За смели мечти

Заяви онлайн през Allianz Е-Bank

Параметри

 • Лихвени условия

  - от 4,25% годишно при нетен месечен доход над 2500 лв. и срок на кредита до 60 месеца
  - от 4,55% годишно при нетен месечен доход до 2500 лв. и срок на кредита до 60 месеца

 • Максимален размер до 70 000 лева/ 35 000 евро
 • Срок на погасяване – до 7 години
 • Погасяване с равни (анюитетни) месечни вноски
 • Само срещу лична карта¹

Изисквания

 • Превод на работна заплата по сметка в банката;
 • Ползване на пакет „Алианц Старт +“ за срока на кредита;
 • Ползване на кредитна карта за срока на кредита без такса за издаване и с 50% отстъпка от годишната такса за обслужване;
 • Нетен месечен доход над 1 500 лева.

Такси

 • Такса за проучване и разглеждане на искане за кредит – 1,25% от размера на кредита;
 • Месечна такса за поддръжка на пакет „Алианц Старт +“ – 4,40 лева;
 • Годишна такса за обслужване на кредитна карта – 20 лева;
 • Без такса при предсрочно погасяване.  

Пример***

За кредит от 40 000 лева и срок на погасяване 4 години.

 

Годишен лихвен процент****

4,25%

ГПР

5,35%

Месечна вноска

912,04 лв.

Общо дължима сума

44 358,11 лв.

 

 

За какво можете да използвате Специален потребителски кредит?

За покупка на стоки
За ремонтни дейности
За текущи нужди

Имате нужда от съдействие?

Нашия екип от професионалисти е на разположение!
Свържи се с нас

*При условие, че отговаряте на условията по групова застраховка „Живот“ на ЗАД Алианц България Живот.

**Банката може да изиска допълнителни документи и/или поръчител в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента.

***Посоченият пример е за кредитоискатели с нетен месечен доход над 1 500лв. В стойността на ГПР са включени разходи за такса проучване и изготвяне на становище – 1,25% от размера на кредита, месечна такса за поддръжка на пакет "Алианц Старт+" - 4,40 лв., такса за обслужване на кредитна карта - 20 лв. годишно, отстъпка в лихвата за срок на кредита до 60 месеца - 0,50%.  

****Годишният лихвен процент е променлив и се определя като сбор от референтен лихвен процент (РЛП) в лева или евро и фиксирана надбавка. РЛП се определя съгласно утвърдени Методики, оповестени на www.allianz.bg. Банката обявява в първия работен ден на месец януари и в първия работен ден на месец юли на всяка календарна година новата стойност на РЛП, приложим за кредити в лева и евро.
Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. Условията са приложими, в случай че отговаряш на изискванията на банката. В отделни случаи, определени от банката условия за финансиране за конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различава от стойностите, посочени по-горе или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри.

 
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения, формуляри.