Документи Банкиране

Важна финансова информация и документи

Уведомление за замяна на SOFIBOR, използван при определяне на лихвата по кредити на потребители в лева

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че съгласно официално съобщение на БНБ индексът SOFIBOR спира да бъде публикуван, считано от 01.07.2018 г.

До 01.07.2018 г. Алианц Банк България използваше индекса SOFIBOR като база при изчисляването на референтния лихвен процент (РЛП) по кредити в лева за потребители.

Алианц Банк България има одобрен „План за действие при съществена промяна или отмяна на бенчмарк“ (Плана), изготвен в изпълнение на Регламент (EC) 2016/1011, според който РЛП се променя, като  индекса SOFIBOR се заменя с нов лихвен индекс - Базов депозитен индекс за физически лица (БДИФЛ).

БДИФЛ се изчислява съгласно утвърдена от Управителния съвет на Алианц Банк България Методика, която е в сила от 01.07.2018 г. и е валидна за всички договори за кредити в лева. Подробна информация относно прилагането на Методиката, както и примери за изчисляване на БДИФЛ може да намерите на корпоративния сайт на банката: https://www.allianz.bg/

Стойността на БДИФЛ валидна от 01.07.2018 г. е в размер на 0,22% и ще се прилага, считано от 01.07.2018 г. при формиране на лихвения процент по нови договори за кредит.

За договори, сключени преди 01.07.2018 г. банката ще приложи разпоредбите на Плана за действие относно въвеждане като Референтен лихвен процент на новия индекс - БДИФЛ, при спазване на следния ред:

До 31.12.2018 г. за стойност на РЛП ще се използва последната публикувана на сайта на Алианц Банк България стойност, изчислена към 29.06.2018 г. на база SOFIBOR.

До 31.12.2018 г. се запазва размерът на лихвата по кредита, определена съгласно т.1.

В случай, че кредитополучателят не е съгласен с избрания от банката нов пазарен индекс (БДИФЛ), той има право да погаси кредита изцяло в срок до 31.12.2018 г. В този случай кредитополучателят няма да понесе финансова санкция във връзка с предсрочното погасяване на кредита, в случай че подобна санкция е предвидена в договора.

След изтичане на срокa по т.1 при формиране на променливия лихвен процент по всички договори за кредит в лева автоматично ще започне да се използва БДИФЛ при прилагане на посочената по-горе Методика. Договорената фиксирана надбавка няма да се промени.

За извършване на гореописаната замяна не се налага предприемане на каквито и да е действия от Ваша страна, както и сключване на допълнително споразумение към договора Ви.

При възникнали въпроси и необходимост от информация, заповядайте в най-удобния за вас банков офис.

29.06.2018 г.

Методика за определяне на референтен лихвен процент

В съответствие със законовите изисквания Алианц Банк България оповестява използваните Методики за формиране на РЛП, приложим при ценообразуване по кредитни сделки, както и стойности на съответните референтни лихвени проценти.

Методика за формиране на РЛП в лева БДИФЛ

Методика за формиране на РЛП в евро БДИФЛЕ –  в сила от 15.02.2023 г., приложима по договори за кредит, сключени след 14.02.2023 г.

Методика за формиране на РЛП в евро  6 м. EURIBOR – приложима по договори за кредит, сключени преди 15.02.2023 г.

Референтните лихвени проценти, валидни за периода от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г.:

БДИФЛ

0.16%

БДИФЛЕ

0.25%

6м.EURIBOR

4.002%

Стойности на Референтен лихвен процент в лева (БДИФЛ)

Стойности на Референтен лихвен процент в евро (БДИФЛЕ)

Стойности на Референтен лихвен процент в евро (6м.EURIBOR)

Методика за изчисляване на БЛП

В съответствие с изикванията на Закона за потребителския кредит и приетите вътрешно-нормативни документи Алианц Банк България АД оповестява:

Тарифа за физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.07.2024 г. влиза в сила нова Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица.

Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица в сила от 01.07.2024 г.

Лихвен бюлетин в сила от 01.07.2024 г.

 

На основание чл.62 от Закона за платежните услуги и платежните системи „Алианц Банк България“ АД ви уведомява, че ако не приемате предложените промени, имате право да прекратите сключения с Банката договор за ползване на платежни услуги преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, като изпратите писмено уведомление до Банката

 

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, считано от 02.05.2024 г. влизат в сила промени в Раздел 7. „Депозити и спестовни сметки“ на Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически лица.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви за следните предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически лица, които влизат в сила, както следва:

1/ Считано от 02.10.2023 г. влизат в сила промени в Раздел 4. Интернет и мобилно банкиране и Раздел 7. Депозити.

