Всички живеем под едно небе, но не всички имаме еднакъв хоризонт

Конрад Аденауер
 

Нашите продукти

Предмет на застраховката

Плавателни съдове – корпус, машини и друго оборудване, необходимо за нормално плаване. 

Възникнали и свързани с плавателните съдове интереси на клиента.

Покритие

 • Каско – пълна загуба (реална или конструктивна) или 
 • Частични щети на плавателния съд
 • Отговорност при сблъскване
 • Обща авария и спасяване

Допълнителни покрития

 • Рискове от войни и стачки
 • Дисбурсменти
 • Навло
 • Чартърна ставка или очакваемо навло
 • Рейсово навло или наем
 • Очакваемо навло
 • Тайм чартърен наем или наем за поредица от рейсове
 • Застрахователна сума

Определя се на база договор за покупко-продажба, фактура, оценка от компетентно лице или е предмет на договаряне между Алианц и клиента.

Предмет на застраховката

Загуби и/или разноски, които застрахованият следва да заплати, по повод причинени имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица, във връзка с притежаването и/или използването на плавателни съдове.

Покрития

 • Нараняване, болест или фатален край на член от екипажа. Болнични, медицински или други разноски, възникнали вследствие нараняване, болест или фатален край на член от екипажа
 • Разходи и разноски във връзка с осигуряването на заместващ член на екипажа, наложено от покрития риск
 • Заплащане на щета или компенсация за загуба или щета на лични вещи на член от екипажа. Изключват се искове по отношение на пари в брой, ценни книжа, кредитни/дебитни карти, скъпоценни или редки метали, скъпоценни камъни и др.
 • Заплащане на щети или компенсации за нараняване, болест или смърт, вкл. болнични, медицински или погребални разноски за лица различни от екипажа 
 • Щети по други кораби/плавателни средства, вследствие сблъскване, дотолкова доколкото тази отговорност надхвърля застрахованата сума „каско“ на плавателния съд
 • Щети по други кораби/плавателни средства, вследствие неконтактни щети
 • Щети по собственост на трети страни – неподвижни и плаващи предмети
 • По отношение карго на борда
 • Замърсяване
 • Провлачване
 • Разноски и разходи във връзка със защита на застрахованите по-горе отговорности.

Лимит на отговорност

Лимитът на отговорност е предмет на договаряне между дружеството и клиента.

Предмет на застраховката

Яхти – корпус и оборудване

Интереси на застрахования, възникнали вследствие директното използване на плавателния съд.

Основно покритие

Каско – повреди по корпуса и цялото прилежащо оборудване, необходимо за нормалното плаване/експлоатация на съда

 • Щети по корпуса
 • Потъване
 • Отстраняване на отломки
 • Кражба и вандализъм
 • Природни бедствия
 • Рискове при транспортиране на плавателния съд по суша 
 • Рискове при вдигане и спускане от стапел
 • Отговорности към трети лица (без членове на екипажа) и тяхното имущество, пристанищни съоръжения и отговорност „сблъскване“.

Допълнително покритие

 • Военни и стачни рискове
 • Застрахователна сума

Oпределя се на база договор за покупко-продажба, фактура, оценка от компетентно лице или е предмет на договаряне между Алианц България и клиента.

Имате нужда от съдействие?

alt
alt
 
Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.