Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Представяне ПОД Алианц България

ПОД Алианц България

"Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД е част от семейството на Алианц Груп. Дружеството предлага допълнително доброволно пенсионно осигуряване от 1994 година. Регистрирано е като самостоятелно юридическо лице с решение на Софийски градски съд по ф.д. №1161/1996, със седалище и адрес на управление в гр. София, община Красно село, бул. "Цар Борис III" № 19Б. Пререгистрирано е по Закона за търговския регистър и вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК: 121050885.

Дружеството притежава лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване № 5 от 21.09.2000 г.

Основният капитал на дружеството е 5 000 000 (пет милиона) лева, разпределен в 5 000 000 безналични поименни акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една.

Система на управление на ПОД "Алианц България" АД:

Двустепенна структура на управление: Надзорен и Управителен съвет

Пазарен дял


Към 31.12.2020 година, балансовите активи на управляваните от ПОД Алианц България АД фондове за допълнително пенсионно осигуряване са на стойност над 3.893 млрд. лева.

По този критерий, ПОД Алианц България АД приключи 2020 година с 22.37% пазарен дял от активите на всички фондове за допълнително пенсионно осигуряване в България.

Броят на осигурените лица в управляваните от ПОД Алианц България АД фондове за допълнително пенсионно осигуряване към 31.12.2020 година надхвърли 1 047 хиляди.

Пазарен дял на пенсионноосигурителните дружества по размер на нетните активи на управляваните от тях пенсионни фондове към 31.12.2020 г.

POD graphics

Пазарен дял на ДПФ по размер на нетните им активи към 31.12.2020 г.

DPF_assets_Q4.2019

Консултативен съвет

Попечителски съвет

Публични регистри на Комисия за финансов надзор

Публичен регистър на Комисията за финансов надзор по чл. 122 д от Кодекса за социално осигуряване:

Дружества за допълнително социално осигуряване

Пенсионни фондове

Професионални схеми

Публичен регистър на Комисията за финансов надзор по чл. 123 г, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване:

Осигурителни посредници на дружествата за допълнително социално осигуряване

Подробна информация за резултатите на лицензираните пенсионносигурителни дружества и управляваните от тях пенсионни фондове можете да откриете в електронната страница на Комисията за финансов надзор: www.fsc.bg.

* Представените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.