,,Отговорността е цената на величието."

 

Нашите продукти

За кого е предназначена застраховката?

За юридически лица. Тя покрива всички суми, които застрахованият бъде законово задължен да плати на основание претенции на трети лица като компенсация за вреди, причинени през периода на застраховката, както и разноските за уреждане на претенциите, одобрени от Алианц България, в рамките на предварително договорени лимити на отговорност.

Покритие

То касае отговорността на застрахования при осъществяване на застрахованата дейност, посочена в полицата (по отговорност на юридически лица).

Покритието включва телесно увреждане (включително смърт, заболяване или загуба на работоспособност) и/или щети на имущество.

За да подлежи на изплащане на обезщетение, събитието по застрахователния договор трябва да е настъпило през срока на действие на застраховката. По смисъла на общите условия на ЗАД „Алианц България“ щета на имущество е увреждане, разрушаване или унищожаване на вещ.

Лимити

Лимитите на обезщетение се договарят, съответно за едно застрахователно събитие (вкл. ако е довело до поредица от претенции) и в агрегат за всички събития през периода на застраховката.

Премия

Договаря се на база тарифа на ЗАД „Алианц България“, според договорените лимити, обхват на покритието и конкретни рискови фактори.

За кого е предназначена застраховката?

За юридически лица. Тя покрива всички суми, които застрахованият бъде законово задължен да плати на основание претенции на трети лица като компенсация за вреди, причинени през периода на застраховката, както и разноските за уреждане на претенциите, одобрени от Алианц България, в рамките на предварително договорени лимити на отговорност.

Покритие

То касае отговорността на застрахования при осъществяване на застрахованата дейност, посочена в полицата (по отговорност на юридически лица) или вреди, причинени от продукти от застрахованата дейност, които са били произведени, доставени, инсталирани, ремонтирани или по друг начин обработени от застрахования (отговорност на изделието). 

Покритието включва телесно увреждане (включително смърт, заболяване или загуба на работоспособност) и/или щети на имущество.

За да подлежи на изплащане на обезщетение, събитието по застрахователния договор трябва да е настъпило през срока на действие на застраховката. По смисъла на общите условия на ЗАД „Алианц България“ щета на имущество е увреждане, разрушаване или унищожаване на вещ.

Лимити

Лимитите на обезщетение се договарят, съответно за едно застрахователно събитие (вкл. ако е довело до поредица от претенции) и в агрегат за всички събития през периода на застраховката.

Премия

Договаря се на база тарифа на ЗАД „Алианц България“, според договорените лимити, обхват на покритието и конкретни рискови фактори.

За кого са предназначени застраховките?

За лицата, упражняващи определена професия и/или оказващи определен вид професионални услуги като:

 • медицински персонал – съгласно чл.189 от Закона за здравето и Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия;
 • нотариуси – съгласно чл.30 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност;
 • адвокати – съгласно чл.50 от Закона за адвокатурата;
 • проектанти, архитекти и инженери или независим строителен надзор – съгласно чл.171 от Закона за устройство на територията;
 • експерт-счетоводители и одитори - чл.33, ал.1, т.14 от Закона за независимия финансов одит;
 • застрахователни брокери – съгласно чл.156 от Кодекса за застраховането;

Покритие на застраховките

Включва всички суми, които застрахованият бъде законово задължен да заплати като компенсация за вреди на трети лица вследствие на небрежност, грешки или пропуски при изпълнение на съответните професионални задължения. А също и всички разходи по уреждането на претенции, одобрени от застрахователя.

Вредите се установяват на основата на претенции, предявени за пръв път писмено през периода на застраховката, при условие, че събитията, на чиято основа са предявените претенции, са възникнали след началната дата на сключване на застраховката.

Застрахователна премия

Определя се на база тарифите на ЗАД Алианц България.

За кого е предназначена застраховката? 

За всички правни субекти, в които работят служители по трудов договор.

Основно покритие

Покрити са всички суми, които съгласно Кодекса на труда застрахованият бъде задължен да заплати на свои работници и служители като компенсация за трудова злополука. Тя трябва да е настъпила през периода на застраховката при или по повод изпълнение на работа в интерес на застрахования (работодателя), в рамките на работното време и да е причинила фатален край, трайна или временна загуба на трудоспособност.

Покрити са и целесъобразните разходи за ограничаване на последиците от застрахователни събития.

Допълнително покритие

Покритието може да бъде разширено, включвайки и професионално заболяване, срещу допълнително начислена застрахователна премия.

Лимити 

Лимитите на обезщетение се договарят:

 • за едно събитие (включително ако е довело до поредица от претенции);
 • в агрегат за всички събития през периода на застраховката.

Премия

Определя се на база тарифите на ЗАД Алианц България в зависимост от:

 • вида на дейността на застрахования;
 • размер на разходите за трудово възнаграждение;
 • размер на договорените лимити;
 • конкретни рискови фактори.

За кого е предназначена застраховката? 

Юридически или Физически лица - търговци по смисъла на търговския закон, осъществяващи хотелиерска и/или ресторантьорска дейност в собствен или нает туристически обект/и, посочен/и в застрахователната полица.

Основно покритие

Покрити са всички суми, които по силата на закона застрахованият е длъжен да заплати на основание претенции на трети лица - гости или посетители в туристическия обект/и, посочен/и в застрахователната полица - като компенсация за телесно увреждане и/или щети на имущество.

Имате нужда от съдействие?

alt
alt
 
Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.