Правила и политики

Правила за избягване конфликт на интерес

Настоящите правила регламентират процедурите и способите за предотвратяване, разкриване и прекратяване на конфликт на интереси при осъществяване на правомощията на служителите на ПОД „Алианц България" АД (Дружеството) при подготовка, сключване и отчитане на инвестиционни сделки с активите на Дружеството и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осогуряване (ФДПО), от една страна,  и при сключване на сделки за своя собствена сметка или за сметка на свързани с тях лица с финансови инструменти и /или получаване на доходи от финансови инструменти, от друга страна.

Правила за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси и за личните сделки на ПОД "Алианц България" АД

Политиката за формиране на възнагражденията на ПОД Алианц България, приета в изпълнение на Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор на Република България от 20 март 2013 г. е прилагана от дружеството при спазване на действащата нормативна уредба в Република България и относимите политики на Алианц Груп, както и в сътрудничество със Специализираната служба за Вътрешен контрол и Управление „Човешки ресурси". Прилагането на политиката се контролира от Надзорния съвет (НС) на ПОД Алианц България и чрез независими проверки от страна на Специализираната служба за вътрешен контрол.

Политика за формиране на възнагражденията на ПОД Алианц България

Постигнатата доходност и равнището на инвестиционния риск при управлението на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОД Алианц България, са изчислени и публично оповестени съгласно Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества по чл. 123и, ал. 2 и чл. 180, ал. 2, т. 1 и т. 2 от КСО.

Методика за изчисление на доходността

Процедура и срокове за разглеждане на оплаквания, свързани с дейността на дружеството и управляваните от него пенсионни фондове

ПОД "Алианц България" АД обработва получените жалби в съответствие с разпоредбите на Правилниците за организацията и дейността на съответните пенсионни фондове (ПФ) и с утвърдената от дружеството Процедура.

Оплаквания, подадени от осигурени в ПФ лица, пенсионери на ПФ и наследници на осигурени или пенсионери, които са свързани решения на дружеството, засягащи техните права се разглеждат и дружеството се произнася по тях в петнадесетдневен срок от постъпването им.

Оплаквания, извън описаните в предходното изречение се разглеждат и на лицата, които са ги подали се изпраща отговор в тридесетдневен срок от получаването им в дружеството.

Осигурените лица, пенсионерите и техните наследници имат право да сигнализират Комисията за финансов надзор (КФН), Консултативния съвет (КС) за осигурените в доброволния пенсионен фонд и Попечителските съвети (ПС) за осигурените в универсалния и професионалния пенсионен фонд за нарушения в дейността на Дружеството. Съгласно Кодекса за социално осигуряване, КФН, КС и ПС са длъжни да отговорят писмено на всяка жалба до два месеца от датата на получаването й.

Процедура за обработване на оплаквания на ПОД "Алианц България"