2/ Считано от 01.12.2023 г. влизат в сила промени в Раздел 1. Клиентски сметки, Раздел 2.Касови операции, Раздел 3. Преводи, Раздел 8. Други услуги, Раздел 11. Картови операции.

С предстоящите промени можете да се запознаете тук

На основание чл.62 от Закона за платежните услуги и платежните системи „Алианц Банк България“ АД ви уведомява, че ако не приемате предложените промени, имате право да прекратите сключения с Банката договор за ползване на платежни услуги преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, като изпратите писмено уведомление до Банката.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви за промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически лица. Считано от 01.09.2023 г. влизат в сила промени в Раздел 1.8. Платежна сметка за основни операции.

С предстоящите промени можете да се запознаете тук

На основание чл.62 от Закона за платежните услуги и платежните системи „Алианц Банк България“ АД ви уведомява, че ако не приемате предложените промени, имате право да прекратите сключения с Банката договор за ползване на платежни услуги преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, като изпратите писмено уведомление до Банката.

Уважаеми клиенти,


Уведомяваме Ви за промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически лица, както следва:

1. Считано от 15.05.2023 г. влизат в сила промени в Раздел 1. Клиентски сметки, Раздел 1.9. Лихвени проценти по разплащателни сметки, Раздел 2. Касови операции и Раздел 6. Кредитни сделки

2. Считано от 17.07.2023 г. влизат в сила промени в Приложение 1 към Раздел 1. „Клиентски сметки“ – Платежна сметка за основни операции.

С предстоящите промени можете да се запознаете тук

На основание чл.62 от Закона за платежните услуги и платежните системи „Алианц Банк България“ АД ви уведомява, че ако не приемате предложените промени, имате право да прекратите сключения с Банката договор за ползване на платежни услуги преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, като изпратите писмено уведомление до Банката.

Уважаеми клиенти,


Уведомяваме Ви за промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически лица, както следва:

1. Считано от 03.01.2023 г. влизат в сила промени в Раздел 6 „Кредитни сделки“;

2. Считано от 01.02.2023 г. влизат в сила промени в Раздел 8.3. „Правно обслужване“.

С предстоящите промени можете да се запознаете тук

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 1 януари 2023 г. влизат в сила промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически лица в Раздел 1 „Клиентски сметки“, Раздел 2 „Касови операции“, Раздел 3 „Преводи“, Раздел 8. „Други услуги“.

С предстоящите промени можете да се запознаете тук.

На основание чл.62 от Закона за платежните услуги и платежните системи „Алианц Банк България“ АД ви уведомява, че ако не приемате предложените промени, имате право да прекратите сключения с Банката договор за ползване на платежни услуги преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, като изпратите писмено уведомление до Банката.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 08.08.2022 г. влизат в сила промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически лица  в Раздел 1.9. „Лихви по сметки“, в Раздел 7 „Депозити и спестовни сметки“ и в Приложението към Раздел 7 - „Депозити, спрени от продажба“.

На основание чл.62 от Закона за платежните услуги и платежните системи „Алианц Банк България“ АД ви уведомява, че ако не приемате предложените промени, имате право да прекратите сключения с Банката договор за ползване на платежни услуги преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, като изпратите писмено уведомление до Банката.

Тарифа за физически лица в сила от 08.08.2022 г.

Уважаеми клиенти,

 

Уведомяваме ви, за промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони на „Алианц Банк България” АД за физически лица, както следва:

Промени в сила от 01.07.2022 г.

 

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 1 юни 2022 г. влизат в сила промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически лица, както следва:

-         Добавя се заб. 10 в Раздел 1 Клиентски сметки;

-         Въвежда се нов Раздел 14 Пакет „Алианц Рестарт“;

-         Настоящият Раздел 14 Допълнителни и заключителни разпоредби става Раздел 15 Допълнителни и заключителни разпоредби.

На основание чл.62 от Закона за платежните услуги и платежните системи „Алианц Банк България“ АД ви уведомява, че ако не приемате предложените промени, имате право да прекратите сключения с Банката договор за ползване на платежни услуги преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, като изпратите писмено уведомление до Банката.

