Комплексна застрахователна защита за малък и среден бизнес

Ние предлагаме персонализирани решения за малък и среден бизнес

Виж повече

Пожар, удар от мълния, експлозия, имплозия, удар от летателен апарат
Природни бедствия
Прекъсване на дейността
Гражданска отговорност, вкл. отговорност на изделието (основно покритие)
Застраховани разходи
Асистанс (основно покритие)
Течове от тръбопроводи
Стъкла
Кражба и грабеж
Злоумишлени действия на трети лица, вкл. вандализъм
Авария на машини и електронно оборудване
Гражданска отговорност, вкл. отговорност на изделието (разширено покритие)
Асистанс (разширено покритие)
Земетресение (допълнителна опция към всеки застрахователен пакет)

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!

Често задавани въпроси

Компаниите, които могат да застраховат имуществото си със застраховка ,,Моята компания'' трябва да отговарят на следните три критерия:

 • да са Юридически Лица, които са:
 • търговци по смисъла на Търговския закон
  или
 • лица, извършващи стопанска дейност като местни ЮЛ, които не са търговци    
   или
 • граждански дружества по ЗЗД
  или
 • чуждестранни ЮЛ, които осъществяват стопанска дейност на територията на България,

  т.е. не само фирми в сферата на производството или услугите, а също и напр. адвокати, счетоводни къщи, НПО, асоциации;
 • имат до 10 служителя;
 • имат приходи от дейността (не оборот) - до 3 млн. лв.

Да! Застраховка Моята компания може да се сключи:

  само за Движими вещи или за Движими вещи и Недвижим имот;

  ако общата застрахователна сума на Недвижимите имоти и Движимите вещи, които се застраховат, е не по-висока от 3 000 000 лв., в т.ч. застрахователната сума на Движимите вещи е не по-висока от 2 000 000 лв.;

  ако недвижимите имоти и движимите вещи, които се застраховат, са свързани с дейността на компанията, находящи са на адреса на застрахованото имущество и тази дейност не е от следните отрасли:
  - Селско, горско и рибно стопанство;
  - Добивна промишленост;
  - Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива;
  - Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване;
  - Транспорт и складиране;
  - Дейности на домакинства като работодатели; Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление;
  - Дейности на екстериториални организации и служби.

Да! За риска „Авария на машини и електронно оборудване“ и риска „Земетресение“ се прилага задължително самоучастие, което не може да бъде предоговорено и е в следните размери:

 • „Авария на машини и електронно оборудване“ - 10% от дължимото обезщетение, но не по-малко от 200 лева;
 • „Земетресение“ - 1% от Застрахователната сума на Застрахованото имущество.

Да! По този риск се покриват вреди от късо съединение и токов удар, но само, когато тези вреди са: на сградните елементи на застрахования недвижим имот (напр. на електрическата инсталация ) и на битови електрически уреди или други уреди, които не се използват за целите на осъществяване на дейността на компанията.


Пример: По този риск ще е покрита вреда от късо съединение на хладилник и/или кафе машина, предназначени за ползване от работниците и служителите на компания, произвеждаща сладкарски изделия и няма да е покрита вредата от късо съединение на всички машини, използвани в производствената дейност – напр. шприц машини, миксери, мелници, опаковъчни, сортировъчни машини, хладините камери и др. подобни, използвани за  целите на дейността на компанията.

Не! Рисковете, включени във всеки пакет на застраховката, не подлежат на никаква промяна. Към всеки от пакетите може да се добави само рискът „Земетресение“.
alt
alt
 
Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.