Дълголетие и равнопоставеност между поколенията при допълнителното задължително пенсионно осигуряване в България

от Йоанис Коцианoс, FSA, CERA

Прогнози за смъртността и разпределяне на излишъка между поколенията с цел гарантиране устойчивост и справедливост при изплащането на пенсии

Изплащането на пенсиите от Допълнителното задължително пенсионно осигуряване, става все по-актуално с приближаване на времето за първите плащания на натрупаните по партидите на осигурените лица средства.

Йоанис Коцианос - Председател на Изпълнителния комитет на "Алианц България" разглежда проблема със специален фокус върху разходите, свързани с увеличената продължителност на живот и въпроса за равнопоставеност между поколенията. В своя доклад „Дълголетие и равнопоставеност между поколенията при допълнителното задължително пенсионно осигуряване в България“ той отговоря на въпроси като:

  • Какви са основните рискове и предизвикателства във фазата на изплащане?
  • Какво представлява равнопоставеността между поколенията и защо толкова е важна?
  • Възможно ли е да се структурира справедлива система, която намалява разликите в доходите между поколенията, дължащи се на ефекта на финансовите пазари?

Понастоящем в България тече дебат относно правилата за изплащане на пенсиите от допълнителния задължителен пенсионноосигурителен стълб (1bis), в центъра на който стоят две основни теми. На първо място дали пенсионните фондове следва да гарантират към момента на падеж сумата от натрупаните през периода на осигуряване вноски. На второ място са налице няколко различни становища относно рамката за определяне и индексиране на пожизнените пенсии. Докладът разглежда изплащането на пенсиите със специален фокус върху разходите, свързани с увеличена продължителност на живот и въпроса за равнопоставеността между поколенията.

Предизвикателството, касаещо първата част, е по-скоро интуитивно. Тъй като пенсионерите живеят по-дълго, нарастват разходите за изплащане на пенсиите им с фиксиран размер. За да разберем потенциалния мащаб на това въздействие,  е приложен модела на Лий-Картър към данните за смъртността в България.

Втората част на въпроса е по-сложна. Тя се отнася до влиянието на пазарния риск (особено вариациите в лихвения процент) върху размера на пожизнената пенсия, която може да бъде отпусната на пенсионерите. При отпускането на пенсия е задължително настоящата икономическа стойност на бъдещите плащания да е възможно най-близка до размера на натрупаните средства по партидите на осигурените. Това означава, че лица, които се пенсионират в период с високи лихвени проценти, биха получили пенсия с по-висок размер, отколкото тези, които се пенсионират, когато лихвите са ниски.

Докладът анализира как чрез бъдещи индексации на пенсиите може да се създаде изравнителен механизъм и да се гарантира свеждането до минимум на разликите между поколенията, диктувани от пазара. Разглежда се също и влиянието на ключови параметри като размера на излишъка над гарантираните вноски към момента на пенсиониране, техническия лихвен процент за определяне на гарантирания компонент от пенсията и дела от излишъка във фонда за изплащане на пенсии, който трябва да бъде прехвърлен за създаване на гаранционен резерв.
.

 

В Доклада ще откриете още полезна информация: общ преглед на пенсионноосигурителната система в България; Предложение за реформа на допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсални пенсионни фондове; Oсновни рискове и предизвикателства във фазата на изплащане; Oпростен анализ на чувствителността и др.
С целия доклад може да се запознаете от линковете по-долу:
Йоанис Коцианос, FSA, CERA
Председател на изпълнителия комитет на Алианц България Холдинг

Имате нужда от съдействие?

Екипът ни от специалисти е на Ваше разположение за съвет относно осигурителните възможности в ПОД Алианц България