 

dummy Тарифа за физически лица в сила от 01.06.2022 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 1 юни 2022 г. влизат в сила промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически лица в Приложение 1 към Раздел 1 „Клиентски сметки“ – Платежна сметка за основни операции, Раздел 2 „Касови операции“, Раздел 3 „Преводи“, Раздел 8. „Други услуги“, Раздел 11 „Картови операции“.

С посочените промени можете да се запознаете  тук  .

На основание чл.62 от Закона за платежните услуги и платежните системи „Алианц Банк България“ АД ви уведомява, че ако не приемате предложените промени, имате право да прекратите сключения с Банката договор за ползване на платежни услуги преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, като изпратите писмено уведомление до Банката.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви за следните предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически лица, които влизат в сила, както следва:

1/ Считано от 18.10.2021 г. влизат в сила промени в Раздел 7 „Депозити и спестовни сметки“.

С посочените промени можете да се запознаете тук.

2/ Считано от 01.12.2021 г. влизат в сила промени в Раздел 1 „Клиентски сметки“, Раздел 1.9. „Лихвени проценти по разплащателни сметки, вкл. и за национални и международни дебитни и кредитни карти, платежни сметки за основни операции, спестовни сметки и спестовни влогове“; Раздел 2 „Касови операции“, Раздел 3 „Преводи“, Раздел 4 „Интернет и мобилно банкиране“, Раздел 7. „Депозити и спестовни сметки“, Раздел 8.1. „Банков сейф“, Раздел 11 „Картови операции“, Раздел 12 „Алианц Академика“ и Раздел 13. „Пакети в програма Алианц Старт“.

С посочените промени можете да се запознаете тук.

На основание чл.62 от Закона за платежните услуги и платежните системи „Алианц Банк България“ АД ви уведомява, че ако не приемате предложените промени, имате право да прекратите сключения с Банката договор за ползване на платежни услуги преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, като изпратите писмено уведомление до Банката.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви за следните предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически лица, които влизат в сила, както следва:

1/ Считано от 01.05.2021 г. влизат в сила промени в Раздел 7 „Депозити и спестовни сметки“. Създава се Приложение към Раздел 7 с наименование „Депозити, спрени от продажба“. 

С посочените промени можете да се запознаете тук.

2/ Считано от 28.06.2021 г. влизат в сила промени в Раздел 1 „Клиентски сметки“, подраздел 1.8. „Платежна сметка за основни операции“; създава се нов подраздел 1.9. „Лихвени проценти по разплащателни сметки, вкл. и за национални и международни дебитни и кредитни карти, платежни сметки за основни операции, спестовни сметки и спестовни влогове“; в Раздел 2 „Касови операции“, в Раздел 3 „Преводи“ и в Раздел 4 „Интернет и мобилно банкиране“. 

С посочените промени можете да се запознаете тук.

На основание чл.62 от Закона за платежните услуги и платежните системи „Алианц Банк България“ АД ви уведомява, че ако не приемате предложените промени, имате право да прекратите сключения с Банката договор за ползване на платежни услуги преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, като изпратите писмено уведомление до Банката. 

Тарифа за физически лица в сила от 01.05.2021 г.      

Тарифа за физически лици в сила от 28.06.2021 г.

Уважаеми клиенти, 

Уведомяваме Ви за предстоящи промени в Тарифите за лихвите, таксите и комисионите за физически лица в Раздел 1. „Клиентски сметки“, Раздел 11.1. „Издаване и обслужване на дебитна карта“, Раздел 11.3. „Издаване и обслужване на международни кредитни карти MasterCard/ VISA“ и в Раздел 13 „Пакети в Програма Алианц Старт“, които ще влязат сила считано от 01.11.2020 г.

С посочените промени можете да се запознаете тук

.На основание чл.62 от Закона за платежните услуги и платежните системи „Алианц Банк България“ АД ви уведомява, че ако не приемате предложените промени, имате право да прекратите сключения с Банката договор за ползване на платежни услуги преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, като изпратите писмено уведомление до Банката.

Тарифа за физически лица в сила от 01.11.2020 г.

Уважаеми клиенти, 

Уведомяваме Ви за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически лица, които ще влязат, както следва:

1. В сила от 01.09.2020 г. в Раздел 7. „Депозити и спестовни сметки“.
2. В сила от 01.11.2020 г. в Раздел 7. „Депозити и спестовни сметки“ и в Раздел 11. „Картови операции“, т.11.5. „Спестовна карта“.

