Kомплексен банков продукт за компании, работещи с отложено плащане

Факторингът е договор между клиент и финансова институция, съгласно който Доставчикът ще прехвърля на Фактора вземания, възникващи в резултат на продажба на стоки или услуги от Доставчика към негови контрагенти/купувачи, с които е договорено отложено плащане. Срещу цедираните вземания Факторът извършва най-малко две от следните услуги:

Видове факторинг

При факторинга с регрес Факторът не покрива риска от неплащане за длъжниците и има право да регресира просрочено вземане обратно към Клиента, ако плащането по него не е извършено до 60 дни след падежа на дадена фактура.
При факторинга без регрес, ако Длъжникът не плати на падеж дадена фактура и няма финансова възможност, Факторът ще плати на Клиента 90 дни след нейния първоначален падеж.Кредитният риск на длъжника се покрива от одобрен застраховател.

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения и формуляри.