Съгласно предлаганите от Алианц Лизинг България ЕАД погасителни планове, лихвата по договорите за лизинг се формира на база на променлива компонента (референтен лихвен процент) едномесечен EURIBOR плюс фиксирана надбавка.

EURIBOR /Euro Interbank Offered Rate/, представлява референтен лихвен процент, определян от European Banking Federation и публикуван ежедневно в 11.00 a.m. централно европейско време.

В случай че размерът на EURIBOR се увеличи спрямо посочения в договора с повече от 0,2%, то размерът на оставащите месечни лизингови вноски може да се увеличи със съответния размер на отчетеното увеличение.

Едномесечният ЕURIBOR се определя съгласно https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html и промените в тях се отчитат с точност до 2-ри (втория) знак след десетичната запетая.

Ние уважаваме и пазим Вашите лични данни!

“Алианц Лизинг България“ ЕАД, като част от Групата на Алианц, е компания, която има дългогодишна история и дейност на българския пазар по предоставянето на финансови услуги като финансов лизинг, оперативен лизинг, отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, и услуги по застрахователно посредничество. При извършването на нашата търговска дейност, защитата на Вашите данни е основен приоритет за нас и поради това се стремим да ги обработваме при свеждане на данните до необходимия минимум и при ограничаване на сроковете за тяхното съхранение, като прилагаме подходящи технически и организационни мерки за тяхната сигурност.

При обработката на лични данни “Алианц Лизинг България“ прилага както задължителни корпоративни правила на Алианц, така и своите вътрешни актуални версии, които може да бъдат намерени на нашия сайт: https://www.allianz.bg/bg_BG/individuals/data-privacy.html

Вижте условията по програма за отсрочване и уреждане на плащания по лизингови договори тук.