Къде можете да наемете сейф от Алианц Банк България?

Алианц Банк България Ви предлага възможност за наемане на сейф в офисите си в следните градове:

Виж повече

Бургас
Бизнес център Бургас
ул. Гео Милев 20
056/875416
Работно време: от 09:00 до 17:00 ч.
 
Варна

Бизнес център Варна
ул. Преслав 10
052/689300, 052/689312
Работно време: от 09:00 до 17:00 ч. 

Финансов център Генерал Колев

ул. Генерал Колев 85
052/ 689 373
Работно време: от 09:00 до 17:00 ч.

Велико Търново
Бизнес център Велико Търново
ул. Бачо Киро 5
062/ 618 010
Работно време: от 09:00 до 17:00 ч.
Добрич
Бизнес център Добрич
ул. България 10
058/ 655 685
Работно време: от 09:00 до 17:00 ч.
Плевен

Бизнес ценнтър Плевен
ул. Цанко Церковски 16
064/ 89 07 62

Работно време: от 09:00 до 17:00 ч.

Пловдив
Бизнес център Пловдив
ул. Иван Вазов 11
032/646 804, 032/646 812
Работно време: от 09:00 до 17:00 ч.
София

Бизнес център Цар Освободител
бул. Цар Освободител 8
02/ 921 67 31, 02/ 921 67 32
Работно време: от 09:00 до 17:00 ч.

Бизнес център Европа
бул. Джеймс Баучър 71
02/981 41 81, 0887 784 322
Работно време: от 09:00 до 17:00 ч.

Троян
Финансов център Троян
ул. Васил Левски 3
0670/68810, 0670/68813
Работно време: от 09:00 до 17:00 ч.
Банката осигурява специален режим на достъп до трезор, изграден според най-съвременните стандарти за сигурност. Достъп до Вашата индивидуална касета имате само Вие или упълномощените от Вас лица чрез два уникални ключа, които получавате при наемане на сейфа.
 
Клиенти на трезор се обслужват в официално обявените работни дни за страната.

Уведомление до клиентите на Алианц Банк България от 14.05.2017 г.

На 16 февруари 2018 г. бе приет Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). ЗПФИ транспонира в местното законодателство разпоредбите на ДИРЕКТИВА 2014/65/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, която заедно с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 600/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 май 2014 година и още над 25 делегирани регламента установяват нова нормативна уредба в областта на  пазарите на финансови инструменти, известна като MIFID2.

Новите регулации съгласно MIFID2 имат за цел да увеличат прозрачността на пазарите на финансови инструменти, да засилят защитата на инвеститорите и да укрепят тяхното доверие при получаването на инвестиционни услуги.

В съответствие с изикванията на ЗПФИ и MIFID2 и приетите вътрешно-нормативни документи Алианц Банк България ще:

Mоже да получите информация относно финансовите инструменти, инвестиционните продукти, инвестиционните услуги и рисковете, свързани с тях от следната Информационна брошура.

Уведомление от 27.04.2016 г.

Актуалните тарифи са публикувани на сайта на банката www.allianz.bg

От 1 ноември 2007 година са в сила Законът за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и Наредба №38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба №38). Двата нормативни акта (ЗПФИ и Наредба №38) бяха създадени с оглед спазване на изискванията на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Комисията на Европейския Съвет относно пазарите на финансови инструменти (MiFID) и на последвалата я Директива 2006/73/ЕО за нейното прилагане.

Основните цели на ЗПФИ и Наредба №38 са осигуряване на защита на инвеститорите във финансови инструменти, създаване на условия за развитие на справедлив, открит и ефективен пазар, както и поддържане на стабилност и обществено доверие в пазарите на финансови инструменти.

В съответствие с изикванията на ЗПФИ и Наредба №38 и приетите вътрешно-нормативни документи Алианц Банк България ще:

Mоже да получите информация относно финансовите инструменти, инвестиционните продукти, инвестиционните услуги и рисковете, свързани с тях от следната Информационна брошура

Конвертируеми облигации 2015

Заявка за преобразуване на конвертируеми облигации в акции

Календар на конвертирането

Съобщение за Решение за увеличение на капитала на “Индустриален холдинг България” АД чрез конвертиране на конвертируеми облигации от емисия ISIN код BG2100003156, съгласно Проспект за публично предлагане на конвертируемите облигации, потвърден с Решение на КФН № 106-Е/18.02.2015 г. и Решение № 127-Е/25.02.2015 г.

ДАННИ ЗА ЕМИСИЯ КОНВЕРТИРУЕМ ОБЛИГАЦИИ НА ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД ISIN код: BG2100003156

С решение 20150420134708 от 20.04.2015 г. Търговския регистър публикува обявление за сключен облигационен заем на „Индустриален холдинг България" АД при следните условия:

  • ISIN код: BG2100003156
  • Обща номинална стойност (размер на облигационния заем) - 49 999 600 (четиридесет и девет милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди и шестстотин) лева, разпределен в 499 996 (четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и шест) броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации, всяка една с номинална стойност от 100 лева;
  • Срок (матуритет) на облигационния заем: 3 години (36 месеца);
  • Дата, от която тече срока до падежа - 10.04.2015
  • Лихва - 5.00% на годишна база;
  • Период на лихвено плащане: 6-месечен;
  • Конверсионно съотношение: 100, което определя конверсионна цена от 1 лв.;
  • Конвертиране: на падежа на емисията;
  • Дати на плащания: за главница - еднократно на падежа; за лихвени плащания: 10.10.2015 г. 10.04.2016 г., 10.10.2016 г., 10.04.2017 г. 10.10.2017 г., 10.04.2018 г.;
  • Плащанията по облигационния заем се обслужват от „Централен депозитар”  АД, при спазване на изискванията на Наредба № 8 за Централния депозитар за ценни книжа.

Регистрационен документ

Документ за ценните книжа

Резюме на проспекта

Информация съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 и Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 може да бъде изтеглена, както следва:

За Q1 2018 – публикувано на 29/06/2018.

Информация за 2022 г. съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 относно местата за изпълнение и качеството на изпълнение на клиентски нареждания може да бъде изтеглена тук.
Информация за 2021 г. съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 относно местата за изпълнение и качеството на изпълнение на клиентски нареждания може да бъде изтеглена  тук. 
Информация за 2020 г. съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 относно местата за изпълнение и качеството на изпълнение на клиентски нареждания може да бъде изтеглена тук.
Информация за 2019 г. съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 относно местата за изпълнение и качеството на изпълнение на клиентски нареждания може да бъде изтеглена тук.
Информация за 2018 г. съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 относно местата за изпълнение и качеството на изпълнение на клиентски нареждания може да бъде изтеглена тук.

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения, формуляри.