Правила за избягване конфликт на интереси

Настоящите правила регламентират процедурите и способите за предотвратяване, разкриване и прекратяване на конфликт на интереси при осъществяване на правомощията на служителите на ПОД „Алианц България" АД (Дружеството) при подготовка, сключване и отчитане на инвестиционни сделки с активите на Дружеството и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осогуряване (ФДПО), от една страна,  и при сключване на сделки за своя собствена сметка или за сметка на свързани с тях лица с финансови инструменти и /или получаване на доходи от финансови инструменти, от друга страна.

Правила за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси и за личните сделки на ПОД "Алианц България" АД

Политика за възнагражденията

Политиката за формиране на възнагражденията на ПОД Алианц България, приета в изпълнение на Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор на Република България от 20 март 2013 г. е прилагана от дружеството при спазване на действащата нормативна уредба в Република България и относимите политики на Алианц Груп, както и в сътрудничество със Специализираната служба за Вътрешен контрол и Управление „Човешки ресурси". Прилагането на политиката се контролира от Надзорния съвет (НС) на ПОД Алианц България и чрез независими проверки от страна на Специализираната служба за вътрешен контрол.

Обявление по прилагане на Политиката за формиране на възнагражденията на ПОД Алианц България

 

Методика за изчисление на доходността

Постигнатата доходност и равнището на инвестиционния риск при управлението на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОД Алианц България, са изчислени и публично оповестени съгласно Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества по чл. 123и, ал. 2 и чл. 180, ал. 2, т. 1 и т. 2 от КСО.

Методика за изчисление на доходността

Процедура и срокове за разглеждане на жалби

Процедура и срокове за разглеждане на оплаквания, свързани с дейността на дружеството и управляваните от него пенсионни фондове

ПОД "Алианц България" АД обработва получените жалби в съответствие с разпоредбите на Правилниците за организацията и дейността на съответните пенсионни фондове (ПФ) и с утвърдената от дружеството Процедура.

Оплаквания, подадени от осигурени в ПФ лица, пенсионери на ПФ и наследници на осигурени или пенсионери, които са свързани решения на дружеството, засягащи техните права се разглеждат и дружеството се произнася по тях в петнадесетдневен срок от постъпването им.

Оплаквания, извън описаните в предходното изречение се разглеждат и на лицата, които са ги подали се изпраща отговор в тридесетдневен срок от получаването им в дружеството.

Осигурените лица, пенсионерите и техните наследници имат право да сигнализират Комисията за финансов надзор (КФН), Консултативния съвет (КС) за осигурените в доброволния пенсионен фонд и Попечителските съвети (ПС) за осигурените в универсалния и професионалния пенсионен фонд за нарушения в дейността на Дружеството. Съгласно Кодекса за социално осигуряване, КФН, КС и ПС са длъжни да отговорят писмено на всяка жалба до два месеца от датата на получаването й.

Процедура за обработване на оплаквания на ПОД "Алианц България"

Политика за ангажираност

Управителният съвет на ПОД Алианц България АД, управляващо Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми Алианц България, взе решение да не приема Политика за ангажираност.

Мотиви за неприемане на Политика за ангажираност

 

В Обявление от Пенсионноосигурителното дружество "Алианц България" във връзка с Регламент (ЕС)2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019г. ще откриете подробни мотиви, защо не се отчитат неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост.

Обявление от ПОД "Алианц България" във връзка с Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламенти и на Съвета от 27 ноември 2019 относно инвформацията във връзкеа с устойчивостта в сектора на финансовите услуги