Предупреждение: Използвате стар браузър. Моля, превключете на по-нов браузър като Chrome, Firefox или Microsoft Edge.

Алианц Банк България АД и Българска банка за развитие ЕАД сключиха Финансово споразумение за гарантиране на портфейл от кредити по Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на предприятия, пострадали от извънредното положение  и епидемията от COVID-19. Основната цел е подпомагане на микро -, малки, средни предприятия (МСП) и големи предприятия – (Small mid-caps), чрез подобряване на достъпа до финансиране за инвестиционни и текущи нужди, чрез механизъм за споделяне на риска.

1/ Какво представлява?

Гаранционната програма е една от антикризисните мерки на Българското правителство за преодоляване на сериозни затруднения в икономиката в условията на епидемичния взрив от COVID-19 с общ бюджет от 400 млн. лева. Мярката е създадена и се изпълнява в съответствие с изискванията за категория държавна помощ.

Основната цел е подпомагане на предприятията, чрез улесняване на достъпа до финансиране за инвестиционни и текущи нужди. Банката предоставя на Кредитополучателя финансово предимство под формата на необезпечени кредити, с изключение на лични гаранции, които следва задължително да бъдат предоставени от действителните собственици на предприятието.

В Програмата могат да бъдат включвани нови инвестиционни и оборотни кредити.

2/ За кого е предназначена?

2.1. Микро -, малки и средни предприятия по смисъла на ЗМСП, както и големи предприятия – (Small mid-caps: с персонал до  499 човека, включително; сума на актива до 100 млн. евро или нетни приходи от продажби до 86 млн. евро, включително), от всички сектори на територията на цялата страна. Oчаква се от мярката да се възползват основно секторите, които са най-силно засегнати от кризата: търговия, услуги, включително транспорт, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, логистика, износ и други.

2.2. Кандидатите за финансиране следва да отговарят на следните условия:

• Кредитополучателят търпи неблагоприятни икономически последици от разпространението на Пандемията от Covid – 19;

• Кредитополучателят има поне три завършени финансови отчета, с отчетени приходи от продажби, както и счетоводна печалба за поне една от последните три години.

3/ Кои са основните условия?

• Максималният размер на предоставеното финансиране, не може да надвишава за 3 000 000 лева към кредитополучател и свързаните лица на ниво Програма;

• Банката предоставя на своите клиенти различни възможности за финансиране, съгласно техните индивидуални нужди.

4/ Краен срок за кандидатстване:

• 22.06.2022г.

 

 

Алианц Банк България АД и Национален гаранционен фонд ЕАД сключиха Споразумение за гарантиране на портфейл от трансакции по Програма COSME. Основната цел е подобряване на достъпа до финансиране за малките и средни фирми чрез механизъм за споделяне на риска.

1/ Какво представлява?

Основната цел е улесняване на достъпа до финансиране за микро -, малките и средни фирми, чрез отстъпки в изискванията за обезпеченост. Гаранционно покритие – 50%.

Кредити за:

 • оборотни нужди;
 • инвестиционни проекти/намерения;
 • стандартни кредити;
 • банкови гаранции

2/ За кого е предназначена?

Микро -, малки и средни предприятия по смисъла на ЗМСП в т.ч и земеделски производители, чийто краен контролиращ собственик не е субект, регистриран в Офшорна зона.

3/ Параметри и условия

Валута: лева и евро

Размер на кредита:

 • минимална сума на кредита/банкова гаранция – без ограничение
 • максимална сума на кредита/банкова гаранция:
 • за Трансакции със срок до 54 месеца - 1 500 000 евро; 
 • за Трансакции със срок до 114 месеца -   750 000 евро.

Срок на кредита:

 • при инвестиционни кредити и оборотни кредити с погасителен план – до 114 месеца;
 • при револвиращи кредити и кредити в режим на овърдрафт – 54 месеца.

Алианц Банк България АД и Национален гаранционен фонд ЕАД сключиха Споразумение за гарантиране на портфейл от кредити. Основната цел е подобряване на достъпа до финансиране за малките и средни фирми чрез механизъм за споделяне на риска.

1/ Какво представлява?

Основната цел е улесняване на достъпа до финансиране за малките и средни фирми чрез механизъм за споделяне на риска.

Кредити за:

 • оборотни нужди
 • инвестиционни проекти/намерения
 • стандартни кредити
 • банкови гаранции

2/ За кого е предназначена?

Микро, малки и средни предприятия по смисъла на ЗМСП в т.ч и земеделски производители, чийто краен контролиращ собственик не е субект, регистриран в Офшорна зона.

3/ Параметри и условия

Валута: лева и евро

Размер на кредита:

 • минимална сума на кредита/банкова гаранция – без ограничение
 • максимална сума на кредита/банкова гаранция:
 • без ограничение за банкови гаранции и оборотни кредити
 • до  90 % от стойността на инвестицията без ДДС при инвестиционни кредити 
 • максимална сума на гаранцията на кредитополучател и свързаните с него лица е 1 250 000 лева.

