Преференциални условия
Всички основни банкови услуги в пакет на по-добра цена 

Допълнителна информация

Изборът на универсален пенсионен фонд е личен. Всеки, който подлежи на осигуряване в универсален фонд, трябва да подаде заявление и да сключи договор с избраното от него пенсионноосигурително дружество. Заявленията се представят в избраното дружество, което ги предава на Националната агенция по приходите.

Всеки осигурен има право да подаде заявление за участие само в един универсален пенсионен фонд (УПФ).

Срокът е тримесечен. Всеки, роден след 31.12.1959 г., който за първи път е осигуряван за пенсия, трябва да избере някой от универсалните пенсионни фондове. Неизбралите фонд в тримесечен срок, както и тези, подали заявление за участие в повече от един УПФ, се разпределят служебно между регистрираните универсални пенсионни фондове.

Осигуряването се осъществява въз основа на договор между осигуреното лице и лицензирано пенсионноосигурително дружество. Вноските се натрупват в индивидуална партида на всеки осигурен.

Осигуреното лице има право на допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

*По желание на осигурения фондът може да изплаща допълнителна пожизнена пенсия за старост една година преди навършване на възрастта му за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Задължително условие за това е натрупаните средства по индивидуалната му партида да позволяват отпускане на такава пенсия в размер не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

Осигурените, които са навършили възрастта за пенсиониране при условията на трета категория труд имат право да получат средствата, натрупани в индивидуалните си партиди в УПФ. Начинът на получаване зависи от техния размер и личния избор.

  • Еднократно изплащане – когато средствата са по-малко от 1 569.12 лв. - трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст (523.04 лв.)
  • Разсрочено плащане – когато средствата са над трикратния размер на минималната пенсия, но не са достатъчни за отпускане на минималната пожизнена пенсия от 78.46 лв. (15% от минималната пенсия).
  • Допълнителна пожизнена пенсия – предлагаме богат избор от пожизнени пенсии с различни опции за наследяване и  гаранции. При настоящия размер на минималната пенсия (523.04 лв.), допълнителната пожизнена пенсия не може да бъде по-малка от 15% от минималната пенсия, т.е. 78.46 лв.

Важно!
Посочените размери се променят при корекция на минималната пенсия за страната. За всеки пенсионер се прилагат параметрите към момента на определяне на неговото плащане, т.е веднъж определените плащания се запазват независимо, че минималната пенсия се променя.

Видове пожизнени пенсии:

  • Пожизнена пенсия без допълнителни условия;
  • Пожизнена пенсия с гарантиран период на изплащане - по избор от 2 до 10 години;
  • Пожизнена пенсия с разсрочено изплащане до предварително избрана възраст – започва с разсрочено изплащане, което може да е с по-висок размер и сумата заделена за него се наследява. След разсроченото плащане, започва изплащане на пожизнена пенсия.

Всеки вид пенсия, може да се комбинира с два вида гаранции:

  • Гаранция на тази част от пенсията, която съответства на брутните вноски;
  • Гаранция на първоначалния размер на пенсията – при други равни условия, тази пенсия е с по-нисък размер, тъй като при изчисляването й се прилага Рисков коефициент (8.5%).

При придобиване на право на пенсия, осигурените в Универсален пенсионен фонд е необходимо да попълнят заявление в офис на Алианц България.

Офисите, които приемат заявления за отпускане на пенсии, можете да видите тук.

Приложение №3 към чл. 4, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 64 от 2012 г., в сила от 22.02.2013 г.) на Наредба № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд
Приложение №1а към чл. 3, ал. 10 (Ново - ДВ, бр. 78 от 2011г., в сила от 1.01.2012г.) на НАРЕДБА № 3 от 24 септември 2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ за лицата, желаещи да възобновят осигуряването си в универсален пенсионен фонд

Приложение № 6 към чл.4а, ал.4 от Наредба № 33 от 19.09.2006г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд

 

Легитимационен документ на осигурителен посредник-физическо лице

Легитимационен документ на упълномощено лице от осигурителен посредник-юридическо лице

Легитимационен документ на осигурителен посредник-физическо лице - тип карта

Легитимационен документ на осигурителен посредник-физическо лице ЕТ - тип карта

Легитимационен документ на упълномощено лице от осигурителен посредник- юридическо лица - тип карта

Съобщения за измененията и допълненията в правилника и инвестиционната политика се публикуват във вестник "Труд" и вестник "24 часа".

Съобщението за последните изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България", одобрени с Решение № 626 – УПФ / 26.08.2021 г. на Комисията за финансов надзор, e публикувано на 31.08.2021 г. във вестник "Труд" и вестник "24 часа".

 

Онлайн услуги

Как да се свържете с нас?

1407 гр. София, ул. Сребърна 16
alt
alt
Създадохме специална секция, където ще намерите необходимите Ви документи, заявления, формуляри.