Къде можете да наемете сейф от Алианц Банк България?

Алианц Банк България Ви предлага възможност за наемане на сейф в офисите си в следните градове:

Виж повече

Бургас
Бизнес център Бургас
ул. Гео Милев 20
056/875416
Работно време: от 10:00 до 15:30 ч.
Варна

Бизнес център Варна
ул. Преслав 10
052/689300, 052/689312
Работно време: от 10:0 до 15:30 ч. 

Бизнес център Владислав
ул. Братя Миладинови 68
052/ 668 701
Работно време: от 10:00 до 15:30 ч. 

Финансов център Генерал Колев
ул. Генерал Колев 85
052/ 689 373
Работно време: от 10:00 до 15:30 ч.

Велико Търново

Бизнес център Велико Търново
ул. Марно поле 2
062/ 618 010
Работно време: от 10:00 до 15:30 ч.

 

Добрич
Бизнес център Добрич
ул. България 10
058/ 655 685
Работно време: от 10:00 до 15:30 ч.
Плевен

Бизнес ценнтър Плевен
ул. Цанко Церковски 16
064/ 89 07 62

Работно време:
от 10:00 до 15:30 ч.

Пловдив
Бизнес център Пловдив
ул. Иван Вазов 11
032/646 804, 032/646 812
Работно време: от 10:00 до 15:30 ч.
София

Бизнес център Цар Освободител
бул. Цар Освободител 8
02/ 921 67 31, 02/ 921 67 32
Работно време: от 10:00 до 15:30 ч.

Бизнес център Европа
бул. Джеймс Баучър 71
02/981 41 81, 0887 784 322
Работно време: от 10:00 до 15:30 ч.

Троян
Финансов център Троян
ул. Васил Левски 3
0670/68810, 0670/68813
Работно време: от 10:00 до 15:30 ч.
Банката осигурява специален режим на достъп до трезор, изграден според най-съвременните стандарти за сигурност. Достъп до Вашата индивидуална касета имате само Вие или упълномощените от Вас лица чрез два уникални ключа, които получавате при наемане на сейфа.
 
Клиенти на трезор се обслужват в официално обявените работни дни за страната.

Уведомление до клиентите на Алианц Банк България

На 16 февруари 2018 г. бе приет Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). ЗПФИ транспонира в местното законодателство разпоредбите на ДИРЕКТИВА 2014/65/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, която заедно с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 600/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 май 2014 година и още над 25 делегирани регламента установяват нова нормативна уредба в областта на  пазарите на финансови инструменти, известна като MIFID2.

Новите регулации съгласно MIFID2 имат за цел да увеличат прозрачността на пазарите на финансови инструменти, да засилят защитата на инвеститорите и да укрепят тяхното доверие при получаването на инвестиционни услуги.

В съответствие с изикванията на ЗПФИ и MIFID2 и приетите вътрешно-нормативни документи Алианц Банк България ще:

Mоже да получите информация относно финансовите инструменти, инвестиционните продукти, инвестиционните услуги и рисковете, свързани с тях от следната Информационна брошура.

Уведомление от 27.04.2016 г.

Актуалните тарифи са публикувани на сайта на банката www.allianz.bg

От 1 ноември 2007 година са в сила Законът за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и Наредба №38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба №38). Двата нормативни акта (ЗПФИ и Наредба №38) бяха създадени с оглед спазване на изискванията на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Комисията на Европейския Съвет относно пазарите на финансови инструменти (MiFID) и на последвалата я Директива 2006/73/ЕО за нейното прилагане.

Основните цели на ЗПФИ и Наредба №38 са осигуряване на защита на инвеститорите във финансови инструменти, създаване на условия за развитие на справедлив, открит и ефективен пазар, както и поддържане на стабилност и обществено доверие в пазарите на финансови инструменти.

В съответствие с изикванията на ЗПФИ и Наредба №38 и приетите вътрешно-нормативни документи Алианц Банк България ще:

Mоже да получите информация относно финансовите инструменти, инвестиционните продукти, инвестиционните услуги и рисковете, свързани с тях от следната Информационна брошура

Конвертируеми облигации 2015

Заявка за преобразуване на конвертируеми облигации в акции

Календар на конвертирането

Съобщение за Решение за увеличение на капитала на “Индустриален холдинг България” АД чрез конвертиране на конвертируеми облигации от емисия ISIN код BG2100003156, съгласно Проспект за публично предлагане на конвертируемите облигации, потвърден с Решение на КФН № 106-Е/18.02.2015 г. и Решение № 127-Е/25.02.2015 г.