 

Тарифа за физически лица в сила от 01.09.2020 г.

Тарифа за физически лица в сила от 01.11.2020 г.

 

Уважаеми клиенти, 

Уведомяваме Ви за следните предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически лица, които ще влязат в сила считано от 02.06.2020 г.:

1. Раздел 13. „Пакети Алианц Старт и Алианц Старт+“  се заличават таксите по точки 13.5 и 13.6

2. Раздел 11. „Картови операции“ – Промяна в забележка 5

На основание чл. 62 от Закона за платежните услуги и платежните системи „Алианц Банк България“ ви уведомява, че ако не приемате предложените промени, имате право да прекратите сключения с банката договор за ползване на платежни услуги преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, като изпратите писмено уведомление до банката.

Актуалната тарифа е публикувана на сайта на банката allianz.bg

Тарифа за физически лица в сила от 02.06.2020 г.

Уважаеми клиенти, 

Уведомяваме Ви, че считано от 2-ри юни  в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически лица влизат в сила промени в Раздел 1. „Клиентски сметки“, вкл. в Приложение 1 към Раздел 1. – Платежна сметка за основни операции, Раздел 2. „Касови операции“, Раздел 3. „Преводи“, Раздел 4. „Интернет и мобилно банкиране“, Раздел 6. „Кредитни сделки“, Раздел 7. „Депозити и спестовни сметки“, Раздел 11.1. „Издаване и обслужване на дебитна карта“, Раздел 11.5. „Спестовна карта“, Раздел 12. „Алинац Академика“. Заличава се Раздел 5. „Директен дебит и документарно инкасо“ и се въвежда приложение към Раздел 8.1. „Банков сейф“.

С посочените промени можете да се запознаете тук.

Актуалната тарифа е публикувана на сайта на банката allianz.bg

Тарифа за физически лица в сила от 02.06.2020 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 10 март 2020 г. влиза в сила промена в Раздел 6 „Кредитни сделки“ т. 6.2.1. Проучване и изготвяне на становище по постъпили искания за кредит с обезпечения, различни от ипотека:

Било
6.2.2. Проучване и изготвяне на становище по постъпили искания за кредит с обезпечения различни от ипотека 
6.2.2.2. По Специална оферта – потребителски кредит – 1,50% от одобрения лимит
6.2.2.3. По кредити, различни от т.6.2.2.1 и 6.2.2.2 (заб. 8) – 1,00% от одобрения лимит

Става
6.2.2. Проучване и изготвяне на становище по постъпили искания за кредит с обезпечения различни от ипотека
6.2.2.2. По Специална оферта – потребителски кредит – 1,25% от одобрения лимит
6.2.2.3. По кредити, различни от т.6.2.2.1 и 6.2.2.2 (заб. 8):

до 5 000 лв. – 60.00 лв.
от 5 000,01 лв. до 15 000.00 лв. – 130.00 лв.
от 15 000,01 лв. до 25 000.00 лв. – 270.00 лв.
от 25 000,01 лв. до 40 000.00 лв. – 420.00 лв.
от 40 000,01 лв. до 50 000.00 лв. – 510.00 лв.
от 50 000,01 лв. до 60 000.00 лв. – 600.00 лв.
над 60 000.00 лв. – 700.00 лв.

Актуалните тарифи са публикувани на сайта на банката www.allianz.bg

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 1-ви януари 2020 г. влизат в сила промени в раздели „Картови операции“ и „Алианц Академика“ в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически лица.
Промените в цитираните раздели по операциите от типа „теглена на пари в брой с банкова карта“ ще бъдат приложени със задна дата за всички извършени транзакции, считано от 15.12.2019 г. До въвеждане на автоматизирано начисляване на новите такси, ще се прилага процедура за служебно възстановяване по сметката на клиента на разликата между удържана и дължима такса. Разликите ще се възстановяват веднъж месечно.

Актуалните тарифи са публикувани на сайта на банката www.allianz.bg

Тарифа за физически лица в сила от 01.01.2020 г.

 

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви за предстоящите промени в Тарифите за лихвите, таксите и комисионите за физически лица, които ще влязат в сила, както следва:

1/ Считано от 15-ти декември 2019 г. влизат в сила промени в Приложение 1 към Раздел I. „Клиентски сметки“ и в раздел „Преводи“ в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически лица. 

