Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

За Вашия бизнес

Какво включват сметките на застрахователни брокери от Алианц Банк България?

Виж повече

За физически лица
За юридически лица
Превод на
  • застрахователните премии за застрахователя
  • застрахователните обезщетения или парични суми за потребителя на застрахователни услуги
За откриване на такава сметка е необходимо клиентът да представи документ, който доказва, че е вписан във водения от КФН регистър по чл.30, ал.1, т.9 от ЗКФН.

Имате нужда от съдействие?

Нашия екип от професионалисти е на разположение!