Allianz Global Insurance Report 2023: Котва в турболентни времена

17.05.2023 г.
  • Силен растеж: Глобалният премиен приход нарасна с 4,9% през 2022 г. на фона на световната инфлация от 8,6%
  • Разделена България: Силен растеж на здравното осигуряване, скромно увеличение в общото застраховане и спад в животозастраховането
  • Котва в турбулентни времена: Застраховката е основен шоков буфер, тъй като изравнява кривата на икономическия цикъл
  • Непрекъснатост на повърхността: Очаква се премиите да се увеличат с 5,2% годишно през следващото десетилетие, добавяйки 4 190 млрд. евро към глобалния фонд на премиите
  • Трансформация отдолу: Бизнес моделът на застрахователите ще се развива от чиста финансова компенсация до управление на риска и превенция

Днес Allianz публикува Global Insurance Report 2023, който анализира развитието на застрахователните пазари по света.

Силен растеж

Според доклада, глобалният приход от застрахователни премии възлиза на почти 5,6 трлн. евро през 2022 г. Животозастраховането остава най-големият сегмент (2,6 трлн. евро), следван от общото застраховане (1,8 трлн. евро) и здравното застраховане (1,1 трлн. евро). През 2022 г. премийният приход нарасна с 259 млрд. евро или +4,9% на фона на глобална инфлация от 8,6%. Трите сегмента обаче се представиха много различно: докато общото застраховане отбеляза стабилен ръст от +8,7%, здравното се разшири с по-скромните +4,9%, а животозастрахователният пазар нарасна с +2,4%, поради намалените реални доходи на домакинствата, които се отразиха на частните спестявания.

Ръстът на премиите в общото застраховане се дължи на всички региони по света. Въпреки това, със 77,5 млрд. евро (+9,9%), повече от половината от глобалното увеличение през 2022 г. се дължи на Северна Америка. С премиен приход от 860 млрд. евро регионът остава най-големият пазар в света. Азия също отбеляза стабилен растеж от 8,4% за миналата година (+31 млрд. евро). С общ премиен приход от близо 403 млрд. евро регионът изпревари Европа за първи път. Регионът на Европа отбелязва ръст от +4% или 15 млрд. евро до 397 млрд. евро премиен приход.

Пазарите на животозастраховането пострадаха миналата година, особено в Западна Европа: приходите от премии намаляха с 2,7% през 2022 г. (-21 млрд. евро до 740 млрд. евро). Растежът беше разочароващ и в Азия, записвайки скромно увеличение от +3,6% (+33 млрд. евро до 952 млрд. евро). Както при общото застраховане, Северна Америка беше основният двигател на растежа през 2022 г. с +7,8% или 61 млрд. евро до 840 млрд. евро. Доминирането на Америка е още по-изразено в здравното застраховане, където американският пазар представлява около две трети от всички премийни приходи в световен мащаб.

Разделената България

Българският застрахователен пазар се увеличи с 24 млн. евро или +1,5% през 2022 г., достигайки общ премиен приход от 1,6 милиарда евро. Докато животозастрахователният сегмент отчете спад в премийните приходи (-4,1% до 242 млн. евро), другите два сегмента отбелязаха ръст: премиите по общо застраховане се увеличиха със скромните +1,2% до 1,3 млрд. евро, а все още относително малкият пазар на здравно застраховане нарасна с 24,5% до 101 млн. евро.

Котва в бурни времена

От икономическа гледна точка справянето с инфлационна среда ще бъде най-голямото предизвикателство през следващите години. Пет структурни фактора ще определят инфлацията, „Петте Д“: демография, деглобализация, декарбонизация, дигитализация и дълг. Като цяло „Петте Д“ могат значително да повишат годишната инфлация с до 1 процентен пункт.

„Застраховането доказва своята стойност в турбулентни времена на висока инфлация и нисък растеж“, коментира Лудовик Субран, главен икономист на Allianz. „Застрахователната индустрия не може да премахне инфлацията, но може да изглади въздействието с течение на времето, действайки като вид буфер. Според Евростат, например, инфлацията в личните застраховки, като автомобилни и имуществени застраховки, изостана от общата инфлация с голяма разлика миналата година. Застраховането е основен буфер на шока, тъй като изравнява кривата на икономическия цикъл за своите клиенти.“

Непрекъснатост на повърхността

Въпреки по-високата инфлация – или може би точно поради нея – премиите ще се увеличават с 5,2% през следващото десетилетие, добавяйки 4 190 милиарда евро към глобалния премиен фонд. През 2033 г. премийният приход ще достигне 4,3 трлн. евро в животозастраховането, 3,1 трлн. евро в общото застраховане и 2,3 трлн. евро в здравното застраховане.

С 1,726 млрд. евро по-голяма част от увеличението ще бъде в сегмента животозастраховане. Въпреки това, годишният растеж (+4,7%) през следващото десетилетие вероятно ще изостане доста от общия икономически растеж (+5,2%). Застрахователното проникване ще спадне с 3 процентни пункта до 2,8%. Азия ще остане двигател на растежа на световния животозастрахователен бизнес, като годишният растеж (без Япония) се очаква да нарасне до 7,5%. Регионът ще представлява половината от ръста на абсолютните премии (866 млрд. евро), повече от Северна Америка (377 млрд. евро) и Европа (276 млрд. евро), взети заедно.

