Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Универсален пенсионен фонд

Допълнителна информация

Изборът на универсален пенсионен фонд е личен. Всеки, който подлежи на осигуряване в универсален фонд, трябва да подаде заявление и да сключи договор с избраното от него пенсионноосигурително дружество. Заявленията се представят в избраното дружество, което ги предава на Националната агенция по приходите.

Всеки осигурен има право да подаде заявление за участие само в един универсален пенсионен фонд (УПФ).

Срокът е тримесечен. Всеки, роден след 31.12.1959 г., който за първи път е осигуряван за пенсия, трябва да избере някой от универсалните пенсионни фондове. Неизбралите фонд в тримесечен срок, както и тези, подали заявление за участие в повече от един УПФ, се разпределят служебно между регистрираните универсални пенсионни фондове.

Осигуряването се осъществява въз основа на договор между осигуреното лице и лицензирано пенсионноосигурително дружество. Вноските се натрупват в индивидуална партида на всеки осигурен.

Осигуреното лице има право на допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

*По желание на осигурения фондът може да изплаща допълнителна пожизнена пенсия за старост пет години преди навършване на възрастта му за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Задължително условие за това е натрупаните средства по индивидуалната му партида да позволяват отпускане на такава пенсия в размер не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

Универсалният пенсионен фонд може да изплаща:

  • допълнителна пожизнена пенсия за старост, след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по част първа от КСО;
  • еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89.99 на сто;
  • еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице и на пенсионер.
Приложение №3 към чл. 4, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 64 от 2012 г., в сила от 22.02.2013 г.) на Наредба № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд
Приложение №1а към чл. 3, ал. 10 (Ново - ДВ, бр. 78 от 2011г., в сила от 1.01.2012г.) на НАРЕДБА № 3 от 24 септември 2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ за лицата, желаещи да възобновят осигуряването си в универсален пенсионен фонд

Приложение № 6 към чл.4а, ал.4 от Наредба № 33 от 19.09.2006г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд

Легитимационен документ на осигурителен посредник-физическо лице

Легитимационен документ на упълномощено лице от осигурителен посредник-юридическо лице

Съобщения за измененията и допълненията в правилника и инвестиционната политика се публикуват във вестник "Труд" и вестник "24 часа".

Съобщението за последните изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България", одобрени с Решение № 876 – УПФ / 16.07.2019 г. на Комисията за финансов надзор, са публикувани на 22.07.2019 г. във вестник "Труд" и вестник "24 часа".

 

Как да се свържете с нас?

1612, гр. София, бул. Цар Борис III 19Б

Имате нужда от съдействие?

Екипът ни от специалисти е на Ваше разположение за съвет относно осигурителните възможности в ПОД Алианц България
alt
alt
Създадохме специална секция, където ще намерите необходимите Ви документи, заявления, формуляри.