Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Документи Банкиране

Важна финансова информация и документи

Уведомление за замяна на SOFIBOR, използван при определяне на лихвата по кредити на потребители в лева

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че съгласно официално съобщение на БНБ индексът SOFIBOR спира да бъде публикуван, считано от 01.07.2018 г.

До 01.07.2018 г. Алианц Банк България използваше индекса SOFIBOR като база при изчисляването на референтния лихвен процент (РЛП) по кредити в лева за потребители.

Алианц Банк България има одобрен „План за действие при съществена промяна или отмяна на бенчмарк“ (Плана), изготвен в изпълнение на Регламент (EC) 2016/1011, според който РЛП се променя, като  индекса SOFIBOR се заменя с нов лихвен индекс - Базов депозитен индекс за физически лица (БДИФЛ).

БДИФЛ се изчислява съгласно утвърдена от Управителния съвет на Алианц Банк България Методика, която е в сила от 01.07.2018 г. и е валидна за всички договори за кредити в лева. Подробна информация относно прилагането на Методиката, както и примери за изчисляване на БДИФЛ може да намерите на корпоративния сайт на банката: https://www.allianz.bg/

Стойността на БДИФЛ валидна от 01.07.2018 г. е в размер на 0,22% и ще се прилага, считано от 01.07.2018 г. при формиране на лихвения процент по нови договори за кредит.

За договори, сключени преди 01.07.2018 г. банката ще приложи разпоредбите на Плана за действие относно въвеждане като Референтен лихвен процент на новия индекс - БДИФЛ, при спазване на следния ред:

До 31.12.2018 г. за стойност на РЛП ще се използва последната публикувана на сайта на Алианц Банк България стойност, изчислена към 29.06.2018 г. на база SOFIBOR.

До 31.12.2018 г. се запазва размерът на лихвата по кредита, определена съгласно т.1.

В случай, че кредитополучателят не е съгласен с избрания от банката нов пазарен индекс (БДИФЛ), той има право да погаси кредита изцяло в срок до 31.12.2018 г. В този случай кредитополучателят няма да понесе финансова санкция във връзка с предсрочното погасяване на кредита, в случай че подобна санкция е предвидена в договора.

След изтичане на срокa по т.1 при формиране на променливия лихвен процент по всички договори за кредит в лева автоматично ще започне да се използва БДИФЛ при прилагане на посочената по-горе Методика. Договорената фиксирана надбавка няма да се промени.

За извършване на гореописаната замяна не се налага предприемане на каквито и да е действия от Ваша страна, както и сключване на допълнително споразумение към договора Ви.

При възникнали въпроси и необходимост от информация, заповядайте в най-удобния за вас банков офис.

29.06.2018 г.

Методика за определяне на референтен лихвен процент

В съответствие със законовите изисквания Алианц Банк България оповестява използваните Методики за РЛП В ЛЕВА и РЛП В ЕВРО, приложим при ценообразуване по кредитни сделки и стойности на референтните лихвени проценти;

Референтните лихвени проценти, валидни за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. са 0.11% за кредити в лева и -0.460% за кредити в евро.

Стойности на Референтен лихвен процент

Стойности на Референтен лихвен процент (БДИФЛ)

Методика за изчисляване на БЛП

В съответствие с изикванията на Закона за потребителския кредит и приетите вътрешно-нормативни документи Алианц Банк България АД оповестява:

Тарифа за физически лица

Информация съгласно ЗПУПС*

(*Закон за платежните услуги и платежните системи)

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 27 октомври 2020 г. ще влязат в сила нови Общи условия за откриване, водене и закриване на платежни сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти. В случай, че не приемате предлаганите промени, Вие имате право да прекратите Рамковия договор за платежни услуги, с писмено уведомление до Банката по всяко време преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без финансови санкции за прекратяването. В случай, че Банката не е получила такова уведомление, на основание чл.62 от ЗПУПС промените ще влязат в сила автоматично на 27.10.2020г. и ще се прилагат в отношенията между страните.

Общи условия за откриване, водене и закриване на платежни сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти (в сила от 27 октомври 2020 г.)

