Всички живеем под едно небе, но не всички имаме еднакъв хоризонт

Конрад Аденауер
 

Нашите продукти

Предмет на застраховката

Товари – предмет на внос, износ и реекспорт, които пътуват на риск на застрахования до/от всички страни в света и на територията на Република България.

Основно покритие

  • Застрахователното покритие за товарите по време на международни превози е в съответствие с „Общи условия за застраховане на товари по време на превоз“ и с действащите на международния пазар Институтски Карго Клаузи (Institute Cargo Clauses), основните от които са: (А), (В), (С) – 1.1.82.
  • Застрахователното покритие за товарите по време на превози на територията на страната е в съответствие с „Общи условия за застраховане на товари по време на превоз във вътрешността на Република България“.

Допълнително покритие

Алианц България може да осигури и допълнително покритие по Институтски Карго Клаузи. То покрива рисковете от война, стачки, бунтове и граждански вълнения, срещу заплащане на допълнителна премия.

Валидност на застрахователната полица

За да бъде валидна полицата, застрахованият следва за заплати премията едновременно с получаване на полицата или най-късно до два дни от получаването й в случай на банков превод.

Застрахователна премия

Тя се определя по тарифа на Дружеството и се начислява в процент от стойността на застрахования товар. Може да се плати в лева или валута. Левовата равностойност на дължимата премия се изчислява по фиксинга на БНБ за съответната валута към дата на експедиция на товара.

Тарифата по застраховка „Карго“ е съобразена с естеството на превозвания товар, неговата опаковка, вида транспорт, исканото покритие, дестинацията.

Обезщетение

Обезщетение по застраховка „Карго“ се дължи в случай на доказано настъпило застрахователно събитие и се изплаща в 15-дневен срок след представяне на всички необходими документи.

Стойността на обезщетението е равна на действителния размер на загубата или повредата към датата на настъпване на застрахователното събитие в лева или валута (по фиксинг на БНБ за съответната валута към датата на настъпване на застрахователното събитие).

ЗАД “Алианц България” застрахова Отговорността на транспортните фирми, лицензирани за извършване на международни превози и превози на територията на Република България, на стоки по шосе, за щети от липса и/или повреди на товари, настъпили при осъществяване на превози със собствени и/или наети возила, посочени в застрахователната полица.


Застраховката се предлага само за транспортни фирми- български, юридически лица и транспортни средства, регистрирани в Република България

Застрахователно покритие, съгласно:

При международни превози, подчинени на Конвенция CMR:

  • Общи условия за застраховка Отговорност на превозвача, съгласно Конвенция CMR, действащи към момента на сключване на застраховката (Intranet),
  • Конвенция CMR.

При превози във вътрешността на Република България, подчинени на Закон за автомобилните превози:

  • Общи условия за застраховка Отговорност на превозвача за територията на Република България, в сила от 01.04.2013,
  • Закон за автомобилните превози /Д.В. бр. 82/, в сила от 27.09.1999 и последващите му изменения.
Сключване на застраховката: клиентът подава преддоговорна информация, попълвайки бланка Въпросник/ Декларация.
 
Период на застраховката: 12 месеца, считано от посочена от клиента дата, която не може да е по-ранна от 00.00 часа на деня, следващ писменото искане за застраховка.

Имате нужда от съдействие?

alt
alt
 
Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.