Предупреждение: Използвате стар браузър. Моля, превключете на по-нов браузър като Chrome, Firefox или Microsoft Edge.

Инвестиционни посредници

Инвестиционните посредници, с които "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД има сключени договори за извършването на сделки с финансови инструменти, във връзка с управлението на активите на фондове за допълнително пенсионно осигуряване:

  • "УниКредит Булбанк" АД
  •  ИП "АДАМАНТ КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС" АД
  • "Юробанк България" АД
  • Първа финансово брокерска къща ООД
  • "Карол" АД
  • Макуари Кепитъл (Юръп) ООД /Macquarie Capital (Europe) Ltd
  • Коуен Екзикюшън Сървисис Лимитед /Cowen Execution Services Limited “CESL”
Банки - попечители

Банките - попечители на пенсионните фондове, управлявани от "Пенсионноосигурително дружество Алианц България" АД, са:

  • Банка - попечител на "Доброволен пенсионен фонд Алианц България": "БАНКА ДСК" ЕАД
  • Банка - попечител на "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България": "БАНКА ДСК" ЕАД
  • Банка - попечител на "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България": "БАНКА ДСК" ЕАД