Документи банкиране

Важна финансова информация и документи

Тарифа за юридически лица

Уведомяваме Ви, че считано от 01.07.2024 г. влиза в сила нова Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица.
На основание чл.62 от Закона за платежните услуги и платежните системи „Алианц Банк България“ АД ви уведомява, че ако не приемате предложените промени, имате право да прекратите сключения с Банката договор за ползване на платежни услуги преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, като изпратите писмено уведомление до Банкат

Уважаеми клиенти, 

Уведомяваме Ви за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица, както следва:

1. Считано от 01.04.2024 г. се въвеждат промени в Раздел 16. Други услуги, 16.16. SMS Известяване

С предстоящите промени можете да се запознаете тук.

На основание чл.62 от Закона за платежните услуги и платежните системи „Алианц Банк България“ АД Ви уведомява, че ако не приемате предложените промени, имате право да прекратите сключения с Банката договор за ползване на платежни услуги преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, като изпратите писмено уведомление до Банката. 

Уважаеми клиенти, 

Уведомяваме Ви за промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица, както следва:

1. Считано от 16.02.2024 г. се въвежда нов пакет „Алианц Бизнес Мега“ в Раздел 1.3. Пакети в Програма Алианц Бизнес 

С предстоящите промени можете да се запознаете тук.

На основание чл.62 от Закона за платежните услуги и платежните системи „Алианц Банк България“ АД ви уведомява, че ако не приемате предложените промени, имате право да прекратите сключения с Банката договор за ползване на платежни услуги преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, като изпратите писмено уведомление до Банката. 

 

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 05.12.2015 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 24.08.2015 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.07.2015 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.05.2015 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.04.2015 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.03.2015 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.02.2015 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.01.2015 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.11.2014 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.08.2014 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.07.2014 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.05.2014 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.03.2014 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.01.2014 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.12.2013 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 04.11.2013 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.10.2013 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 15.02.2013 г.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 02.01.2013 г.

Информация съгласно ЗПУПС*

(*Закон за платежните услуги и платежните системи)

Уважаеми клиенти,

Считано от 01 октомври 2021 г. влизат в сила промени в раздел XXVII. “Превенция и контрол” от Общите условия  за  откриване, водене и закриване на платежни сметки на юридически лица / търговци.

На основание чл.62 от Закона за платежните услуги и платежните системи „Алианц Банк България“ АД ви уведомява, че ако не приемате предложените промени, имате право да прекратите сключения с Банката договор за ползване на платежни услуги преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, като изпратите писмено уведомление до Банката. 


Общи условия за откриване, водене и закриване на платежни сметки на юридически лица/търговци в сила от 01 октомври 2021 г.


Общи условия за откриване, водене и закриване на платежни сметки на юридически лица/търговци в сила от 28 юни 2021 г.

 

Общи условия за регистриране и използване на Allianz Bank Online

Информация за банкови карти

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 20 февруари 2023 г. ще влязат в сила нови Общи условия за издаване и използване на електронен платежен инструмент – банкова платежна карта (за бизнес клиенти). 

Банката приема Условия за дигитализиране и ползване на дигитализирана карта на Алианц Банк България АД през приложения на външни доставчици, които ще прилага от 20 февруари 2023 г.

Общи условия за издаване и използване на електронен платежен инструмент – банкова платежна карта (за бизнес клиенти) в сила от 20 февруари 2023 г.

Условия за дигитализиране и ползване на дигитализирана карта на Алианц Банк България АД през приложения на външни доставчицив сила от 20 февруари 2023 г.

 Общи условия за издаване и използване на електронен платежен инструмент – банкова платежна карта (за бизнес клиенти) в сила от 01 март 2022 г.

Общи условия за издаване и използване на електронен платежен инструмент – банкова платежна карта (за бизнес клиенти) в сила от 27 октомври 2020 г.

Общи условия за издаване и използване на електронен платежен инструмент – банкова платежна карта (за бизнес клиенти) в сила от 22 юни 2020 г.

