Предупреждение: Използвате стар браузър. Моля, превключете на по-нов браузър като Chrome, Firefox или Microsoft Edge.

Алианц Банк България АД и Българска банка за развитие АД сключиха Финансово споразумение за гарантиране на портфейл от кредити по Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на предприятия, пострадали от извънредното положение  и епидемията от COVID-19. Основната цел е подпомагане на микро -, малки, средни предприятия (МСП) и големи предприятия, чрез подобряване на достъпа до финансиране за инвестиционни и  текущи нужди и разсрочване на задължения, чрез механизъм за споделяне на риска.

1/ Какво представлява?

Гаранционната програма е една от антикризисните мерки на Българското правителство за преодоляване на сериозни затруднения в икономиката в условията на епидемичния взрив от COVID-19 с общ бюджет от 500 млн. лева. Мярката е създадена и се изпълнява в съответствие с изискванията за категория държавна помощ.

Основната цел е подпомагане на предприятията, чрез подобряване на достъпа до финансиране за инвестиционни и текущи нужди и разсрочване на задължения, чрез отстъпки в изискванията за обезпеченост.
Изисквано от клиента обезпечение – не повече от 50% по приета от Банката стойност;

Гаранционно покритие – 80%.

В Програмата могат да бъдат включвани, както нови инвестиционни и оборотни, така и съществуващи кредити.

2/ За кого е предназначена?

2.1. Микро -, малки и средни предприятия по смисъла на ЗМСП, както и големи предприятия, от всички сектори на територията на цялата страна, като се очаква от мярката да се възползват основно секторите, които са най-силно засегнати от кризата: търговия, услуги, включително транспорт, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, логистика, износ и други.

2.2. Кандидатите за финансиране следва да отговарят на поне едно от следните изисквания:

 • Спад на оборота след първото тримесечие на 2020 г., спрямо същия период за 2019 г.;
 • Наличие на несъбрани вземания от клиенти, или суми, неразплатени към доставчици след 1 Март 2020 г.;
 • Прекратени доставки за внос, необходими за дейността на предприятието / отменени договори за износ;
 • Случаи на болест и самоизолация на служителите, общо намаление на броя заети лица, затворени производствени съоръжения, помещения и офиси.
3/ Кои са основните условия?
 • Максималният размер на предоставеното финансиране, не може да надвишава за МСП 1 000 000 лева към кредитополучател и свързаните лица на ниво Програма и 2 000 000 лева за големи предприятия;
 • Банката предоставя на своите клиенти различни възможности за финансиране, съгласно техните индивидуални нужди.
4/ Краен срок за кандидатстване:

 • 20.12.2021г.

Алианц Банк България АД и Национален гаранционен фонд ЕАД сключиха Споразумение за гарантиране на портфейл от трансакции по Програма COSME. Основната цел е подобряване на достъпа до финансиране за малките и средни фирми чрез механизъм за споделяне на риска.

1/ Какво представлява?

Основната цел е улесняване на достъпа до финансиране за микро -, малките и средни фирми, чрез отстъпки в изискванията за обезпеченост. Гаранционно покритие – 50%.

Кредити за:

 • оборотни нужди;
 • инвестиционни проекти/намерения;
 • стандартни кредити;
 • банкови гаранции

2/ За кого е предназначена?

Микро -, малки и средни предприятия по смисъла на ЗМСП в т.ч и земеделски производители, чийто краен контролиращ собственик не е субект, регистриран в Офшорна зона.

3/ Параметри и условия

Валута: лева и евро

Размер на кредита:

 • минимална сума на кредита/банкова гаранция – без ограничение
 • максимална сума на кредита/банкова гаранция:
 • за Трансакции със срок до 54 месеца - 1 500 000 евро; 
 • за Трансакции със срок до 114 месеца -   750 000 евро.

Срок на кредита:

 • при инвестиционни кредити и оборотни кредити с погасителен план – до 114 месеца;
 • при револвиращи кредити и кредити в режим на овърдрафт – 54 месеца.

Алианц Банк България АД и Национален гаранционен фонд ЕАД сключиха Споразумение за гарантиране на портфейл от кредити. Основната цел е подобряване на достъпа до финансиране за малките и средни фирми чрез механизъм за споделяне на риска.

1/ Какво представлява?

Основната цел е улесняване на достъпа до финансиране за малките и средни фирми чрез механизъм за споделяне на риска.

Кредити за:

 • оборотни нужди
 • инвестиционни проекти/намерения
 • стандартни кредити
 • банкови гаранции

2/ За кого е предназначена?

Микро, малки и средни предприятия по смисъла на ЗМСП в т.ч и земеделски производители, чийто краен контролиращ собственик не е субект, регистриран в Офшорна зона.

