Алианц Банк България и Европейската инвестиционна банка обединяват усилия в подкрепа на малките и средни компании.

Алианц Банк България разширява достъпа до финансиране за малки и средни предприятия (МСП)  чрез споразумение с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ).

Подкрепата на Групата на ЕИБ ще спомогне за намаляване на кредитния риск, което ще даде възможност на банката да отпусне  нови заеми в размер на 291 млн. евро на малки предприятия и дружества със средна пазарна капитализация за период от три години.  

ЕИБ е институция за дългосрочно кредитиране на Европейския съюз, чиито акционери са страните членки. Тя финансира инвестиции, които изпълняват целите в политиката на ЕС. Проектите на ЕИБ подпомагат конкурентоспособността, стимулират иновациите, насърчават устойчивото развитие, засилват социалното и териториалното сближаване и подкрепят справедливия и бърз преход към въглеродна неутралност. 

Допълнителна информация, свързана с подкрепата на Групата на ЕИБ за МСП и предприятия със средна капитализация, може да бъде намерена на уебсайта на ЕИБ (www.eib.org).

1/ Какво представлява споразумението с Групата на ЕИБ?

Съгласно споразумението Алианц Банк се ангажира да предостави нови кредити в размер на 291 млн. евро на малки предприятия и дружества със средна пазарна капитализация за период от три години, от които около 64 млн. евро ще бъдат насочени към проекти за борба с изменението на климата и устойчивост на околната среда. Това са  част от усилията на Алианц Банк и Групата на ЕИБ в подкрепа на прехода към нисковъглеродна икономика. 

Срокът на кредита е минимум 2 години (действителната продължителност на кредита ще зависи от икономическите и технически характеристики на проекта) и може да се използва за финансиране от много малки проекти до инвестиции с максимална стойност 25 милиона евро. 

2/ Кой може да кандидатства за кредит съгласно Споразумението?

• МСП, базирани в държава-член на ЕС, с по-малко от 250 служители на консолидирана база преди инвестицията;

• Предприятия със средна капитализация (MidCaps) със седалище в държава-член на ЕС с по-малко от 3000 служители на консолидирана база преди инвестицията;

• Повечето икономически сектори и дейности са допустими с изключение на производство на оръжия и боеприпаси, експлозиви, оборудване или инфраструктури, специално предназначени за военна употреба, и оборудване или инфраструктури, които водят до ограничаване на индивидуалните права и свободи на хората, дейности, които пораждат негативни въздействия върху околната среда,  дейности, считани за етично или морално неприемливи (сексуален трафик, тестване върху животни, изследване на клониране на хора), дейности, забранени от националното законодателство (генетично модифицирани организми, ядрена енергия и др.) хазарт, индустрии, свързани с преработка на тютюн, спекулативни сделки с имоти, финансови транзакции и потребителско финансиране.

3/ За какво може да се използва кредитът?

Кредитът може да се използва за финансиране на инвестиции и разходи:

• Материални инвестиции: закупуване, обновяване или разширяване на материални активи, с някои ограничения относно покупките на земя.

• Нематериални инвестиции: по-специално разходи, свързани с научноизследователска и развойна дейност, закупуване на лицензи за процеси и софтуер, подсигуряване на приемственост в управлението, за да се защити икономическата дейност (разходи не повече от 5 милиона евро).

• Средносрочно и дългосрочно оборотно финансиране за обезпечаване на оперативната дейност на МСП или MidCap.

4/ Какви са ползите за Вашия бизнес?

• Можете да получите по-благоприятни лихвени условия в сравнение със стандартните условия за бизнес кредитиране.

• Можете да договорите срока или честотата на погасяване на кредита в съответствие с обстоятелствата и изискванията за парични потоци на Вашия бизнес.

5/ Какви са допълнителните условия?

• ЕИБ има право да посети и инспектира офисите, производствени помещения и други места, свързани с дейността на Кредитополучателя; и

• Банката може да предостави информация за Вашият проект и дружество на ЕИБ.

 

При интерес, можете да се свържете с Вашия обслужващ мениджър корпоративни клиенти или посетите удобен за Вас офис на банката и да обсъдите възможностите за финансиране на Вашия бизнес, подкрепено от схемата на ЕИБ „Заеми за МСП“ или „Заеми за предприятия със средна капитализация“ на ЕИБ.

 

 

 

 

Алианц Банк България и Европейски инвестиционен фонд сключиха Финансово споразумение за гарантиране на портфейл от кредити и факторинг сделки по Гаранционен инструмент на ЕИФ по линия на механизма „Европейски гаранционен фонд“ (EGF) в подкрепа на предприятия, пострадали от епидемията от COVID-19 за сума общо в размер на 23 млн. евро

1/ Какво представлява?

