Управление
на Алианц България Холдинг

Съвет на директорите

Изпълнителен комитет

Финансови отчети на Алианц България Холдинг за 2021 година
ЗАД Алианц България

Основен акционер: "Алианц България Холдинг" АД

ЕИК: 040638060

Лиценз: Съгласно процедурата за лицензиране на застрахователите и измененията в Закона за застраховането получава лиценз N16/16.07.1998 за извършване на застрахователна и презастрахователна дейност.

Система на управление

ЗАД Алианц България е с двустепенна система на управление: Надзорен и Управителен съвет

Надзорен съвет:
Петрос Папаниколау  - Председател
Димитър Желев
проф. Даниела Корнелиус

Управителен съвет:
Йоанис Коцианос - Председател
Андрей Александров
Павлин Петков
Елена Новак
Веселин Ангелов

Представляващи дружеството:
Йоанис Коцианос - Главен изпълнителен директор
Андрей Александров - Изпълнителен директор
Павлин Петков - Изпълнителен директор
Елена Новак - Изпълнителен директор
Веселин Ангелов - Изпълнителен директор

Контакти:

Седалище и адрес на управление:
гр. София 1407, район Лозенец,
ул. "Сребърна" №16

тел: 0700 13014 

Ликвидация на щети
гр. София 1407, район Лозенец,
ул. "Сребърна" №16

Общо застраховане
гр. София 1407, район Лозенец,
ул. "Сребърна" №16

Банкова сметка за извършване на плащания на премии по застрахователни полици:

Алианц Банк България    BGN    BG34BUIN95611010002018
Алианц Банк България    EUR    BG81BUIN95611410002012
Алианц Банк България    USD    BG06BUIN95611110002053

ЗАД Алианц България Живот

Основен акционер: "Алианц България Холдинг" АД

ЕИК: 040293319

Лиценз: На 16.07.1998 г. получава лиценз № 17 за извършване на застрахователна дейност.

С разрешение на Дирекцията за застрахователен надзор (№ В-4 от 28.10.1999 г.) получава правото да предлага и сключва и застраховки Злополука.

С разрешение на изп. длъжността зам. председател на КФН (Решение № 713-ЖЗ от 23.09.2004 г.), получава правото да предлага и застраховка: Застраховка "Живот" свързана с инвестиционен фонд.

Мотиви за неприемане на Политика за ангажираност

Система на управление

Надзорен съвет

Петрос Папаниколау - Председател
Димитър Желев
проф. Даниела Корнелиус

Управителен съвет:
Йоанис Коцианос - Председател
Андрей Александров
Мирослав Семизов
Павлин Петков
Елена Новак

Представляващи дружеството:
Йоанис Коцианос - Главен изпълнителен директор
Андрей Александров - Изпълнителен директор
Павлин Петков - Изпълнителен директор
Мирослав Семизов - Изпълнителен директор
Елена Новак - Изпълнителен директор

Контакти

Седалище и адрес на управление
гр. София 1407, район Лозенец,
ул. "Сребърна" №16

тел: 0700 13014 

Ликвидация на щети
гр. София 1407, район Лозенец,
ул. "Сребърна" №16

Общо застраховане
гр. София 1407, район Лозенец,
ул. "Сребърна" №16

Банкова сметка за извършване на плащания на премии по застрахователни полици:

Алианц Банк България    BGN    BG72BUIN95611010002110
Алианц Банк България    EUR    BG16BUIN95611410002115
Алианц Банк България    USD    BG08BUIN95611110002114

ПОД Алианц България

Информация: Дружеството притежава лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване № 5 от 21.09.2000 г. Основният капитал на дружеството е 5 000 000 (пет милиона) лева, разпределен в 5 000 000 безналични поименни акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една.

