Разнообразие от лизингови схеми

Често задавани въпроси

Наличието на банков кредит не влияе по никакъв начин на кандидатстването и отпускането на лизинг, стига обслужването му да е редовно и месечния доход да е достатъчен да покрие и двете задължения.
Не. Възможно е финансирането и разплащането да е в различна валута, стига да има ясно дефиниран курс за превалутиране или определен фиксинг.
Авансовата вноска е дължима при сключването на лизинговия договор. Тя представлява самоучастието от страна на лизингополучателя,  изчислява се като процент от стойността на лизинговия актив.  Заплащането й е условие за стартиране на лизинговия договор.
Възможни са два варианта:
1.    Заплатената сума (капаро, аванс)  към доставчика на актива да се прихване с тристранно споразумение, което урежда паричния поток между Лизингополучател, Лизингодате и Доставчик
2.    След подписване на договора за лизинг, Доставчика да издаде кредитно известие за заплатената сума (капарото, аванса) и да я възстанови на Лизингополучателя, който от своя страна на плати пълния размер на авансовата вноска към Лизингодателя, а той актива на Доставчика.
Можем да Ви дадем няколко варианта:
1.    Попълнете Искане за лизинг и ни го изпратете
2.   Свържете се с нас
3.    Online кандидатстване
Без значение от отговора ни, клиента не дължи такса за разглеждане на искане за лизинг.
Това е правилния ход. Трябва първо да изберете своя актив и доставчик, а след това финансиращата институция. Ако имате някакви колебания или опасения, ние винаги можем да Ви посъветваме.
Това е правилния ход. Трябва първо да изберете своя актив и доставчик, а след това финансиращата институция. Ако имате някакви колебания или опасения, ние винаги можем да Ви посъветваме.
Може да се обръщате към лизинговия експерт, с който сте подписали договора за лизинг;
Към всеки служител на дружеството на следните адреси, телефони и email за контакт.
Да. Това се осъществява чрез встъпване в дълг на друг лизингополучател. За целта е необходимо да сте платили всички възникнали задължения към момента и новият лизингоголучател да предостави необходимите документи за одобрение на заместването. Съгласно общата тарифа на компанията новия лизингополучател заплаща, след подписване на споразумението за заместване.
Да, Алианц Лизинг България предоставя възможност за погасяване на задълженията преди изтичане на срока на договора за финансов лизинг. За целта лизингополучателят следва писмено да уведоми Алианц Лизинг България и да изплати пълния размер на остатъка по главницата съгласно погасителния план. Ние не събираме неустойка за предсрочно погасяване на договор за финансов лизинг.
Да, пълномощно е необходимо особено при напускане на територията на Република България. Алианц Лизинг България предоставя безплатно на клиентите си всяко първо пълномощно за съответната година. Ако сте го загубили моля свържете се с Вашия лизингов експерт.
Изпращаме ги по куриер на посочения от Вас адрес за кореспонденция в договора за лизинг. По Ваше желание можете да ги получите и директно от офиса на Алианц Лизинг България.
Застрахователните премии винаги се заплащат към Алианц Лизинг България. В договора Ви е посочен e-mail за кореспонденция, на който се  изпращат уведомления за дължими суми  по застрахователните полици. В тях е посочена и банковата сметката, по която трябва да се заплатят.
Регистрирането на щети  в ЗАД Алианц се извърша на единен телефон за обслужване на клиенти 070013014
Щети в чужбина се завеждат на + 359 700 13 014 , +359 2 930 24 24 , като съответно се изискват и документи от местните компетентни органи
Важно: След регистрация  на щета , съответното МПС задължително се представя за оглед и фотозаснемане в Ликвидационните центрове на ЗАД Алианц България
Да трябва да ни уведомите. Можете да извършите това чрез подаване на заявление, по един от следните начини на e- mail или в някой от офисите на дружеството.
Да. За Ваше улеснение Алианц Лизинг България подържа електронен портал https://online.allianzleasing.com/Login.aspx , в който можете да си направите регистрация и да следите on-line всичките си фактури , плащания,  застраховки, както и да генерирате различни справки.
Ако все още нямате такава- свържете се с Вашия лизингов експерт.
Моля да се свържите с Вашия лизингов експерт, койтоще Ви предостави необходимата информация свързана с Вашата сделка.

Имате нужда от съдействие?

Екипът ни от специалисти е на Ваше разположение за съвет
alt
alt
Създадохме специална секция, където ще намерите необходимите Ви документи, заявления, формуляри.