EGF е нов гаранционен механизъм, създаден от страните членки на ЕС като антикризисна мярка за преодоляване на сериозните затруднения в икономиката в условията на епидемичния взрив от COVID-19. Мярката се изпълнява в съответствие с изискванията за категория държавна помощ.

Основната цел е подпомагане на малки, средни и междинни предприятия (с персонал до 500 служители), чрез улесняване на достъпа до финансиране за инвестиционни и текущи нужди. Банката предоставя на фирмите кредити при по-облекчени изисквания за обезпечение, както и отстъпки в лихвените нива по кредити за микропредприятия и факторинг.

В Програмата могат да бъдат включвани:

·         инвестиционни и оборотни кредити, като се допуска и рефинансиране на кредитни задължения;

·         факторинг услуги, представляващи авансово платените суми на клиента срещу цедирани от него фактури по договор за факторинг с регрес.

Гарантираната сума  е 70% от размера на всеки кредит/факторинг сделка.

2/ За кого е предназначена?

Микро -, малки и средни предприятия по смисъла на ЗМСП, както и междинни предприятия ( с персонал до  500 човека, сума на актива до 100 млн. евро или нетни приходи от продажби до 86 млн. евро, включително) на територията на цялата страна.

3/ Кои са основните условия?

·       Максималният размер на предоставеното финансиране, не може да надвишава 2 570 000 евро или равностойността в лева към кредитополучател и свързаните лица на ниво Програма;

·       Валута на финансиране: лева и евро;

·       Банката предоставя на своите клиенти различни възможности за финансиране, съгласно техните индивидуални нужди.

4/ Краен срок за кандидатстване:  20.12.2022 г.

 

Алианц Банк България АД и Национален гаранционен фонд ЕАД за пореден път сключиха Споразумение за гарантиране на портфейл от кредити и банкови гаранции.

1/ Какво представлява?

Основната цел е улесняване на достъпа до финансиране за малките и средни фирми чрез механизъм за споделяне на риска. Гарантираната сума е до 50% от размера на кредита/банковата гаранция.

Кредити за:

·         инвестиционни проекти/намерения;

·         оборотни нужди;

·         банкови гаранции

2/ За кого е предназначена програмата?

Микро, малки и средни предприятия по смисъла на ЗМСП в т.ч и земеделски производители, чийто краен контролиращ собственик не е субект, регистриран в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

3/ Параметри и условия

Валута: лева и евро

Размер на кредита:

·         минимална сума на кредита/банкова гаранция – без ограничение

·         максимална сума на кредита/банкова гаранция:

-          без ограничение за кредити и банкови гаранции 

-          максимална сума на гаранцията на кредитополучател и свързаните с него лица е 2 000 000 лева.

Срок на кредита:

·         при оборотни кредити с погасителен план – до 72 месеца;

·         при револвиращи кредити – 12 месеца с опция за подновяване;

·         при инвестиционни кредити – до 180 месеца в зависимост от инвестицията.

4/ Краен срок за кандидатстване:

·       20.06.2025г.

 

Алианц Банк България АД и Българска банка за развитие ЕАД сключиха Финансово споразумение за гарантиране на портфейл от кредити по Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на предприятия, пострадали от извънредното положение  и епидемията от COVID-19. Основната цел е подпомагане на микро -, малки, средни предприятия (МСП) и големи предприятия – (Small mid-caps), чрез подобряване на достъпа до финансиране за инвестиционни и текущи нужди, чрез механизъм за споделяне на риска.

1/ Какво представлява?

Гаранционната програма е една от антикризисните мерки на Българското правителство за преодоляване на сериозни затруднения в икономиката в условията на епидемичния взрив от COVID-19 с общ бюджет от 400 млн. лева. Мярката е създадена и се изпълнява в съответствие с изискванията за категория държавна помощ.

Основната цел е подпомагане на предприятията, чрез улесняване на достъпа до финансиране за инвестиционни и текущи нужди. Банката предоставя на Кредитополучателя финансово предимство под формата на необезпечени кредити, с изключение на лични гаранции, които следва задължително да бъдат предоставени от действителните собственици на предприятието.

В Програмата могат да бъдат включвани нови инвестиционни и оборотни кредити.

2/ За кого е предназначена?

2.1. Микро -, малки и средни предприятия по смисъла на ЗМСП, както и големи предприятия – (Small mid-caps: с персонал до  499 човека, включително; сума на актива до 100 млн. евро или нетни приходи от продажби до 86 млн. евро, включително), от всички сектори на територията на цялата страна. Oчаква се от мярката да се възползват основно секторите, които са най-силно засегнати от кризата: търговия, услуги, включително транспорт, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, логистика, износ и други.

2.2. Кандидатите за финансиране следва да отговарят на следните условия:

• Кредитополучателят търпи неблагоприятни икономически последици от разпространението на Пандемията от Covid – 19;

• Кредитополучателят има поне три завършени финансови отчета, с отчетени приходи от продажби, както и счетоводна печалба за поне една от последните три години.