2/ Считано от 01-ви януари 2020 г. влизат в сила промени в раздел „Преводи“ и в раздел „Интернет банкиране“ в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически лица. 

Актуалните тарифи са публикувани на сайта на банката allianz.bg

Тарифа за физически лица в сила от 15.12.2019 г.

Тарифа за физически лица в сила от 01.01.2020 г.

На основание чл.62 от Закона за платежните услуги и платежните системи „Алианц Банк България“ АД ви уведомява, че ако не приемате предложените промени, имате право да прекратите сключения с Банката договор за ползване на платежни услуги преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, като изпратите писмено уведомление до Банката.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 1-ви януари 2020 г. влизат в сила промени в раздели „Клиентски сметки“, „Касови операции“, „Преводи“, „Директен дебит и документарно инкасо“, „Кредитни сделки“, „Други услуги“, „Банков сейф“, „Операции с корпоративни финансови инструменти“ и „Операции с ДЦК,“ и се въвежда нов раздел „Интернет и мобилно банкиране“ в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически лица.

Актуалните тарифи са публикувани на сайта на банката allianz.bg

Тарифа за физически лица в сила от 01.01.2020 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01 ноември 2019 г. влиза в сила промена в Раздел 6 „Кредитни сделки“ т. 6.2.1. Проучване и изготвяне на становище по постъпили искания за кредит с обезпечение ипотека:

Било: 0.25% лева от одобрения лимит

Става: 0.25% лева от одобрения лимит, мин. 300 лв.

Актуалните тарифи са публикувани на сайта на банката allianz.bg

Тарифа за физически лица в сила от 01.11.2019 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 1-ви октомври 2019 г. влизат в сила промени в раздели „Клиентски сметки“, „Касови операции“, „Преводи“, „Директен дебит и документарно инкасо“, „Кредитни сделки“, „Депозити и спестовна сметка Алианц Детство“, „Други услуги“, „Алианц Академика“ и „Пакети Алианц Старт и Алианц Старт+“.

Актуалната тарифа е публикувана на сайта на банката allianz.bg

Тарифа за физически лица в сила от 01.10.2019 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01 юни 2019 г. и от 01 август 2019 г. влизат в сила промени в Раздел 1.8 „Приложение 1 към раздел I. Клиентски  сметки: Платежна сметка за основни операции”.

Актуалните тарифи са публикувани на сайта на банката allianz.bg

Тарифа за физически лица в сила от 01.06.2019 г.

Тарифа за физически лица в сила от 01.08.2019 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви за промени в Тарифите на „Алианц Банк България“ АД за физически лица и корпоративни клиенти.

Считано от 1-ви юни 2019 г. влизат в сила промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически лица в раздел „Други услуги“, подраздел „Такса за предварително проучване,  разглеждане на документи и становище относно приемане/ отказ за обслужване като клиент“.

Актуалните Тарифи са предоставени на разположение в банковите салони и са публикувани на сайта на банката allianz.bg.

Тарифа за физически лица в сила от 01.06.2019 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви за промени в Тарифата на „Алианц Банк България“ АД за физически лица.

Считано от 1-ви май 2019 г. влизат в сила промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически лица в разделите „Дебитни карти“ и „Кредитни карти“.

Актуалната Тарифа е предоставена на разположение в банковите салони и е публикувана на сайта на банката allianz.bg.

Тарифа за физически лица в сила от 01.05.2019 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 1 септември 2018 г. влизат в сила промени в Раздел 1.8 „Приложение 1 към раздел I. Клиентски  сметки: Платежна сметка за основни операции”.

Актуалните тарифи са публикувани на сайта на банката allianz.bg

Тарифа за физически лица в сила от 01.09.2018 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01 август 2018 г. влизат в сила промени в Раздел 1.8 „Приложение 1 към раздел I. Клиентски  сметки: Платежна сметка за основни операции”.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 08 февруари 2018 г. влизат в сила промени, в Раздел 1.1. „Лихвени проценти по разплащателни сметки, вкл. и за национални и международни дебитни и кредитни карти“ от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица и в Раздел 1 „Клиентски сметки“ от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица.