3/ Параметри и условия

Валута: лева и евро

Размер на кредита:

 • минимална сума на кредита/банкова гаранция – без ограничение
 • максимална сума на кредита/банкова гаранция:
 • без ограничение за банкови гаранции и оборотни кредити
 • до  90 % от стойността на инвестицията без ДДС при инвестиционни кредити 
 • максимална сума на гаранцията на кредитополучател и свързаните с него лица е 1 250 000 лева.

Срок на кредита:

 • при оборотни кредити с погасителен план – до 60 месеца;
 • при револвиращи кредити – 12 месеца с опция за подновяване
 • при инвестиционни кредити – до 120 месеца в зависимост от инвестицията

Алианц Банк България АД и Национален гаранционен фонд ЕАД сключиха Споразумение за издаване на гаранции по кредити за допълване на обезпечение за МСП, одобрени за подпомагане по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 и 2014 – 2020, както и Предприятия от сектор „Животносъдство“ и сектор „Растениевъдство“.

1/ Какво представлява?

Основната цел е улесняване на достъпа до финансиране за малките и средни фирми чрез механизъм за споделяне на риска при реализация на инвестиции свързани с реализация на одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони на Република България (2014 – 2020 г.), разходи, свързани с реализация на проекти по Програмата за развитие на селските райони на Република България (2007 – 2013 г.), както и за финансиране на инвестиционни или оборотни нужди на предприятия от сектор „Животновъдство“ и сектор „Растениевъдство“.

2/ За кого е предназначена?

Микро, малки и средни предприятия по смисъла на ЗМСП в т.ч и земеделски производители, чийто краен контролиращ собственик не е субект, регистриран в Офшорна зона.

3/ Параметри и условия

 • Гаранционен лимит на кредитополучател и свързаните с него лица е до 3 млн. лв.
 • Максимален гаранционен процент на кредит – 50%

Алианц Банк България АД и Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община сключиха Споразумение за гарантиране на кредити. Основната цел е подобряване на достъпа до финансиране за малките и средни фирми, регистрирани и/или упражняващи дейност на територията на Столична община (вкл. за иновативни бизнес проекти и/или стартиращи предприятия), чрез механизъм за споделяне на риска.

1/ Какво представлява?

 • Кредити за:
 • оборотни нужди;
 • инвестиционни проекти/намерения;
 • стандартни кредити

2/ За кого е предназначена?

 • малки и средни предприятия, регистрирани и/или упражняващи дейност на територията на Столична община;
 • малки и средни предприятия, регистрирани и/или упражняващи дейност на територията на Столична община за финансиране на иновативни бизнес проекти и/или стартиращи предприятия

3/ Параметри и условия

Валута: лева и евро

Размер на кредита:

 • Минимална сума на кредита – без ограничение
 • Максимална сума на кредита – без ограничение
 • Максимална сума на гаранцията:
 • За МСП регистрирани и/или упражняващи дейност на територията на Столична община - до 50% от главницата по кредита, но не повече от 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева, независимо от сумата по главницата на предоставения кредит.
 • За МСП, регистрирани и/или упражняващи дейност на територията на Столична община за финансиране на иновативни бизнес проекти и/или стартиращи предприятия - до 50% от главницата по кредита и до максимален размер 30 000 (тридесет хиляди) лева, независимо от сумата по главницата на предоставения кредит.

Срок на кредита:

 • при оборотни кредити с погасителен план – до 60 месеца;
 • при револвиращи кредити – 12 мсеца с опция за подновяване
 • при инвестиционни кредити – до 120 месеца в зависимост от инвестицията

Алианц Банк България АД предлага целево финансиране на инвестиционни разходи, свързани с изпълнението на одобрени проекти по Оперативни програми на ЕС за периода 2014 – 2020г., съгласно Споразумение за гарантиране на портфейл от кредити, сключено с  Национален гаранционен фонд ЕАД.

1/ Какво представлява?

Основната цел е улесняване на достъпа до финансиране за малките и средни фирми, с одобрени проекти по Оперативни програми на ЕС, чрез механизъм за споделяне на риска.

2/ За кого е предназначена?

 • Микро, малки и средни предприятия по смисъла на ЗМСП в т.ч и земеделски производители, чийто краен контролиращ собственик не е субект, регистриран в Офшорна зона
 • С одобрени проекти по Оперативни програми на ЕС:
  ОП “Иновации и конкурентоспособност“
  ОП „Околна среда“
  ОП „Региони в растеж“
  ОП“Наука и образование за интеличентен разтеж“
  ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“
  ОП „Развитие на човешките ресурси“
  Програма за развитие на селските райони

3/ Параметри и условия

При спазване на условията, заложени в оперативните програми. 

Валута: лева и евро

Размер на кредита:

 • минимална сума на кредита/банкова гаранция – без ограничение
 • максимална сума на кредита/банкова гаранция:
 • до  90 % от стойността на инвестицията без ДДС при инвестиционни кредити 
 • максимална сума на гаранцията на кредитополучател и свързаните с него лица е 1 250 000 лева.

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения и формуляри.