Уважаеми клиенти,

Ние осъзнаваме трудностите, пред които сте изправени във връзка с извънредната епидемиологична обстановка. „Алианц Лизинг България“ ЕАД желае да бъде Ваш надежден и доверен партньор при всяка една ситуация и за това сме разработили стабилизационни мерки, с които да подкрепим своите клиенти, засегнати от кризата с COVID-19. Мерките имат за цел облекчаване на обслужването на лизинговите задължения.  

Какви са механизмите за отсрочване на задължения?

Механизъм №1 - отсрочване на главница и лихва за срок до 9 месеца, но не по-късно от 31.12.2021 г.
Условия:
 
  • Срокът на договора се удължава със срока на гратисния период;
  • Дължимата за гратисния период възнаградителна лихва се изчислява на база остатъчната главница (изчислена към датата на предоставяне на гратисния период) и начислявания по договора променлив годишен лихвен процент;
  • Дължи се такса за Предоговаряне/Преструктуриране (разсрочване, гратисен период и др.) в размер на 350 лева, платима при подписване на документите по разсрочване;
  • През срока на избрания гратисен период не се заплащат лизингови вноски (главница и лихва);
  • След изтичане на гратисния период: Се възстановява плащането на месечните лизингови вноски; Сумата на дължимите за гратисния период възнаградителни лихви се заплаща, заедно с месечните лизингови вноски, на равни на броя на гратисния период последователни плащания. Първата вноска е дължима през месеца следващ месеца на изтичане на гратисния период.

Механизъм №2 - отсрочване на главница за срок до 9 месеца, но не по-късно от 31.12.2021 г.
Условия:

  • Срокът на договора се удължава със срока на гратисния период;
  • През срока на гратисния период се заплаща само дължимата възнаградителна лихва, която се изчислява на база остатъчната главница (към датата на предоставяне на гратисния период) и начислявания по договора променлив годишен лихвен процент;
  • След изтичане на гратисния период се възстановява плащането на месечните лизингови вноски.

Изборът на механизъм за отсрочване на задължения се извършва по взаимно съгласие на лизинговото дружество и клиентите.

Вижте още важна информация