ДАННИ ЗА ЕМИСИЯ КОНВЕРТИРУЕМ ОБЛИГАЦИИ НА ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД ISIN код: BG2100003156

С решение 20150420134708 от 20.04.2015 г. Търговския регистър публикува обявление за сключен облигационен заем на „Индустриален холдинг България" АД при следните условия:

  • ISIN код: BG2100003156
  • Обща номинална стойност (размер на облигационния заем) - 49 999 600 (четиридесет и девет милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди и шестстотин) лева, разпределен в 499 996 (четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и шест) броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации, всяка една с номинална стойност от 100 лева;
  • Срок (матуритет) на облигационния заем: 3 години (36 месеца);
  • Дата, от която тече срока до падежа - 10.04.2015
  • Лихва - 5.00% на годишна база;
  • Период на лихвено плащане: 6-месечен;
  • Конверсионно съотношение: 100, което определя конверсионна цена от 1 лв.;
  • Конвертиране: на падежа на емисията;
  • Дати на плащания: за главница - еднократно на падежа; за лихвени плащания: 10.10.2015 г. 10.04.2016 г., 10.10.2016 г., 10.04.2017 г. 10.10.2017 г., 10.04.2018 г.;
  • Плащанията по облигационния заем се обслужват от „Централен депозитар”  АД, при спазване на изискванията на Наредба № 8 за Централния депозитар за ценни книжа.

Регистрационен документ

Документ за ценните книжа

Резюме на проспекта

Информация съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 и Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 може да бъде изтеглена, както следва:

За Q1 2018 – публикувано на 29/06/2018.

За Q2 2018

За Q3 2018

За Q4 2018

Информация за 2023 г. съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 относно местата за изпълнение и качеството на изпълнение на клиентски нареждания може да бъде изтеглена тук.
Информация за 2022 г. съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 относно местата за изпълнение и качеството на изпълнение на клиентски нареждания може да бъде изтеглена тук.
Информация за 2021 г. съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 относно местата за изпълнение и качеството на изпълнение на клиентски нареждания може да бъде изтеглена  тук. 
Информация за 2020 г. съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 относно местата за изпълнение и качеството на изпълнение на клиентски нареждания може да бъде изтеглена тук.
Информация за 2019 г. съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 относно местата за изпълнение и качеството на изпълнение на клиентски нареждания може да бъде изтеглена тук.
Информация за 2018 г. съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 относно местата за изпълнение и качеството на изпълнение на клиентски нареждания може да бъде изтеглена тук.

Уведомление във връзка с прилагането на изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 ОТ 27.11.2019

 

Уважаеми клиенти,

С влезлия  в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 ноември 2019 г., относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги и разпоредбите на ДИРЕКТИВА (ЕС) 2017/828 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 май 2017 година за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите /„Директива (ЕС) 2017/828“/, се въвеждат нови европейски правила за по-нататъшно насърчаване на ефективното управление и вземането на решения за дългосрочни инвестиции. Тези правила бяха транспонирани в българското законодателство със Закона за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗИД на ЗППЦК“), обнародван в Държавен вестник, бр.26 от 22.03.2020 г. като се направиха съответни допълнения в Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).

Съгласно създадения  нов чл. 75а в Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) инвестиционен посредник, който предоставя услугата по управление на портфейл, включващ акции на дружества със седалище в държава членка, допуснати до търговия на регулиран пазар в държава членка, приема и публикува Политика за ангажираност, както и информация за изпълнението й. Изискванията към съдържанието на Политиката за ангажираност са описани в чл. 75а, ал.3 от ЗПФИ, като се дава възможност за отклонение от това съдържание. В допълнение, чл. 75а, ал. 5 дава възможност на инвестиционният посредник да вземе решение да не приема политика за ангажираност.

Алианц Банк България АД извърши анализ на изискванията за оповестяванията, свързани с устойчивостта в сектора на финансовите услуги, съгласно разпоредбите на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 и ЗПФИ.

Във връзка с горното Ви информираме, че Алианц Банк България АД, в качеството си на инвестиционен посредник и кредитна институция, не попада в обхвата на изискванията за оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги, съгласно Регламент (ЕС) 2019/2088, ЗППЦК и ЗПФИ, тъй като не предоставя услугата по управление на портфейл, включващ акции на дружества със седалище в държава членка, допуснати до търговия на регулиран пазар в държава членка, както и не предлага услугата по предоставяне на инвестиционни съвети. Съответно, Алианц Банк България АД не прилага Политика за ангажираност по смисъла на чл.75а, ал.1 от ЗПФИ към настоящия момент. При промяна на това обстоятелство информацията ще бъде своевременно оповестена.

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения и формуляри.