Срок на кредита:

 • при оборотни кредити с погасителен план – до 60 месеца;
 • при револвиращи кредити – 12 месеца с опция за подновяване
 • при инвестиционни кредити – до 120 месеца в зависимост от инвестицията

Алианц Банк България АД и Национален гаранционен фонд ЕАД сключиха Споразумение за издаване на гаранции по кредити за допълване на обезпечение за МСП, одобрени за подпомагане по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 и 2014 – 2020, както и Предприятия от сектор „Животносъдство“ и сектор „Растениевъдство“.

1/ Какво представлява?

Основната цел е улесняване на достъпа до финансиране за малките и средни фирми чрез механизъм за споделяне на риска при реализация на инвестиции свързани с реализация на одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони на Република България (2014 – 2020 г.), разходи, свързани с реализация на проекти по Програмата за развитие на селските райони на Република България (2007 – 2013 г.), както и за финансиране на инвестиционни или оборотни нужди на предприятия от сектор „Животновъдство“ и сектор „Растениевъдство“.

2/ За кого е предназначена?

Микро, малки и средни предприятия по смисъла на ЗМСП в т.ч и земеделски производители, чийто краен контролиращ собственик не е субект, регистриран в Офшорна зона.

3/ Параметри и условия

 • Гаранционен лимит на кредитополучател и свързаните с него лица е до 3 млн. лв.
 • Максимален гаранционен процент на кредит – 50%

Алианц Банк България АД и Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община сключиха Споразумение за гарантиране на кредити. Основната цел е подобряване на достъпа до финансиране за малките и средни фирми, регистрирани и/или упражняващи дейност на територията на Столична община (вкл. за иновативни бизнес проекти и/или стартиращи предприятия), чрез механизъм за споделяне на риска.

1/ Какво представлява?

 • Кредити за:
 • оборотни нужди;
 • инвестиционни проекти/намерения;
 • стандартни кредити

2/ За кого е предназначена?

 • малки и средни предприятия, регистрирани и/или упражняващи дейност на територията на Столична община;
 • малки и средни предприятия, регистрирани и/или упражняващи дейност на територията на Столична община за финансиране на иновативни бизнес проекти и/или стартиращи предприятия

3/ Параметри и условия

Валута: лева и евро

Размер на кредита:

 • Минимална сума на кредита – без ограничение
 • Максимална сума на кредита – без ограничение
 • Максимална сума на гаранцията:
 • За МСП регистрирани и/или упражняващи дейност на територията на Столична община - до 50% от главницата по кредита, но не повече от 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева, независимо от сумата по главницата на предоставения кредит.
 • За МСП, регистрирани и/или упражняващи дейност на територията на Столична община за финансиране на иновативни бизнес проекти и/или стартиращи предприятия - до 50% от главницата по кредита и до максимален размер 30 000 (тридесет хиляди) лева, независимо от сумата по главницата на предоставения кредит.

Срок на кредита:

 • при оборотни кредити с погасителен план – до 60 месеца;
 • при револвиращи кредити – 12 мсеца с опция за подновяване
 • при инвестиционни кредити – до 120 месеца в зависимост от инвестицията

Алианц Банк България АД предлага целево финансиране на инвестиционни разходи, свързани с изпълнението на одобрени проекти по Оперативни програми на ЕС за периода 2014 – 2020г., съгласно Споразумение за гарантиране на портфейл от кредити, сключено с  Национален гаранционен фонд ЕАД.

1/ Какво представлява?

Основната цел е улесняване на достъпа до финансиране за малките и средни фирми, с одобрени проекти по Оперативни програми на ЕС, чрез механизъм за споделяне на риска.

2/ За кого е предназначена?

 • Микро, малки и средни предприятия по смисъла на ЗМСП в т.ч и земеделски производители, чийто краен контролиращ собственик не е субект, регистриран в Офшорна зона
 • С одобрени проекти по Оперативни програми на ЕС:
  ОП “Иновации и конкурентоспособност“
  ОП „Околна среда“
  ОП „Региони в растеж“
  ОП“Наука и образование за интеличентен разтеж“
  ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“
  ОП „Развитие на човешките ресурси“
  Програма за развитие на селските райони

3/ Параметри и условия

При спазване на условията, заложени в оперативните програми. 

Валута: лева и евро

Размер на кредита:

 • минимална сума на кредита/банкова гаранция – без ограничение
 • максимална сума на кредита/банкова гаранция:
 • до  90 % от стойността на инвестицията без ДДС при инвестиционни кредити 
 • максимална сума на гаранцията на кредитополучател и свързаните с него лица е 1 250 000 лева.

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения и формуляри.