Какво включва ПОС овърдрафт от Алианц Банк България?

Виж повече

Максимален размер
35 000 лева или равностойността в евро, но не повече от утроения размер на средномесечния кредитен оборот на ПОС терминал
Срок
12 месеца с възможност за многократно удължаване на срока (подновяване)
Обезпечение
Залог на вземания по сметки в Банката. Собствениците се включват в сделката като съдлъжници.
Лихва
7,50% променлив лихвен процент, формиран като сбор от 6-месечен  SOFIBOR/EURIBOR  и надбавка
Такси и отстъпки

Такси

  • Предварително проучване и изготвяне на становище по постъпили искания за кредит - 50 лв.
  • Годишна такса за управление  – 0,35%, платима ежемесечно
  • Такса ангажимент – 1% върху неизползваната част от договорения размер
  • Такса за предоговаряне условията по кредита – 1% от лимита, мин. 100 лв.

    Отстъпки в ценовите параметри при ползване на други услуги.

За кого е предназначен кредитът?

Юридически лица и еднолични търговци с годишни нетни приходи от продажби до 500 000 лв. и с минимум 2 годишна история и пазарен опит.

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения и формуляри.