 

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила от 20.10.2016 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент – международна банкова платежна карта валидни за всички договори, касаещи издаване и обслужване на платежни банкови карти, сключени преди 23 юли 2014 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила до 31.12.2011 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила до 30.04.2012 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила до 31.07.2012 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила от 1.08.2012 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила от 1.10.2012 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила от 15.02.2013 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила от 1.10.2013 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила от 1.12.2013

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила от 1.04.2014 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент – международна банкова платежна карта валидни за всички договори, касаещи издаване и обслужване на платежни банкови карти, сключени считано от 23 юли 2014 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент – международна банкова платежна карта валидни за всички договори, касаещи издаване и обслужване на платежни банкови карти, сключени считано от 10 март 2015 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент – международна банкова платежна карта валидни за всички договори, касаещи издаване и обслужване на платежни банкови карти, сключени считано от 01 май 2015 г

Информация за кредитни продукти

Уважаеми клиенти,

Считано от 01.03.2023 г. влизат в сила нови Общи условия към договор за кредит; Общи условия за издаване на банкови гаранции; Общи условия за откриване на документарни акредитиви, които  са публикувани на сайта на банката: Документи (allianz.bg)

В случай, че Кредитополучател/Наредител не е съгласен с посочените по-горе промени, той има право да заяви писмено несъгласието си пред Банката, в срок не по-дълъг от 45 дни от датата на публикуване на настоящата информация - 23.12.2022 г., а именно: до 06.02.2023 г. Всеки Кредитополучател/Наредител, изразил в този срок писмено несъгласие с направените промени, има право, без подписване на допълнително споразумение или необходимост от допълнително разрешение, одобрение или изявление от страна на Банката, и без заплащане на такса за предсрочно погасяване, да погаси остатъка на кредитното си задължение в срок от 60 дни от датата на публикуване на настоящата информация. До окончателното погасяване на кредита/формираните задължения, по кредитното задължение се прилагат действащите към момента Общи условия.

Базов депозитен индекс за юридически лица (БДИЮЛ)

Уведомление за промени в референтния индекс, използван за изчисляване на  годишния лихвен процент по отпуснати кредити в лева и промени в Общите условия към договори за кредит, Общите условия към договори за издаване на банкови гаранции и Общите условия към договори за издаване на акредитив

Уважаеми клиенти,

Считано от 01.03.2023 г. се променя процедурата по актуализация на Референтният лихвен процент, който се използва за изчисляване на годишния лихвен процент по отпуснати кредити/формирани задължения в лева, а именно: Базов депозитен индекс за юридически лица (БДИЮЛ).

До датата на промяната, БДИЮЛ се актуализира на 25-то число на всеки календарен месец.

От датата на промяната, БАНКАТА ще актуализира БДИЮЛ на първия работен ден от всеки календарен месец.

Методиката за изчисляване на БДИЮЛ не се променя. Подробна информация с примери за изчисления на БДИЮЛ може да получи на интернет страницата на Банката:  www.allianz.bg

Пазарен индекс LIBOR

Уведомление за промяна на пазарен индекс, използван за формиране на годишен лихвен процент по кредити на юридически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че във връзка с предстоящо преустановяване на поддържането на пазарния индекс LIBOR, използван от банката като референтен индекс за формиране на годишния лихвен процент по кредити/формирани задължения в USD на юридически лица, на основание чл.58, ал.5 от Закона за кредитните институции, Банката предприема действия за замяната му с нов пазарен индекс, както следва:

1. Банката определя нов пазарен индекс, който ще бъде използван за формиране на годишния лихвен процент по кредити/формирани задължения в USD на юридически лица - SOFR срочен референтен лихвен индекс, администриран от CME Group Benchmark Administration Limited;

2. Замяната на LIBOR със SOFR срочен референтен лихвен индекс ще се приложи ефективно, считано от 01 март 2023 г.;

3. В случай, че Кредитополучател/Наредител не е съгласен с избрания от Банката нов пазарен индекс, той има право да заяви писмено несъгласието си пред Банката, в срок не по-дълъг от 45 дни от датата на публикуване на настоящата информация -  23.12.2022 г.  а именно: до 06.02.2023 г.

4. Всеки Кредитополучател/Наредител, изразил в срока по т.3 писмено несъгласие с приетия нов пазарен индекс, има право, без подписване на допълнително споразумение или необходимост от допълнително разрешение, одобрение или изявление от страна на Банката, и без заплащане на такса за предсрочно погасяване, да погаси остатъка на кредитното си задължение в срок от 60 дни от датата, на която е депозирал пред Банката писменото си изявление за несъгласие. До окончателното погасяване на кредита/формираните задължения, по кредитното задължение се прилага лихвеният процент, формиран на база пазарния индекс LIBOR, съгласно действащите условия по Договора за кредит.

5. За всички кредитополучатели/наредители, които не са подали писмено изявление за несъгласие, промяната поражда действие считано от 01.03.2023 г. и кредитните им задължения започват да се олихвяват при използване на новия пазарен индекс. Към датата на замяна лихвеният процент по Договора за кредит ще бъде не по-висок от размера на лихвения процент по договора преди тази дата.

