Днес, 03.10.2023 г. стартира търгуването на емисията облигации на Алианц Банк България на Българска фондова борса. Седмица по-рано Комисията за финансов надзор вписа банката като емитент и емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е издадена на 30 март 2023 г. и отговаря на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на разпоредбите на глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. 

Емисията облигации е с номинал 39.5 млн. евро, падеж през март 2027 г. Матуритетът на облигациите е 48 месеца, считано от датата на издаване на емисията. Алианц Банк България има право да упражни три кол опции – при лихвено плащане на третата годишнина от датата на издаване, при настъпване на данъчно събитие, съгласно условията на емисията, и при дисквалификация на облигациите като приемливи задължения.

Лихвата по емисията е фиксирана в размер на 6.85% годишно, с четири лихвени плащания. Предвижда се главницата да бъде погасена еднократно, на падеж. 

Свържете се с нас при необходимост от съдействие.