ПОД Алианц България

"Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД е част от семейството на Алианц Груп. Дружеството предлага допълнително доброволно пенсионно осигуряване от 1994 година. Регистрирано е като самостоятелно юридическо лице с решение на Софийски градски съд по ф.д. №1161/1996, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Лозенец, ул. "Сребърна" № 16. Пререгистрирано е по Закона за търговския регистър и вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК: 121050885.

Дружеството притежава лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване № 5 от 21.09.2000 г.

Основният капитал на дружеството е 7 500 000 (седем милиона и петстотин хиляди) лева, разпределен в 7 500 000 безналични поименни акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една.

Система на управление на ПОД "Алианц България" АД:

Двустепенна структура на управление: Надзорен и Управителен съвет

65.90% Алианц България Холдинг

34.00% Национална Електрическа Компания 

Заедно от всеки двама от изпълнителните директори

Владислав Русев - главен изпълнителен директор

Цветомир Илиев - изпълнителен директор

Йоанис Коцианос - изпълнителен директор

Андрей Александров - изпълнителен директор

Павлин Петков - изпълнителен директор

Пазарен дял


Към 30.09.2023 година, балансовите активи на управляваните от ПОД Алианц България АД фондове за допълнително пенсионно осигуряване са на стойност над 4.315 млрд. лева.

По този критерий, ПОД Алианц България АД към третото тримесечие на 2023 година е с 20.64 % пазарен дял от активите на всички фондове за допълнително пенсионно осигуряване в България.

Броят на осигурените лица в управляваните от ПОД Алианц България АД фондове за допълнително пенсионно осигуряване към 30.09.2023 година надхвърли 1 010 хиляди.

 

Консултативен съвет

Консултативен съвет на "Доброволен пенсионен фонд Алианц България"
Атанас Славев Табов - Председател
Представител на пенсионерите
ПОД Алианц България, ул. ''Сребърна" 16, София 1407
e-mail: pod@allianz.bg

София Каменова Христова - Заместник председател
Представител на дружеството
ПОД Алианц България, ул. ''Сребърна" 16, София 1407
тел. 02 9334800,
e-mail: pod@allianz.bg

Галин Маринов Петров
Представител на осигурените лица

Диана Атанасова Димитрова
Представител на осигурителите

Милена Любенова Георгиева - Табакова
Представител на осигурените лица

Попечителски съвет

Попечителски съвет на "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България"

Рая Георгиева Митрович - Председател
Представител на КНСБ
ПОД Алианц България, ул. "Сребърна" 16, София 1407
e-mail:pod@allianz.bg

Владислав Русев Русев - Заместник председател
Представител на дружеството
ПОД Алианц България, ул. "Сребърна" 16, София 1407
тел.: 933 48 00
e-mail: pod@allianz.bg

Георги Иванов Петров
Представител на КНСБ

Людмила Захариева Чернева
Представител на КНСБ

Владимир Огнянов Вунчев
Представител на КТ "Подкрепа"

Владимир Борисов Владимиров
Представител на КТ "Подкрепа"

Станислав Янчев Попдончев
Представител на БСК

Никола Борисов Вапцаров
Представител на БТПП

Теодор Данаилов Дечев
Представител на АИКБ

Галя Петрова Ямборска - Илиовска
Представител на КРИБ

Светослава Илиева Георгиева
Представител на ССИ

Попечителски съвет на "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България" и фондовете за извършване на плащания

 

Теодор Данаилов Дечев - Председател

Представител на АИКБ

ПОД Алианц България, ул. "Сребърна" 16, София 1407

тел. 02 9334800

e-mail: pod@allianz.bg

 

София Каменова Христова - Заместник председател

представител на дружеството

ПОД Алианц България, ул. "Сребърна" 16, София 1407

тел. 02 9334800,

e-mail: pod@allianz.bg

 

Георги Иванов Петров

Представител на КНСБ

 

Людмила Захариева Чернева

Представител на КНСБ

 

Рая Георгиева Митрович

Представител на КНСБ

 

Владимир Огнянов Вунчев

Представител на КТ Подкрепа

 

Владимир Борисов Владимиров

Представител на КТ Подкрепа

 

Росен Алдинов Сиркьов

Представител на БСК

 

Никола Борисов Вапцаров

Представител на БТПП

 

Галя Петрова Ябморска - Илиовска

Представител на КРИБ

 

Светослава Илиева Георгиева

Представител на ССИ

Публични регистри на Комисия за финансов надзор

Публичен регистър на Комисията за финансов надзор по чл. 122 д от Кодекса за социално осигуряване:

Дружества за допълнително социално осигуряване

Професионални схеми

Публичен регистър на Комисията за финансов надзор по чл. 123 г, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване:

Осигурителни посредници на дружествата за допълнително социално осигуряване

Подробна информация за резултатите на лицензираните пенсионносигурителни дружества и управляваните от тях пенсионни фондове можете да откриете в електронната страница на Комисията за финансов надзор: www.fsc.bg.

* Представените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.

Имате нужда от съдействие?

Екипът ни от специалисти е на Ваше разположение за съвет относно осигурителните възможности в ПОД Алианц България