Алианц Лизинг България оповестява използваните методики за формиране на референтните лихвени проценти, приложим при ценообразуване по лизингови сделки, както и актуалните стойности на съответните референтни лихвени проценти.

 

Методика за формиране на РЛП в евро БДИЮЛЕ –  в сила от 29.03.2024 г., приложима по договори за лизинг, сключени от 29.03.2024 г.

Методика за формиране на РЛП в евро 1М EURIBOR – Референтен лихвен процент - едномесечен EURIBOR плюс фиксирана надбавка. EURIBOR /Euro Interbank Offered Rate/, представлява референтен лихвен процент, определян от European Banking Federation и публикуван ежедневно в 11.00 a.m. централно европейско време.  Актуалният размер на  ЕURIBOR се публикува на https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html. В случай че размерът на EURIBOR се промени, с точност до 2-ри (втория) знак след десетичната запетая, то размерът на месечните лизингови вноски се променя съгласно уговореното в индивидуалния договор за лизинг.

Референтните лихвени проценти, валидни за периода от 01.04.2024 г. до 30.04.2024 г.:

 

БДИЮЛЕ                   0.21%

1М EURIBOR            3.817%

 

Стойности на Референтен лихвен процент в евро (БДИЮЛЕ)- исторически данни

Стойности на Референтен лихвен процент в евро (1м.EURIBOR) https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html

Ние уважаваме и пазим Вашите лични данни!
“Алианц Лизинг България“, като част от Групата на Алианц, е компания, която има дългогодишна история и дейност на българския пазар по предоставянето на финансови услуги като финансов лизинг, оперативен лизинг, отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, и услуги по застрахователно посредничество. При извършването на нашата търговска дейност, защитата на Вашите данни е основен приоритет за нас и поради това се стремим да ги обработваме при свеждане на данните до необходимия минимум и при ограничаване на сроковете за тяхното съхранение, като прилагаме подходящи технически и организационни мерки за тяхната сигурност.
При обработката на лични данни “Алианц Лизинг България“ прилага както задължителни корпоративни правила на Алианц така и своите вътрешни актуални версии, на които може да бъде намерена на нашия сайт: https://www.allianz.bg/bg_BG/individuals/data-privacy.html