ЕИК: 121050885

Основни акционери: 65.90% Алианц България Холдинг и 34.00% Национална Електрическа Компания

Система на управление 
Двустепенна структура на управление: Надзорен и Управителен съвет

Надзорен съвет
София Христова – Председател
Иван Йончев – Зам. председател
Светослав Гаврийски
Иван Андреев
Д-р Кристоф Плейн
Д-р Кай Мюлер
Дора Андреева

Управителен съвет
Йоанис Коцианос – Председател
Владислав Русев  – Зам.-председател
Цветомир Илиев
Павлин Петков
Андрей Александров

Представляващи дружеството:
Владислав Русев  - Главен изпълнителен директор
Йоанис Коцианос  – Изпълнителен директор
Цветомир Илиев - Изпълнителен директор
Павлин Петков - Изпълнителен директор

Контакти:
Тел.: +359 2 933 48 00
Факс: +359 2 981 53 02
E-mail: pod@allianz.bg

Седалище и адрес на управление:
Адрес: ул. „Сребърна“ №16
София, ПК 1407, България

ЗАД Енергия

Информация: Застрахователно акционерно дружество "Енергия" е учредено през 1993 г. от „Национална електрическа компания" ЕАД и „България холдинг“ АД. С разрешение № 20/16.07.1998 г. Дружеството получава лиценз за извършване на застрахователна дейност от Националния съвет по застраховане към Министрески съвет.

ЕИК: 831040933

Система на управление

Съвет на директорите:

Йоанис Коцианос - Председател
Веселин Ангелов
Анелия Димитрова
Антон Симеонов

Представляващи дружеството:

Веселин Ангелов - Изпълнителен директор
Ивета Плякин - Прокурист

Контакти:

Адрес за кореспонденция:

гр. София 1407, ул. „Сребърна“ № 16

Седалище и адрес на управление

гр. София 1407, ул. „Сребърна“ № 16

Електронна поща:

 info.energy@allianz.bg

Банкова сметка за извършване на плащания на премии по застрахователни полици:

Алианц Банк България    BGN    BG26BUIN95611010000416
Алианц Банк България    EUR    BG73BUIN95611410000410

Aлианц Банк България АД

Основен акционер: " Алианц България Холдинг" АД

ЕИК: 128001319

Система на управление

Двустепенна структура на управление: Надзорен и Управителен съвет

Надзорен съвет:

Димитър Желев - Председател
Д-р Кристоф Плейн - Зам. председател
Едуард Гус
Реймънд Сиймър
Райнер Франц
Петр Сосик

Управителен съвет:

Йоанис Коцианос – Председател
Георги Заманов 
Христина Марценкова 
Йордан Суванджиев
Люба Павлова

Лица представляващи дружеството:

Георги Заманов – Главен изпълнителен директор 
Йоанис Коцианос - Изпълнителен директор
Христина Марценкова - Изпълнителен  директор
Евгения Александрова - Прокурист

Контакти:

Адрес за кореспонденция:
Адрес: ул. „Сребърна“ №16
София, ПК 1407, България

e-mail:  support@bank.allianz.bg

Телефон:
0700 13 014 

Факс:
(+359 2) 981 93 07
(+359 2) 9215 506

SWIFT: BUINBGSF

Седалище и адрес на управление:
Адрес: ул. „Сребърна“ №16
София, ПК 1407, България

 Годишен финансов отчет на Алианц Банк България за 2021 г.

 

 

Алианц Лизинг България EАД

Основен акционер: "Алианц България Холдинг" АД 

"Алианц Лизинг България“ EАД е универсална лизингова компания със седалище в град София. Дружеството е създадено през 2006 година.

ЕИК: 175200915

Система на управление

„Алианц Лизинг България“ EАД е с двустепенна система на управление: Надзорен и Управителен съвет.

Надзорен съвет:

Пламен Митев - Председател
Йоанис Коцианос
Ива Драганова

Управителен съвет:

Цветелина Йорданова  - Председател
Павлин Петков
Йордан Суванджиев

Лица, представляващи дружеството:

Цветелина Йорданова  - Главен изпълнителен директор
Павлин Петков - Изпълнителен директор
Мирослав Иванов - Прокурист

Седалище и адрес на управление

Тел.: +359 2 948 70 10
Факс.: +359 2 943 48 93
E-mail: office@allianzleasing.com
Адрес: ул. "Сребърна" №16
София 1407, България