 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО.


  2. При преценяване правото на пенсия по ал. 1 осигурителният стаж от първа категория труд допълва осигурителния стаж от втора категория труд без превръщане.


    3. Пенсията се изплаща до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО и не може да се получава заедно с пенсия за трудова дейност или със социална пенсия за инвалидност по част първа на КСО.


   4. Наличието на изискуемия осигурителен стаж се доказва с удостоверение от Националния осигурителен институт.

Размерът на срочната професионална пенсия за ранно пенсиониране се определя на базата на натрупаните средства по индивидуалната партида, срока на получаване и техническия лихвен процент, одобрен от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор.
Приложение №1а към чл. 3, ал. 10 (Ново - ДВ, бр. 78 от 2011г., в сила от 1.01.2012г.) на НАРЕДБА № 3 от 24 септември 2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ за осигурените лица в ЗППФ "Алианц България" при участие

Приложение № 4 към чл.4, ал.1 от Наредба № 33 от 19.09.2006г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд

Легитимационен документ на осигурителен посредник-физическо лице

Легитимационен документ на упълномощено лице от осигурителен посредник-юридическо лице

Легитимационен документ на осигурителен посредник-физическо лице - тип карта

Легитимационен документ на осигурителен посредник-физическо лице ЕТ - тип карта

Легитимационен документ на упълномощено лице от осигурителен посредник-юридическо лице - тип карта

Съобщения за измененията и допълненията в правилника и инвестиционната политика се публикуват във вестник "Труд" и вестник "24 часа".

Съобщението за последните изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България", одобрени с Решение № 710 – ППФ /28.09.2021 г. на Комисията за финансов надзор, e публикувано на 30.09.2021 г. във вестник "24 часа" и във вестник "Труд".

Как да се свържете с нас?

1407 гр. София, ул. Сребърна 16

Онлайн услуги

Имате нужда от съдействие?

Екипът ни от специалисти е на Ваше разположение за съвет относно осигурителните възможности в ПОД Алианц България
alt
alt
Създадохме специална секция, където ще намерите необходимите Ви документи, заявления, формуляри.