3/ Кои са основните условия?

• Максималният размер на предоставеното финансиране, не може да надвишава за 3 000 000 лева към кредитополучател и свързаните лица на ниво Програма;

• Банката предоставя на своите клиенти различни възможности за финансиране, съгласно техните индивидуални нужди.

4/ Краен срок за кандидатстване:  22.06.2022г.

 

 

Алианц Банк България АД и Национален гаранционен фонд ЕАД сключиха Споразумение за гарантиране на портфейл от трансакции по Програма COSME. Основната цел е подобряване на достъпа до финансиране за малките и средни фирми чрез механизъм за споделяне на риска.

1/ Какво представлява?

Основната цел е улесняване на достъпа до финансиране за микро -, малките и средни фирми, чрез отстъпки в изискванията за обезпеченост. Гаранционно покритие – 50%.

Кредити за:

 • оборотни нужди;
 • инвестиционни проекти/намерения;
 • стандартни кредити;
 • банкови гаранции

2/ За кого е предназначена?

Микро -, малки и средни предприятия по смисъла на ЗМСП в т.ч и земеделски производители, чийто краен контролиращ собственик не е субект, регистриран в Офшорна зона.

3/ Параметри и условия

Валута: лева и евро

Размер на кредита:

 • минимална сума на кредита/банкова гаранция – без ограничение
 • максимална сума на кредита/банкова гаранция:
 • за Трансакции със срок до 54 месеца - 1 500 000 евро; 
 • за Трансакции със срок до 114 месеца -   750 000 евро.

Срок на кредита:

 • при инвестиционни кредити и оборотни кредити с погасителен план – до 114 месеца;
 • при револвиращи кредити и кредити в режим на овърдрафт – 54 месеца.

Алианц Банк България АД и Национален гаранционен фонд ЕАД сключиха Споразумение за издаване на гаранции по кредити за допълване на обезпечение за МСП, одобрени за подпомагане по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 и 2014 – 2020, както и Предприятия от сектор „Животносъдство“ и сектор „Растениевъдство“.

1/ Какво представлява?

Основната цел е улесняване на достъпа до финансиране за малките и средни фирми чрез механизъм за споделяне на риска при реализация на инвестиции свързани с реализация на одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони на Република България (2014 – 2020 г.), разходи, свързани с реализация на проекти по Програмата за развитие на селските райони на Република България (2007 – 2013 г.), както и за финансиране на инвестиционни или оборотни нужди на предприятия от сектор „Животновъдство“ и сектор „Растениевъдство“.

2/ За кого е предназначена?

Микро, малки и средни предприятия по смисъла на ЗМСП в т.ч и земеделски производители, чийто краен контролиращ собственик не е субект, регистриран в Офшорна зона.

3/ Параметри и условия

 • Гаранционен лимит на кредитополучател и свързаните с него лица е до 3 млн. лв.
 • Максимален гаранционен процент на кредит – 50%

Алианц Банк България АД и Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община сключиха Споразумение за гарантиране на кредити. Основната цел е подобряване на достъпа до финансиране за малките и средни фирми, регистрирани и/или упражняващи дейност на територията на Столична община (вкл. за иновативни бизнес проекти и/или стартиращи предприятия), чрез механизъм за споделяне на риска.

1/ Какво представлява?

 • Кредити за:
 • оборотни нужди;
 • инвестиционни проекти/намерения;
 • стандартни кредити

2/ За кого е предназначена?

 • малки и средни предприятия, регистрирани и/или упражняващи дейност на територията на Столична община;
 • малки и средни предприятия, регистрирани и/или упражняващи дейност на територията на Столична община за финансиране на иновативни бизнес проекти и/или стартиращи предприятия

3/ Параметри и условия

Валута: лева и евро

Размер на кредита:

 • Минимална сума на кредита – без ограничение
 • Максимална сума на кредита – без ограничение
 • Максимална сума на гаранцията:
 • За МСП регистрирани и/или упражняващи дейност на територията на Столична община - до 50% от главницата по кредита, но не повече от 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева, независимо от сумата по главницата на предоставения кредит.
 • За МСП, регистрирани и/или упражняващи дейност на територията на Столична община за финансиране на иновативни бизнес проекти и/или стартиращи предприятия - до 50% от главницата по кредита и до максимален размер 30 000 (тридесет хиляди) лева, независимо от сумата по главницата на предоставения кредит.

Срок на кредита:

 • при оборотни кредити с погасителен план – до 60 месеца;
 • при револвиращи кредити – 12 мсеца с опция за подновяване
 • при инвестиционни кредити – до 120 месеца в зависимост от инвестицията

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения и формуляри.