Актуалните тарифи са публикувани на сайта на банката allianz.bg

Тарифа за физически лица в сила от 08.02.2018 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01 юли 2017 г. влизат в сила промени, както следва:

 • в раздели: „Преводи“и „Интернет банкиране“ от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица;
 • в раздели: „Платежна сметка за основни операции“ и „Преводи“, от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица.

 Актуалните тарифи са публикувани на сайта на банката allianz.bg

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 1 май 2017 г. влизат в сила промени в раздел „Кредитни Операции“, Проучване и изготвяне на становище по постъпили искания за кредит се добавя нова точка 6.2.2.2. По Специална оферта – потребителски кредит (заб. 8)  - 1.50% от одобрения лимит.

 Актуалните тарифи са публикувани на сайта на банката allianz.bg

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01 март 2017 г. влизат в сила промени, както следва:

 • в раздели: „Общи условия“,„Клиентски сметки“,„Зона за самообслужване“, „Банков сейф“, „Операции с ДЦК, издадени по реда на Наредба No5 на МФ и БНБ “, „ Факторинг услуги “, „Други“ от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица;
 • в раздели:  „Общи условия“, „Кредитни операции“, „Депозити“, „ Зона за самообслужване“,  „Банков сейф“, „Операции с ДЦК“ от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица.

Считано от 01 май 2017 г. влизат в сила промени, както следва:

 • в раздели: „Клиентски сметки“, „Касови операции“, „Преводи“, „Чекове, Инкаса, Директен дебит“, „Интернет банкиране“, „Свободни професии“ от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица;
 • в раздели: „Клиентски сметки“, „Касови операции“, „Преводи“, „Операции с чекове“, „Картови операции“ и „Алианц Академика“ от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица.

Актуалните тарифи са публикувани на сайта на банката allianz.bg

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01 февруари 2017 г. влизат в сила промени в Общи условия за откриване, водене откриване, водене и закриване на платежни сметки на физически лица.

Актуалните Общи условия са публикувани на сайта на банката allianz.bg

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви за промени в раздел 8.2. „Банков сейф“ в Тарифата за лихви, такси и комисиони за физически лица в сила от 03 януари 2017 г.

Актуалните тарифи са предоставени на разположение в банковите салони и са публикувани на сайта  allianz.bg

Уважаеми клиенти,

 • Считано от 05 декември 2016 г. влизат в сила промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони за физически лица във връзка със стартиране пазарното предлагане на пакетни продукти Алианц Старт и Алианц Старт+.
 • Считано от 06 декември 2016 г. влизат в сила промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони за физически лица в раздели „Депозити и спестовна сметка Алианц Детство“, с изключение на продукти ONLINE спестовна сметка и Спестовна сметка „Алианц Детство“.
 • Считано от 06 февруари 2017 г. влизат в сила промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони за физически лица - за Спестовна сметка „Алианц Детство“, ONLINE спестовна сметка и раздел „Спестовна карта VISA ELECTRON“.

Актуалните тарифи са предоставени на разположение в банковите салони и са публикувани на сайта allianz.bg

Уважаеми клиенти,

 • Считано от 15 август 2016 г. влизат в сила промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони за физически лица в раздели „Депозити и спестовна сметка Алианц Детство“, с изключение на продукти ONLINE спестовна сметка и Спестовна сметка „Алианц Детство“.
 • Считано от 15 октомври 2016 г. влизат в сила промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони за физически лица - за Спестовна сметка „Алианц Детство“, ONLINE спестовна сметка и раздел „Спестовна карта VISA ELECTRON“.

Актуалните тарифи са предоставени на разположение в банковите салони и са публикувани на сайта allianz.bg

Уважаеми клиенти,

 • считано от 11 юни 2016 г. влизат в сила промени в раздел „Операции с корпоративни финансови инструменти (ФИ)“ в Тарифите за лихви, такси и комисиони за корпоративни клиенти и за физически лица.
 • считано от 01 юли 2016 г. влизат в сила промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони за корпоративни клиенти в раздел „Преводи“ и раздел „Интернет банкиране“, и Тарифата за лихви, такси и комисиони за физически лица в раздели „1. Клиентски сметки“, „2. Касови операции“, „3. Преводи“, „5. Директен дебит и документарно инкасо“, „6. Кредитни сделки“, „8. Други услуги“, „11. Картови операции“, „11.3. Издаване и обслужване на международни кредитни карти MasterCard/ VISA“, 11.5. Спестовна карта VISA ELECTRON“ и „12. Алианц Академика“.