Пазарен индекс SOFIBOR

Уведомление за замяна на SOFIBOR, използван при определяне на лихвата по кредити

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че съгласно официално съобщение на БНБ индексът SOFIBOR спира да бъде публикуван, считано от 01.07.2018 г. Дотогава Алианц Банк България използваше индекса SOFIBOR като база при изчисляването на променливите лихвени проценти по кредити в лева за бизнес клиенти.

Алианц Банк България има одобрен „План за действие при съществена промяна или отмяна на бенчмарк“ (Плана), изготвен в изпълнение на Регламент (EC) 2016/1011, според който SOFIBOR се заменя с нов лихвен индекс - Базов депозитен индекс за юридически лица (БДИЮЛ).

БДИЮЛ се изчислява съгласно утвърдена от Управителния съвет на Алианц Банк България Методика, в сила от 01.07.2018 г., валидна за всички договори за кредити в лева.

Подробна информация относно прилагането на Методиката, както и примери за изчисляване на БДИЮЛ може да намерите на корпоративния сайт на банката: https://www.allianz.bg/

Стойността на БДИЮЛ, изчислена на база последните обявени данни от БНБ, е в размер на 0,13% и ще се прилага, считано от 01.07.2018 г., при формиране на лихвения процент по сключените след тази дата нови договори за кредит.

За договори, сключени преди 01.07.2018 г., Банката ще приложи разпоредбите на Плана за действие за въвеждане на новия индекс - БДИЮЛ, при спазване на следния ред:

  1. За периода до 03.09.2018 г. - лихвения процент по кредитите ще се формира на база SOFIBOR + фиксирана надбавка като за стойност на SOFIBOR се прилага последната стойност, изчислена към 25.06.2018 г. съгласно Договора за кредит. 
  2. В случай, че кредитополучателят не е съгласен с избрания от БАНКАТА нов пазарен индекс (БДИЮЛ), той има право да заяви писмено несъгласието си пред БАНКАТА, в срок не по-късно от 15.08.2018г. В този случай, той има право да погаси кредита изцяло в срок от 60 дни от датата на която уведомлението му е депозирано пред БАНКАТА, като до края на този период по кредитното задължение се прилага лихвеният процент, формиран на база последно обявената валидна стойност по т.1; Кредитополучателят няма да понесе финансова санкция във връзка с предсрочното погасяване на кредита, в случай че подобна санкция е предвидена в договора.
  3. След изтичане на сроковете по т.1 и т.3 Банката ще започне да използва БДИЮЛ при формиране на лихвения процент по договори за кредит в лева, при прилагане на посочената по-горе Методика. Договорената фиксирана надбавка няма да се промени.

За извършване на гореописаната замяна не се налага предприемане на каквито и да е действия от Ваша страна, както и сключване на допълнително споразумение към договора Ви.

При възникнали въпроси и необходимост от информация, заповядайте в най-удобния за вас банков офис.

29.06.2018 г.

Методика за определяне на референтен   лихвен процент

В съответствие със законовите изисквания Алианц Банк България оповестява използваните Методики за формиране на РЛП, приложим при ценообразуване по кредитни сделки, както и стойности на съответните референтни лихвени проценти.

Методика за формиране на РЛП в лева БДИЮЛ- в сила от 01.07.2018 г.

Методика за формиране на РЛП в евро БДИЮЛЕ –  в сила от 01.02.2024 г., приложима по договори за кредит, сключени след 01.02.2024 г.

Базов депозитен индекс за юридически лица - БДИЮЛ, БДИЮЛE

Ностро сметки на "Алианц Банк България" АД

Валута

Банка

Код

Сметка

DKK

Danske Bank A/S, Copenhagen

DABADKKK

3996065197

SEK

Danske Bank AS, Stockholm

DABASESX

12460103387

NOK

Fokus Bank (part of Danske Bank Group), Trondheim

DABANO22

86011803824

CHF

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

COBADEFF

400 871907200CHF

JPY

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

COBADEFF

400 871907200JPY

GBP

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

COBADEFF

400 871907200GBP

EUR

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

COBADEFF

400 871907200EUR

EUR

Unicredit SPA, Milano

UNCRITMM

0099500002739

EUR

Raiffeisen Bank International AG, Vienna

RZBAATWW

001-55.050.280

USD

The Bank of New York Melon, New York

IRVTUS3N

8901393487

 

     

Вашите права при извършване на плащания в Европа

Имате нужда от съдействие?