Параметри

 • Лихвени условия

  - от 4.45% годишно при нетен месечен доход над 2500 лв. и срок на кредита до 60 месеца
  - от 4.75% годишно при нетен месечен доход до 2500 лв. и срок на кредита до 60 месеца
 • Максимален размер до 100 000 лева/ 50 000 евро
 • Срок на погасяване – до 7 години
 • Погасяване с равни (анюитетни) месечни вноски
 • Само срещу лична карта**

Изисквания

 • Превод на работна заплата по сметка в банката
 • Ползване на пакет „Алианц Старт+“ за срока на кредита
 • Ползване на кредитна карта за срока на кредита без такса за издаване и с 50% отстъпка от годишната такса за обслужване
 • Нетен месечен доход над 1 500 лв.

Такси

 • Такса за проучване и разглеждане на искане за кредит – 1.25% от размера на кредита
 • Месечна такса за поддръжка на пакет „Алианц Старт +“ – 5.40 лв.
 • Годишна такса за обслужване на кредитна карта – 20 лв.
 • Без такса при предсрочно погасяване

Пример***

 

За кредит в размер на 40 000 лв. и срок на погасяване 4 години

 

Годишен лихвен процент****

4.45 %

ГПР

5.62 %

Месечна вноска

911.24 лв.

Общо дължима сума

44 578.66 лв.

 

 

За какво можете да използвате Специален потребителски кредит?

За покупка на стоки
За ремонтни дейности
За текущи нужди

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!

**Банката може да изиска допълнителни документи и/ или поръчител в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента.

***Посоченият пример е за кредитоискатели с нетен месечен доход над 2 500 лв. и сключване на Индивидуална рискова застраховка „Живот“. В стойността на ГПР са включени разходи за такса проучване и изготвяне на становище – 1.25% от размера на кредита, месечна такса за поддръжка на пакет "Алианц Старт+" - 5.40 лв., такса за обслужване на кредитна карта - 20 лв. годишно, отстъпка в лихвата за срок на кредита до 60 месеца - 0.25%. Разходът за Индивидуална рискова застраховка „Живот“, не е взет предвид при изчисляването на ГПР, тъй като се определя на базата на тарифоопределящи фактори на застрахователя (възраст, пол, здравословно състояние и др.) и към момента не е известен на Банката.

****Годишният лихвен процент е променлив и се определя като сбор от референтен лихвен процент (РЛП) в лева или евро и фиксирана надбавка. РЛП се определя съгласно утвърдени Методики, оповестени на www.allianz.bg. Банката обявява в първия работен ден на месец януари и в първия работен ден на месец юли на всяка календарна година новата стойност на РЛП, приложим за кредити в лева и евро.
Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. Условията са приложими, в случай че отговаряш на изискванията на банката. В отделни случаи, определени от банката условия за финансиране за конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различава от стойностите, посочени по-горе или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри.

alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения, формуляри.