В живота всичко става неочаквано

 

Нашите продукти

За кого е предназначена застраховката?

Застраховани са всички пътници в средствата за обществен транспорт срещу телесни увреждания, включително смърт, в резултат на злополука, настъпила в средството за обществен транспорт, включително при качване и слизане в и от транспортното средство.  Застраховката се сключва от превозвачите, които извършват обществен превоз на пътници, когато началната и крайната точка на пътуването са на територията на Република България. Средства за обществен превоз на пътници са: релсови превозни средства; тролейбуси и автобуси; въздухоплавателни средства; всички видове морски и речни плавателни съдове; въжени линии и влекове; таксиметрови автомобили.

Какво покрива застраховката?

Отговорността на застрахователя за изплащане на застрахователната сума или на съответната част от нея се поражда в случаите, когато вследствие на злополука, покрита по застраховката, е причинена ot смърт или трайно намалена работоспособност на пътник. Съгласно чл. 476 от Кодекса за застраховане, минималната застрахователна сума по задължителната застраховка "Злополука" на пътниците за всяко събитие, за всеки пътник е 50 000 лв. 

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката се сключва от и за сметка на работодател, върху живота и работоспособността на неговите работници и служители, определени по реда на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“, приета с ПМС № 24 от 06.02.2006 г., обн., ДВ, бр. 15 от 17.02.2006г.

Какво покрива застраховката?

Застраховката покрива следните рискове:

  • смърт на застраховано лице, вследствие на трудова злополука, настъпила през срока на застраховката. На законните наследници се изплаща застрахователната сума за съответното застраховано лице.
  • трайно намалена работоспособност на застраховано лице, вследствие на трудова злополука, настъпила през срока на застраховката. На застрахованото лице се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента трайно намалена работоспособност, установен от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността (ТЕЛК или НЕЛК) съгласно Наредбата;
  • временна неработоспособност, вследствие на трудова злополука, настъпила през срока на застраховката. На застрахования се изплаща процент от неговата брутна месечна заплата, при която е сключена застраховката, за всеки започнат месец временна неработоспособност, в зависимост от продължителността на загубената работоспособност, съгласно Наредбата.

Размер на застрахователната сума:

За всеки един застрахован, тя е равна на седем негови годишни брутни работни заплати. 

Валидност на застраховката:

Валидността на застраховката е за събития, настъпили на територията на Р България и класифицирани като „трудова злополука“, съгласно Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки. В случаите, в които застрахованите лица работят извън България, териториалният обхват на застраховката може да бъде разширен и за чужбина.

Срок на застраховката:

Застраховката се сключва за срок не по-дълъг от 1 година и не по-кратък от 1 месец.

За кого е предназначена застраховката?

Застраховани са всички туристи и гости – български и чуждестранни граждани, които се регистрират за нощувка в туристическите обекти (собствени, наети, поверени или управлявани от Застраховащия)

Какво покрива застраховката?

Основно покритие – Включва следните рискове: Медицински разноски, в резултат на злополука; Спасителни разноски и разходи за репатриране в резултат на злополука;

Допълнително покритие 1 – Включва следните рискове: Смърт и трайно намалена работоспособност от злополука; Лична отговорност за нанесени щети на трети лица;

Допълнително покритие 2 – Кражба и повреда на личен багаж

Имате нужда от съдействие?

alt
alt
 
Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.