Актуалните тарифи са предоставени на разположение в банковите салони и са публикувани на сайта на „Алианц България Холдинг“ allianz.bg

Уважаеми клиенти,

 • считано от 11 април 2016 г. влизат в сила промени в лихвените нива по срочни депозити на физически и юридически лица. 
 • считано от 11 юни 2016 г. влизат в сила промени в лихвените нива по разплащателните сметки на юридически лица, вкл. за дебитни и кредитни карти, сметки по програми Lex и Solutum и по разплащателни сметки, спестовни влогове, сметки, обслужващи кредитни карти на физически лица, Online спестовна сметка, спестовна карта и спестовна сметка „Алианц Детство“.

Актуалните тарифи са предоставени на разположение в банковите салони и са публикувани на сайта на „Алианц България Холдинг“ allianz.bg

Информация съгласно ЗПУПС*

(*Закон за платежните услуги и платежните системи)

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 20.02.2023 г. ще влязат в сила нови Общи условия за откриване, водене и закриване на платежни сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти.

Банката приема Условия за дигитализиране и ползване на дигитализирана карта на Алианц Банк България АД през приложения на външни доставчици, които ще прилага от 20 февруари 2023 г.

Условия за дигитализиране и ползване на дигитализирана карта на Алианц Банк България АД през приложения на външни доставчици 

 

Архив Общи условия за предоставяне на платежни услуги за физически лица

Общи условия за откриване, водене и закриване на платежни сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти (в сила от 01.03.2022 г.)

Общи условия за откриване, водене и закриване ан платежни сметки на физически лица и за преодставяне на плотежни услуги и инструменти (в сила от 28.06.2021 г.)

Общи условия за откриване, водене и закриване на платежни сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти (в сила от 27 октомври 2020 г.)

Общи условия за откриване, водене и закриване на платежни сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти (в сила от 22 юни 2020 г.)

Общи условия за откриване, водене и закриване на платежни сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти (в сила от 01 април 2020 г.)

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - Международна банкова платежна карта (в сила от 01.02.2010 г.)

Общи условия за предоставяне на платежни услуги за физически лица (в сила до 31.10.2010 г.)

Общи условия за предоставяне на платежни услуги за физически лица (в сила от 1.11.2010 г.)

Общи условия за предоставяне на платежни услуги за физически лица (в сила от 1.01.2012 г.

Общи условия за предоставяне на платежни услуги за физически лица (в сила от 01.12.2013 г.)

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - Международна банкова платежна карта (в сила от 01.04.2014 г.)

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - Международна банкова платежна карта (в сила от 23.07.2014 г.)

Общи условия за предоставяне на платежни услуги за физически лица (в сила от 10.03.2015 г.)

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - Международна банкова платежна карта (в сила от 20.10.2016 г.)  

Общи условия за откриване, водене и закриване на платежни сметки на физически лица (01.02.2017 г.)

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - банкова платежна карта (в сила от 29.08.2018 г.)

Документ с информация за таксите

Документ с информация за таксите - разплащателна сметка

Документ с информация за таксите - платежна сметка за основни операции

Документ с информация за таксите - сметка за кредитна карта

Документ с информация за таксите - сметка за спестовна карта

Документ с информация за таксите - специална сметка (Escrow)

Документ с информация за таксите - банкова платежна сметка със специален режим на обслужване на студент или докторант

Речник на стандаризираните термини

Вашите права при извършване на плащания в Европа

Ностро сметки на "Алианц Банк България" АД

Валута

Банка

Код

Сметка

DKK

Danske Bank A/S, Copenhagen

DABADKKK

3996065197

SEK

Danske Bank AS, Stockholm

DABASESX

12460103387

NOK

Fokus Bank (part of Danske Bank Group), Trondheim

DABANO22

86011803824

CHF

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

COBADEFF

400 871907200CHF

JPY

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

COBADEFF

400 871907200JPY

GBP

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

COBADEFF

400 871907200GBP

EUR

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

COBADEFF

400 871907200EUR

EUR

Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

DEUTDEFF

100 9233115 00

EUR

 Unicredit SPA, Milano

UNCRITMM

0099500002739

EUR

Raiffeisen Bank International AG, Vienna

RZBAATWW

001-55.050.280

USD

The Bank of New York Melon, New York

IRVTUS3N

8901393487

Облигационна емисия 

Имате нужда от съдействие?