Предупреждение: Използвате стар браузър. Моля, превключете на по-нов браузър като Chrome, Firefox или Microsoft Edge.

В живота всичко става неочаквано

 

Нашите продукти

Предназначение

Задължителна застраховка "Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз". Застраховат се всички пътнически места.

Средства за обществен транспорт 

Видове средства за обществен транспорт, за които застраховката е задължителна:

  • релсови;
  • тролейбуси и автобуси;
  • таксита;
  • въжени линии и влекове;
  • морски и други плавателни съдове;
  • въздухоплавателни средства.

Покритие на застраховката

Фатален край и трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука, при застрахователна сума за всеки пътник 50 000 лева.

Застраховката предвижда обезщетяване на застрахования за действително заплатените от него разходи за стационарно лечение в болнично заведение, в резултат на претърпяна злополука, ако стационарното лечение е продължило минимум две денонощия.

Застраховката може да бъде сключена като индивидуална, групова за сметка на работодателя или семейна.

Покритие на застраховката

Разходи за стационарно лечение – възстановяват се реално извършените за стационарно лечение разходи до размера на избраната застрахователна сума.

Дневни пари за болничен престой – на застрахования се изплаща по 1% от застрахователната сума за всеки ден от стационарното лечение, но за не повече от 10 дни еднократно и 20 дни за целия период на застраховката.

Застраховката предвижда изплащането на обезщетения на посетителите на застрахованите обекти – кина, театри, концертни зали, спортни зали и др., в случай на:

  • Смърт от злополука
  • Трайна загуба на трудоспособност, вследствие злополука
  • Медицински и транспортни разходи, вследствие злополука

Застраховката се сключва по силата на приетата с ПМС № 24/06.02.2006г. Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“, обн. ДВ бр.15/2006г.

Сключва се от работодателя за всички работници и служители на рискови длъжности, определени с негова заповед като подлежащи на задължително застраховане. По преценка на работодателя, е възможно да се застраховат и работници и служители, чиито позиции не предполагат голям риск от злополука и не подлежат на задължителната застраховка „Трудова злополука“.

Застрахователната сума и валидност

Размер на застрахователната сума

За всеки един застрахован, тя е равна на седем негови годишни брутни работни заплати.

Валидността на застраховката е за събития, настъпили на територията на Р България и класифицирани като „трудова злополука“, съгласно Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки. В случаите, в които застрахованите лица работят извън България, териториалният обхват на застраховката може да бъде разширен и за чужбина.

Срок: Не по-дълъг от 1 година и не по-кратък от 1 месец

Имате нужда от съдействие?

alt
alt
 
Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.