Управление
на Алианц България Холдинг

Съвет на директорите

Изпълнителен комитет

ЗАД Алианц България

Основен акционер: "Алианц България Холдинг" АД 

Лиценз: Съгласно процедурата за лицензиране на застрахователите и измененията в Закона за застраховането получава лиценз N16/16.07.1998 за извършване на застрахователна и презастрахователна дейност.

Система на управление

ЗАД Алианц България е с двустепенна система на управление: Надзорен и Управителен съвет

Надзорен съвет:
Димитър Желев
Петрос Папаниколау
проф. Даниела Корнелиус

Управителен съвет:
Александър Проценко - Председател
Андрей Александров
Павлин Петков

Лица, представляващи дружеството:
Андрей Александров - Изпълнителен директор
Павлин Петков - Изпълнителен директор

Орлин Пенев - Изпълнителен директор

Контакти

Адрес на регистрация и Централно управление
гр.София 1504, район Оборище,
бул. "Кн. Ал. Дондуков" №59

тел: 0800 13014 

Ликвидация на щети
гр.София 1504, район Оборище,
ул. "Проф. Милко Бичев" №2

Общо застраховане
гр.София 1504, район Оборище,
бул. Кн. Ал. Дондуков" №47

ЗАД Алианц България Живот

Информация: Дружеството притежава лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване № 5 от 21.09.2000 г. Основният капитал на дружеството е 5 000 000 (пет милиона) лева, разпределен в 5 000 000 безналични поименни акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една.  

Основни акционери: 65.90% Алианц България Холдинг и 34.00% Национална Електрическа Компания

Система на управление
Двустепенна структура на управление: Надзорен и Управителен съвет

Надзорен съвет

София Каменова Христова – Председател на Надзорния съвет,
Петър Асенов Илиев – Зам. председател на Надзорния съвет
Светослав Гаврийски - член на Надзорния съвет
Валерий Петров Петров – член на Надзорния съвет
Д-р Кристоф Плейн – член на Надзорния съвет
Д-р Кай Мюлер – член на Надзорния съвет
Дора Атанасова Андреева – член на Надзорния съвет

Управителен съвет

Александър Викторович Проценко – Член на Управителния съвет
Владислав Русев Русев – Зам. председател на Управителния съвет, Главен изпълнителен директор
Цветомир Серафимов Илиев - Член на Управителния съвет, Изпълнителен директор
Павлин Деков Петков - Член на Управителния съвет
Андрей Бойков Александров – Член на Управителния съвет


Лица, представляващи дружеството:

Владислав Русев - Главен изпълнителен директор

Цветомир Илиев - Изпълнителен директор

Иван Паскалев - Прокурист


Контакти

Тел.: +359 2 933 48 00
Факс: +359 2 981 53 02
E-mail: pod@allianz.bg

Адрес: бул. „Цар Борис III“ №19Б
София, ПК 1612, България

ПОД Алианц България

Основен акционер: "Алианц България Холдинг" АД 

Лиценз: На 16.07.1998 г. получава лиценз № 17 за извършване на застрахователна дейност.

С разрешение на Дирекцията за застрахователен надзор (№ В-4 от 28.10.1999 г.) получава правото да предлага и сключва и застраховки Злополука.

С разрешение на изп. длъжността зам. председател на КФН (Решение № 713-ЖЗ от 23.09.2004 г.), получава правото да предлага и застраховка: Застраховка "Живот" свързана с инвестиционен фонд.

Система на управление

Надзорен съвет

Петрос Папаниколау
Димитър Желев
Павлин Петков

Управителен съвет

Александър Проценко - Председател
Андрей Александров
Мирослав Семизов
Глория Димитрова
Люба Павлова

Лица, представляващи дружеството:

Александър Проценко - изпълнителен директор
Мирослав Семизов - Изпълнителен директор
Андрей Александров - Изпълнителен директор

Контакти

Адрес на регистрация и Централно управление
гр.София 1504, район Оборище,
бул. "Кн. Ал. Дондуков" №59

тел: 0800 13014 

Ликвидация на щети
гр.София 1504, район Оборище,
ул. "Проф. Милко Бичев" №2

Общо застраховане
гр.София 1504, район Оборище,
бул. Кн. Ал. Дондуков" №47

ЗАД Енергия

Информация: Застрахователно акционерно дружество "Енергия" е учредено през 1993 г. от „Национална електрическа компания" ЕАД и „България холдинг“ АД. С разрешение № 20/16.07.1998 г. Дружеството получава лиценз за извършване на застрахователна дейност от Националния съвет по застраховане към Министрески съвет.

Система на управление

Съвет на директорите:

Орлин Пенев
Павлин Петков
Анелия Димитрова
Иван Йончев

Представляващи дружеството:

Орлин Пенев - Изпълнителен директор
Атанас Узунов - Прокурист

Контакти:

Адрес за кореспонденция и регистрация на щети:

гр. София 1612, бул. „Цар Борис III“ № 19Б, ет. 11, тел. 02/ 9814181

Адрес на седалище и управление:

гр. София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 59

Електронна поща:

info@energy.bg

 

Aлианц Банк България АД

Информация 

Основен акционер: "Алианц България Холдинг" АД  

Система на управление

Двустепенна структура на управление: Надзорен и Управителен съвет

Надзорен съвет:

Димитър Желев
Мартин Гус
Кристоф Плейн
Реймънд Сиймър
Райнер Франц
Кай Мюлер

Управителен съвет:

Александър Проценко - Председател

Георги Заманов - член на УС и Главен изпълнителен директор
Христина Марценкова - член на УС и Изпълнителен директор

Росен Станимиров - член на УС и изпълнителен директор
Мариета Петрова - член на УС  

Контакти

Адрес за кореспонденция:
гр. София 1202 
бул. "Мария Луиза" 79

e-mail: support@bank.allianz.bg

Телефон:
0800 13 014 - 24/7 за банкова информация, блокиране на дебитни и кредитни карти

Факс:
(+359 2) 981 93 07
(+359 2) 9215 506

SWIFT: BUINBGSF

Адрес на регистрация 
гр. София 1202 
бул. "Мария Луиза" 79

Алианц Лизинг България АД

Информация 

Основен акционер: "Алианц България Холдинг" АД 

"Алианц Лизинг България“ АД е универсална лизингова компания със седалище в град София. Дружеството е създадено през 2006 година.

Система на управление

„Алианц Лизинг България“ АД е с двустепенна система на управление: Надзорен и Управителен съвет.

Надзорен съвет:

Пламен Митев - председател
Йоанис Коцианос
Ива Драганова

Управителен съвет:
Росен Станимиров - Председател
Цветелина Йорданова - член на УС и Главен изпълнителен директор
Милена Шопова - Николова - член на УС и Прокурист

Лица, представляващи дружеството:
Цветелина Йорданова – Главен изпълнителен директор 
Росен Станимиров – изпълнителен директор
Милена Веселинова Шопова – Николова - прокурист

Контакти

Адрес на регистрация и Централно управление

Тел.: +359 2 948 70 10
Факс.: +359 2 943 48 93
E-mail: office@allianzleasing.com
Адрес: ул. "Резбарска" №5
София 1510, България