Уважаеми клиенти,

 

Информираме Ви, че във връзка с миграция на бюджетните плащания към формат ISO 20022 XML, считано от 01.10.2023 г.,  влизат в сила промени във формата и  съдържанието на плащанията от/към бюджета, които се отнасят за всички банки и доставчици на платежни услуги в страната, в съответствие с указанията на Министерство на финансите и Българска Народна Банка - ДДС 03/03.05.2023 г.

За внедряване на промените на и съобразно определения график за участниците в платежния процес (БНБ, банки, ДПУ, обслужващи организации в СЕБРА и др.) в 12:00 ч. на 29.09.2023 г. (петък) Алианц Банк България АД временно ще преустанови приемането на плащания от/към бюджета в офисите на банката и чрез интернет банкиране.

Възможността за плащания от/към бюджет ще бъде възстановена от 09:00 часа на 02.10.2023 г.

 

С промените се въвеждат се нови образци и изисквания за попълване на платежни документи за извършване на преводи от/към сметки на бюджетни организации (НАП, митници, общини, съдилища и други). Новите форми са оптимизирани и отпада необходимостта от попълване на следните полета:

• Вид на документа

• Номер на документа

• Дата на документ

• Дата за начало на период

• Дата за край на период

 

„Код за вид плащане“ остава опционално, с изключение на плащанията към приходните сметки на Общините с идентификатор „84” в 13-та и 14-та позиция на IBAN сметката на получателя.

 

При преводи към сметки на бюджетни организации с IBAN с идентификатор „8” в 13-та позиция от сметката се запазва изискването за задължително попълване на верен един от следните идентификатори: „ЕИК/код по БУЛСТАТ“, „ЕГН на задълженото лице“ или „ЛНЧ на задълженото лице“.

 

При преводи към сметки на Агенция по вписванията е препоръчително „Вид и номер на документа, по който се плаща“ и „Дата на документа“ да се попълва в основанието на превода.

 

Променя се максималният размер на сумата за извършване на превод през платежната система БИСЕРА6 от 99 999.99 лева на 999 999 999.99 лева. Считано от 01.10.2023 год., банката ще изпълнява преводи през платежната система РИНГС само при изрично искане от страна на клиент. 

 

Отпада използването на Многоредово  платежно нареждане за кредитен превод за плащане от/към сметки на бюджетни организации.

 

С уважение,

Екипът на Алианц Банк България АД