Общи условия за откриване, водене и закриване на платежни сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти (в сила от 22 юни 2020 г.)


Общи условия за откриване, водене и закриване на платежни сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти (в сила от 01 април 2020 г.)

Архив Общи условия за предоставяне на платежни услуги за физически лица

Общи условия за предоставяне на платежни услуги за физически лица (в сила до 31.10.2010 г.)

Общи условия за предоставяне на платежни услуги за физически лица (в сила от 1.11. 2010 г.)

Общи условия за предоставяне на платежни услуги за физически лица (в сила от 1.01.2012 г.)

Общи условия за предоставяне на платежни услуги за физически лица (в сила от 01.12. 2013 г.)

Общи условия за предоставяне на платежни услуги за физически лица (в сила от 10.03.2015 г.)

Общи условия за откриване, водене и закриване на платежни сметки на физически лица (01.02.2017 г.)

Документ с информация за таксите

Документ с информация за таксите - разплащателна сметка

Документ с информация за таксите - платежна сметка за основни операции

Документ с информация за таксите - сметка за кредитна карта

Документ с информация за таксите - сметка за спестовна карта

Документ с информация за таксите - специална сметка (Escrow)

Документ с информация за таксите - банкова платежна сметка със специален режим на обслужване на студент или докторант

Речник на стандаризираните термини

Вашите права при извършване на плащания в Европа

Ностро сметки на "Алианц Банк България" АД

Валута

Банка

Код

Сметка

DKK

Danske Bank A/S, Copenhagen

DABADKKK

3996065197

SEK

Danske Bank AS, Stockholm

DABASESX

12460103387

NOK

Fokus Bank (part of Danske Bank Group), Trondheim

DABANO22

86011803824

CHF

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

COBADEFF

400 871907200CHF

JPY

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

COBADEFF

400 871907200JPY

GBP

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

COBADEFF

400 871907200GBP

EUR

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

COBADEFF

400 871907200EUR

EUR

Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

DEUTDEFF

100 9233115 00

EUR

 Unicredit SPA, Milano

UNCRITMM

0099500002739

EUR

Raiffeisen Bank International AG, Vienna

RZBAATWW

001-55.050.280

USD

The Bank of New York Melon, New York

IRVTUS3N

8901393487

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 27 октомври 2020 г. ще влязат в сила нови Общи условия за откриване, водене и закриване на платежни сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти. В случай, че не приемате предлаганите промени, Вие имате право да прекратите Рамковия договор за платежни услуги, с писмено уведомление до Банката по всяко време преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без финансови санкции за прекратяването. В случай, че Банката не е получила такова уведомление, на основание чл.62 от ЗПУПС промените ще влязат в сила автоматично на 27.10.2020г. и ще се прилагат в отношенията между страните.  

Общи условия за откриване, водене и закриване на платежни сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти в сила от 27 октомври 2020 г.

Общи условия за откриване, водене и закриване на платежни сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти в сила от 22 юни 2020 г.

Общи условия за откриване, водене и закриване на платежни сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти в сила от 01 април 2020 г.


Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - банкова платежна карта в сила от 29.08.2018 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила от 20.10.2016 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент – международна банкова платежна карта валидни за всички договори, касаещи издаване и обслужване на платежни банкови карти, сключени преди 23 юли 2014 г.

Архив Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила до 31.12.2011 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила до 30.04.2012 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила до 31.07.2012 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила от 1.08.2012 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила от 1.10.2012 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила от 15.02.2013 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила от 1.10.2013 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила от 1.12.2013

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила от 1.04.2014 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент – международна банкова платежна карта валидни за всички договори, касаещи издаване и обслужване на платежни банкови карти, сключени считано от 23 юли 2014 г.

 Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент – международна банкова платежна карта валидни за всички договори, касаещи издаване и обслужване на платежни банкови карти, сключени считано от 10 март 2015 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент – международна банкова платежна карта валидни за всички договори, касаещи издаване и обслужване на платежни банкови карти, сключени считано от 01 май 2015 г.

Имате нужда от съдействие?