Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Документи Банкиране

Важна финансова информация и документи

Уведомление за замяна на SOFIBOR, използван при определяне на лихвата по кредити

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че съгласно официално съобщение на БНБ индексът SOFIBOR спира да бъде публикуван, считано от 01.07.2018 г. Дотогава Алианц Банк България използваше индекса SOFIBOR като база при изчисляването на променливите лихвени проценти по кредити в лева за бизнес клиенти.

Алианц Банк България има одобрен „План за действие при съществена промяна или отмяна на бенчмарк“ (Плана), изготвен в изпълнение на Регламент (EC) 2016/1011, според който SOFIBOR се заменя с нов лихвен индекс - Базов депозитен индекс за юридически лица (БДИЮЛ).

БДИЮЛ се изчислява съгласно утвърдена от Управителния съвет на Алианц Банк България Методика, в сила от 01.07.2018 г., валидна за всички договори за кредити в лева.

Подробна информация относно прилагането на Методиката, както и примери за изчисляване на БДИЮЛ може да намерите на корпоративния сайт на банката: https://www.allianz.bg/

Стойността на БДИЮЛ, изчислена на база последните обявени данни от БНБ, е в размер на 0,13% и ще се прилага, считано от 01.07.2018 г., при формиране на лихвения процент по сключените след тази дата нови договори за кредит.

За договори, сключени преди 01.07.2018 г., Банката ще приложи разпоредбите на Плана за действие за въвеждане на новия индекс - БДИЮЛ, при спазване на следния ред:

  1. За периода до 03.09.2018 г. - лихвения процент по кредитите ще се формира на база SOFIBOR + фиксирана надбавка като за стойност на SOFIBOR се прилага последната стойност, изчислена към 25.06.2018 г. съгласно Договора за кредит. 
  2. В случай, че кредитополучателят не е съгласен с избрания от БАНКАТА нов пазарен индекс (БДИЮЛ), той има право да заяви писмено несъгласието си пред БАНКАТА, в срок не по-късно от 15.08.2018г. В този случай, той има право да погаси кредита изцяло в срок от 60 дни от датата на която уведомлението му е депозирано пред БАНКАТА, като до края на този период по кредитното задължение се прилага лихвеният процент, формиран на база последно обявената валидна стойност по т.1; Кредитополучателят няма да понесе финансова санкция във връзка с предсрочното погасяване на кредита, в случай че подобна санкция е предвидена в договора.
  3. След изтичане на сроковете по т.1 и т.3 Банката ще започне да използва БДИЮЛ при формиране на лихвения процент по договори за кредит в лева, при прилагане на посочената по-горе Методика. Договорената фиксирана надбавка няма да се промени.

За извършване на гореописаната замяна не се налага предприемане на каквито и да е действия от Ваша страна, както и сключване на допълнително споразумение към договора Ви.

При възникнали въпроси и необходимост от информация, заповядайте в най-удобния за вас банков офис.

29.06.2018 г.

Тарифа за юридически лица

Информация съгласно ЗПУПС*

(*Закон за платежните услуги и платежните системи)

 

Общи условия за откриване, водене и закриване на платежни сметки на юридически лица/ търговци в сила от 31.08.2018 г.

Общи условия за предоставяне на платежни услуги за юридически лица (в сила от 1 юни 2016 г.)

Общи условия за предоставяне на платежни услуги за юридически лица (в сила от 1 ноември 2016 г.)

Архив Общи условия за предоставяне на платежни услуги за юридически лица

Общи условия за предоставяне на платежни услуги за юридически лица (в сила от 1 декември 2013 г.)

Общи условия за предоставяне на платежни услуги за юридически лица (в сила от 1 януари 2012 г.)

Общи условия за предоставяне на платежни услуги за юридически лица(в сила от 1 ноември 2010 г.)

Общи условия за предоставяне на платежни услуги за юридически лица (в сила до 31 октомври 2010 г.)

Документи

Образец на подписите на лицата, които имат право да се разпореждат с пари по банкова сметка

Искане за регистрация на клиент юридическо лице

Искане за откриване на сметка на юридическо лице

Държави, с които България има подписани договори за правна помощ

Списък с необходими документи

Декларация лични данни

Държави, подписали Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични документи

Списък на агенциите, лицензирани от МВнР на Република България

Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Entities)

Declaration Confirming U.S. Status

Декларация по Закона за мерките срещу изпиране на пари

Вашите права при извършване на плащания в Европа

Ностро сметки на "Алианц Банк България" АД

Валута

Банка

Код

Сметка

DKK

Danske Bank A/S, Copenhagen

DABADKKK

3996065197

SEK

Danske Bank AS, Stockholm

DABASESX

12460103387

NOK

Fokus Bank (part of Danske Bank Group), Trondheim

DABANO22

86011803824

CHF

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

COBADEFF

400 871907200CHF

JPY

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

COBADEFF

400 871907200JPY

GBP

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

COBADEFF

400 871907200GBP

EUR

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

COBADEFF

400 871907200EUR

EUR

Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

DEUTDEFF

100 9233115 00

EUR

 Unicredit SPA, Milano

UNCRITMM

0099500002739

EUR

Raiffeisen Bank International AG, Vienna

RZBAATWW

001-55.050.280

USD

The Bank of New York Melon, New York

IRVTUS3N

8901393487

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 27 октомври 2020 г. ще влязат в сила нови Общи условия за издаване и използване на електронен платежен инструмент – банкова платежна карта (за бизнес клиенти). В случай, че не приемате предлаганите промени, Вие имате право да прекратите Рамковия договор за платежни услуги, с писмено уведомление до Банката по всяко време преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без финансови санкции за прекратяването. В случай, че Банката не е получила такова уведомление, на основание чл.62 от ЗПУПС промените ще влязат в сила автоматично на 27.10.2020г. и ще се прилагат в отношенията между страните. 

Общи условия за издаване и използване на електронен платежен инструмент – банкова платежна карта (за бизнес клиенти) в сила от 27 октомври 2020 г.

Общи условия за издаване и използване на електронен платежен инструмент – банкова платежна карта (за бизнес клиенти) в сила от 22 юни 2020 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - банкова платежна карта в сила от 29.08.2018 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила от 20.10.2016 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент – международна банкова платежна карта валидни за всички договори, касаещи издаване и обслужване на платежни банкови карти, сключени преди 23 юли 2014 г.

Архив Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила до 31.12.2011 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила до 30.04.2012 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила до 31.07.2012 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила от 1.08.2012 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила от 1.10.2012 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила от 15.02.2013 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила от 1.10.2013 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила от 1.12.2013

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - международна банкова платежна карта в сила от 1.04.2014 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент – международна банкова платежна карта валидни за всички договори, касаещи издаване и обслужване на платежни банкови карти, сключени считано от 23 юли 2014 г.

 Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент – международна банкова платежна карта валидни за всички договори, касаещи издаване и обслужване на платежни банкови карти, сключени считано от 10 март 2015 г.

Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент – международна банкова платежна карта валидни за всички договори, касаещи издаване и обслужване на платежни банкови карти, сключени считано от 01 май 2015 г.

Имате нужда от съдействие?