Инструмент на търговското финансиране, който осигурява минимизиране на риска от неплащане или неизпълнение по търговска сделкa

Предимства:

 • Възможност да се минимизира рискът, без да е необходимо да се блокират парични средства
 • Намаляване на недоверието между страните
 • Възможност за договаряне на отложено плащане (търговски кредит)
 • Унифицирани световни стандарти, според които се работи с банковите гаранции

Параметри:

Банковата гаранция е кредитна сделка, при която наредителят инструктира банката да издаде гаранция в полза на бенефициента.

Основните видове гаранции са: гаранция за плащане, гаранция за добро изпълнение, гаранция за авансово плащане, гаранция за участие в търг.

Схема банкова гаранция

Инструмент на търговското финансиране, чрез който се осъществява плащане в търговска сделка, като се минимизира рискът на купувача относно качеството на доставeната стока, а на продавача относно получаване на плащането.

Предимства:

 • Възможност да се заложат най-различни условия, минимизиращи риска в зависимост от нуждите на конкретната сделка
 • Възможност за договаряне на отложено плащане (търговски кредит)
 • Възможност за post-shipment финансиране
 • Унифицирани световни стандарти, според които се работи с документарните акредитиви

Параметри:

Акредитивът е кредитна сделка, при която наредителят инстурктира банката да издаде акредитив в полза на бенефициент.

Акредитивът обикновено е платим на виждане или с някакво отложено плащане срещу представяне на стоково-разпоредителни документи.

Схема документарни акредитиви

Инструмент на търговското финансиране, чрез който се осъществява плащане между купувач и продавач в международната търговия, като се намалява рискът за страните. 

Предимства:

 • Сигурност за продавача, че купувачът няма да получи стоката преди да плати за нея
 • Сигурност за купувача, че стоката е натоварена и пътува към местоназначението
 • Бързина при обработката на документарното инкасо
 • Унифицирани световни стандарти, според които се работи с документарните инкаса

Параметри:

Банките не участват чрез кредитиране, те осъществяват изпращането и предаването на стоково-разпоредителните документи.

Схема документарни инкаса

Имате нужда от съдействие?

Екипът ни от специалисти е на Ваше разположение за съвет
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения и формуляри.