„В младостта учим,

в старостта разбираме“

Мария фон Ебнер-Ешенбах
Допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми

Допълнителна информация

Тази форма на осигуряване задължително е елемент на колективно споразумение /КС/ или КТД, в който работодателят, заедно със своите работници и служители, разписват условията и обхвата на осигуряването, видовете пенсионни плащания и размера на осигурителната вноска, съобразно определения от тях начин за диверсифициране. Критериите за диференциация се определят в съответствие с потребностите на всеки работодател за привличане, задържане и стимулиране професионалното развитие на служителите.
След договаряне на основните параметри на осигуряването, което предприятието осигурител желае да реализира, дружеството извършва всички необходими процедури по регистрация на схемата в Комисията за финансов надзор и нейното управление. За целта, предприятието осигурител сключва с дружеството осигурителен договор, като представя колективното споразумение, съответно препис-извлечение от КТД, с условията на професионалната схема и списък на осигурените лица, включени в нея.

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ за осигурените лица в ДПФПС "Алианц България"

Приложение № 3в към чл. 13, ал. 3 (Ново - ДВ, бр. 78 от 2011г., в сила от 1.01.2012г.) на НАРЕДБА № 3 от 24 септември 2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми "Алианц България"

Инвестиционна политика на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми "Алианц България"

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми

ДОГОВОР за разсрочено изплащане от Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми "Алианц България"

ПЕНСИОНЕН ДОГОВОР за Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми "Алианц България"

ЗАЯВЛЕНИЕ за прехвърляне на средства в ДПФ ПС

Легитимационен документ на осигурителен посредник-физическо лице

Легитимационен документ на упълномощено лице от осигурителен посредник-юридическо лице

Легитимационен документ на осигурителен посредник-физическо лице - тип карта

Легитимационен документ на осигурителен посредник-физическо лице ЕТ - тип карта

Легитимационен документ на упълномощено лице от осигурителен посредник-юридическо лице - тип карта

Съобщения за измененията и допълненията в правилника и инвестиционната политика се публикуват във вестник "Труд" и вестник "24 часа". 

Съобщението за последните изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на "Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми Алианц България", одобрени с Решение № 223 – ДПФ ПС / 29.03.2022 г. на Комисията за финансов надзор, , е публикувано на 31.03.2022 г. във вестник "Труд" и вестник "24 часа".

Как да се свържете с нас?

1407 гр. София, ул. Сребърна 16

Имате нужда от съдействие?

Екипът ни от специалисти е на Ваше разположение за съвет относно осигурителните възможности в ПОД Алианц България
alt
alt
Създадохме специална секция, където ще намерите необходимите Ви документи, заявления, формуляри.