В сегмента общо застраховане допълнителните премии ще възлизат на 1,282 млрд. евро до 2033 г. Това представлява годишен темп на растеж от 5,0%, приблизително в съответствие с предходното десетилетие (5,1%) и общия икономически растеж (5,2%); следователно застрахователното проникване ще намалее само с 1 процентен пункт (до 2,0%). Подобно на животозастрахователния сегмент, Азия (с изключение на Япония) е категоричният шампион по растеж сред основните региони с годишен темп от +8,1%. В абсолютно изражение обаче значението на региона е по-ниско, отколкото в сегмента животозастраховане: „само“ около 35% от очаквания ръст на премиите (448 млрд. евро) се дължи на Азия, срещу 357 млрд. евро в Северна Америка и 168 млрд. евро в Европа.

В България застрахователните премии се очаква да се повишат с 2,7% годишно. Общият размер на пазара ще достигне 2,2 млрд. евро през 2033 г. Общото застраховане вероятно ще остане най-големият сегмент (1,6 милиарда евро), докато другите два сегмента са сравнително еднакви: приходите от премии за здравни застраховки ще възлизат на 292 млн. евро и животозастрахователните на 289 млн. евро. С очакван годишен ръст от 10,2%, здравното застраховане пазар се очертава да бъде най-динамичният пазарен сегмент.

Трансформация отдолу

С оглед на големите технологични катаклизми и новите нарастващи рискове тази прогноза, която предполага повече или по-малко приемственост, може да се окаже изненада. Това обаче се отнася само за повърхностния растеж на премиите. Основните промени са драматични.

Технологиите ще променят начина, по който работят застрахователите. Екосистемите, например, ще играят решаваща роля за достъпа на клиентите, предлагайки не само отделни продукти, но цялостни решения за нуждите на клиентите, било то за мобилност, начин на живот, пътуване, средства или здраве. Изкуственият интелект отваря невъобразими възможности в анализа на данни, променяйки коренно цялата верига на стойността от застраховане до обработка на претенциите.

„Запазвайки своята социална значимост, индустрията е изправена пред 

фундаментална промяна в своя бизнес модел“, казва Катрин Стофел, съавтор на доклада. „Стойностното предложение на застрахователите ще се развива от чиста финансова компенсация до управление на риска и предлагане на холистични услуги за предотвратяване и смекчаване на рисковете. Това следва неизбежна логика: за да се запълнят огромните пропуски в защитата – в природните бедствия, кибер рисковете, здраве или пенсия – мобилизирането на повече премии може да не е достатъчно. Избягването на рисковете на първо място става все по-важно.“

Застрахователни премии*

Млрд. евро

CAGR**

 

2021

2022

2033

2023-33 (%)

Западна Европа

1,323

1,324

1,860

3,1

Източна Европа

41

51

111

7,3

България

1,6

1,6

2,2

2,7

С. Америка

2,268

2,442

3,908

4,4

Япония

283

308

391

2,2

Азия без Япония

1,149

1,194

2,788

8,0

Китай

605

633

1,486

8,1

Останалият свят

240

243

695

10,0

Световно общо

5,304

5,563

9,753

5,2

* въз основа на обменните курсове за 2022 г

**Общ годишен темп на растеж

Интерактивна Световна застрахователна карта на Allianz

Цялото изследване може да разгледате тук.

 

Повече за Allianz Group

Allianz Group е един от водещите световни застрахователи и мениджъри на активи с повече от 122 милиона* частни и корпоративни клиенти в повече от 70 страни. Клиентите на Allianz се възползват от широка гама от лични и корпоративни застрахователни услуги, вариращи от застраховка на имущество, живот и здраве до застраховки на кредити и глобални бизнес застраховки. Allianz е един от най-големите инвеститори в света, управляващ около 683 милиарда евро** от името на своите застрахователни клиенти. Освен това нашите мениджъри на активи PIMCO и Allianz Global Investors управляват 1,6  трлн. евро активи на трети страни. Благодарение на нашето систематично интегриране на екологични и социални критерии в нашите бизнес процеси и инвестиционни решения, ние сме сред лидерите в застрахователната индустрия в индекса за устойчивост на Dow Jones. През 2022 г. над 159 000 служители постигнаха общи приходи от 152,7 милиарда евро и оперативна печалба от 14,2 милиарда евро.

* Включително неконсолидираните предприятия с клиенти на Allianz.

** Към 31 декември 2022

Отказ от отговорност относно прогнозни изявления за бъдещето

Този документ включва изявления за бъдещето като перспективи или очаквания, които се основават на текущите възгледи и предположения на ръководството и са предмет на известни и неизвестни рискове и несигурност. Действителните резултати, прогнозните цифри или събитията може да се различават значително от тези, изразени или подразбиращи се в подобни прогнозни изявления.

Отклонения могат да възникнат поради промени във фактори, включително, но не само, следното: (i) общата икономическа и конкурентна ситуация в основния бизнес на Allianz и основните пазари, (ii) представянето на финансовите пазари (по-специално нестабилност на пазара, ликвидност и кредитни събития), (iii) неблагоприятна публичност, регулаторни действия или съдебни спорове по отношение на Allianz Group, други познати компании и индустрията на финансовите услуги като цяло, (iv) честотата и тежестта на застрахователните загуби, включително тези произтичащи от природни катастрофи и развитие на разходи за загуби, (v) нива и тенденции на смъртност и заболеваемост, (vi) нива на устойчивост, (vii) степен на неизпълнение на кредити, (viii) нива на лихвените проценти, (ix) валутни курсове, най-вече обменния курс евро / долар, (x) промени в законодателството и регулациите, включително данъчните разпоредби, (xi) въздействието на придобиванията, включително и свързаните с тях въпроси на интеграцията и мерки за реорганизация, и (xii) общите конкурентни условия, които в всеки отделен случай се прилага на местно, регионално, национално и/или глобално ниво. Много от тези промени могат да бъдат изострени от терористични дейности.

[1] Всички цифри са базирани на обменните курсове за 2022 г.