Доброволен Пенсионен Фонд

Имате нужда от съдействие?

Екипът ни от специалисти е на Ваше разположение за съвет относно осигурителните възможности в ПОД Алианц България

Допълнителна информация

Осигурителен договор и индивидуална партида
Осигуряването се осъществява въз основа на договор между работодателя или другия осигурител и лицензирано пенсионноосигурително дружество. Вноските се натрупват в индивидуална партида на всеки осигурен.

Осигурителни вноски
Осигурителни вноски за сметка на работодател или друг осигурител могат да се правят месечно, на тримесечие, на половин година или годишно. Възможно е също и внасянето на еднократна сума.

Банкова сметка за внасяне на осигурителни вноски за доброволно пенсионно осигуряване:

Титуляр: ДПФ Алианц България

Iban: BG20STSA93000004099823

При осигуряване на повече от две лица работодателят или другият осигурител трябва да представи списък (хартиен или електронен) с осигурените лица и размерът на осигурителната вноска за всеки направен превод към ДПФ Алианц България.

При осигуряване на по-малко от две осигурени лица, за по-лесното им идентифициране, в основанието на превода следва да се запише поне две от:

  • номер на осигурителен договор;
  • три имена на лицето, за което се внася осигурителна вноска;
  • ЕГН на лицето, за което се отнасят вноските
Съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), частта от вноските на работодател за допълнително доброволно пенсионно осигуряване до 60 лева се приемат като разход за данъчни цели и не се облагат с корпоративен данък. Работодателят не дължи осигуровки за пълната сума на направените от него вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

Дружеството предоставя допълнителна пенсия, еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства, а именно:

1. при старост:
1.1. при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на част първа на КСО;
1.2. По желание на осигуреното лице, фондът може да изплаща лична пенсия за старост при навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 на КСО или до 5 /пет/ години преди навършване на тази възраст;
2. при инвалидност: при 50 /петдесет/ и над 50 /петдесет/ на сто трайно намалена работоспособност на осигурения.

Ползващите лица/наследниците по закон придобиват право на наследствена пенсия, еднократно/разсрочено изплащане на натрупаните средства/остатъка по индивидуалната партида при смърт на осигуреното лице/пенсионера на фонда.

Дружеството предлага:
1. Пенсионна схема при старост
а/. Пенсионна схема с отпускане на лична пожизнена пенсия за старост
б/. Пенсионна схема с отпускане на лична срочна пенсия за старост
в/. Пенсионна схема с еднократно/разсрочено изплащане при придобиване право на лична пенсия за старост

2. Пенсионна схема при инвалидност
а/. Пенсионна схема с отпускане на лична пожизнена пенсия за инвалидност
б/. Пенсионна схема с отпускане на лична срочна пенсия за инвалидност
в/. Пенсионна схема с еднократно/разсрочено изплащане при придобиване право на лична пенсия за инвалидност

3. Наследствена пенсионна схема
а/. Пенсионна схема с отпускане на наследствена срочна пенсия на посоченото ползващо лице/наследник по закон
б/. Пенсионна схема с еднократно/разсрочено изплащане

Приложение №3б към чл. 13, ал. 3 (Ново - ДВ, бр. 78 от 2011г., в сила от 1.01.2012г.) на НАРЕДБА № 3 от 24 септември 2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

 

Информация относно основните характеристики на доброволен пенсионен фонд и участието в него при осигуряване от осигурители и други осигурители по чл.230, ал.3, т.2-4 от КСО в ДПФ "Алианц България"

Приложение № 2 към чл.5, ал.2 от Наредба № 61 на КФН от 27.09.2018г. за изискванията към рекламните и писмени информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества

 

Легитимационен документ на осигурителен посредник-физическо лице

Легитимационен документ на упълномощено лице от осигурителен посредник-юридическо лице

Легитимационен документ на осигурителен посредник-физическо лице - тип карта

Легитимационен документ на осигурителен посредник-физическо лице ЕТ - тип карта

Легитимационен документ на упълномощено лице от осигурителен посредник-юридическо лице - тип карта

Съобщения за измененията и допълненията в правилника и иинвестиционната политика се публикуват във вестник "Труд" и вестник "24 часа". 

Съобщението за последните изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на "Доброволен пенсионен фонд Алианц България", одобрени с Решение № 878 – ДПФ / 16.07.2019 г. на Комисията за финансов надзор, са публикувани на 22.07.2019 г. във вестник "Труд" и вестник "24 часа".

 

Как да се свържете с нас?

1407 гр. София, ул. Сребърна 16
alt
alt
Създадохме специална секция, където ще намерите необходимите Ви документи, заявления, формуляри.