Параметри

  • Максимален размер до 2 000 лева, но не повече от размера на 2 месечни пенсии
  • Срок на погасяване – 12 месеца, с възможност за автоматично подновяване
  • Лихва - 8,75%** годишен лихвен процент
  • Обезпечение – доходи от бъдещи пенсии

Такси

  • Проучване и изготвяне на становище по постъпили искания за кредит – 25,43 лева;
  • Без такса при предсрочно погасяване;
*Възможността за онлайн заявяване на Овърдрафт е достъпна за съществуващи клиенти, с пълен, активен достъп до Интеренет банкиране Allianz E-Bank.  
 
**Лихвата е променлива и се определя като сбор от референтен лихвен процент (РЛП) в лева или евро и фиксирана надбавка. РЛП се определя съгласно утвърдени Методики, оповестени на сайта на банката www.allianz.bg. Банката обявява в първия работен ден на месец януари и в първия работен ден на месец юли на всяка календарна година новата стойност на РЛП, приложим за кредити в лева и евро.
ГПР: 12,07% за кредит в размер 1 000 лева и срок на погасяване – 12 месеца при лихва 8.75%и такса за проучване и изготвяне на становище 25.43. Обща дължима сума 1 112,93 лева. Допуска се, че кредитният лимит е усвоен незабавно и изцяло до падежа.
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения, формуляри.