Инвестиционни посредници

Инвестиционните посредници, с които "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД има сключени договори за извършването на сделки с финансови инструменти, във връзка с управлението на активите на Дружеството, фондове за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания:

 • "УниКредит Булбанк" АД
 •  ИП "АДАМАНТ КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС" АД
 • "Юробанк България" АД
 • Първа финансово брокерска къща ООД
 • "Карол" АД
 • Макуари Кепитъл (Юръп) ООД /Macquarie Capital (Europe) Ltd
 • Коуен Екзикюшън Сървисис Лимитед /Cowen Execution Services Limited “CESL”

Банки - попечители

Банките - попечители на пенсионните фондове, управлявани от "Пенсионноосигурително дружество Алианц България" АД, са:

 • Банка - попечител на "Доброволен пенсионен фонд Алианц България": "БАНКА ДСК" ЕАД
 • Банка - попечител на "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България": "БАНКА ДСК" ЕАД
 • Банка - попечител на "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България": "БАНКА ДСК" ЕАД
 • Банка - попечител на "Фонд за изплащане на пожизнени пенсии Алианц България": "БАНКА ДСК" ЕАД
 • Банка - попечител на "Фонд за разсрочени плащания Алианц България": "БАНКА ДСК" ЕАД