21.09.2023

На 19.09.2023 г. Комисията за финансов надзор одобри проспект на Алианц Банк България за допускане на емисия облигации до търговия на Българската фондова борса. Комисията за финансов надзор вписа „Алианц Банк България“ АД като емитент и посочената емисия в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е издадена на 30 март 2023 г. и отговаря на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на разпоредбите на глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.  

Емисията облигации  е с номинал 39.5 млн. евро, падеж през март 2027 г. Матуритетът на облигациите е 48 месеца, считано от датата на издаване на емисията.  Алианц Банк България има право да упражни три кол опции – при лихвено плащане на третата годишнина от датата на издаване, при настъпване на данъчно събитие, съгласно условията на емисията, и при дисквалификация на облигациите като приемливи задължения.

Лихвата по емисията е фиксирана в размер на 6.85% годишно, с четири лихвени плащания,. Предвижда се главницата да бъде погасена еднократно, на падеж. 

Алианц Банк затвърждава позицията си на българския пазар като динамична банка, която предлага атрактивни индивидуални решения на своите клиенти. Тя е част от световната финансова група Allianz SE и се позиционира в топ 10 на банките в България. Алианц Банк България притежава дългосрочен кредитен рейтинг BBB+ със стабилна перспектива, потвърден от Fitch на 21.06.2023 г.   

Свържете се с нас при необходимост от съдействие.