1. Предмет

Настоящите официални правила („Правилата“) определят реда и условията за провеждане на промоционална кампания „Allianz MoveNow Camp – Global Edition” от Алианц България АД. („Кампанията“) и уреждат отношенията между Организатора и физическите лица, участници в Кампанията.

2. Организатор на Кампанията

Организатори на Кампанията са:

1. ЗАД Алианц България Живот, ЕИК: 040293319, адрес: гр. София, ул. Сребърна 16;

2. ЗАД Алианц България, ЕИК: 040638060, адрес: гр. София, ул. Сребърна 16;

3. Срок и територия на провеждане на Кампанията

Кампанията се провежда в периода от 00:00 ч. на 27.05.2024 г. до 23:59 ч. на 14.06.2024 г. включително. („Период на провеждане “). 

4. Условия за участие в Кампанията

4.1. В Кампанията имат право да участват всички пълнолетни физически лица, клиенти на дружествата Организатори, преди старта на Кампанията (27.05.2024 г.).

Всяко физическо лице, клиент на Алианц България (“Родителят/ законният представител”) има право да регистрира за участие в томболата своето дете/ деца, които са на възраст от 14 до 16 навършени години към датата на теглене на наградите.

За регистриране на участие родителят/ законният представител доброволно предоставя лични данни – своите и на детето/ децата, регистрирани за участие в Кампанията. 

За регистриране на участие е необходимо и предоставяне на съгласие на родителя/ законния представител с настоящите Общи условия във формата за регистрация, публикувана на страницата на Кампанията на www.allianz.bg.

4.2. В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора, на дружества, свързани с него, на агенция Creative Artists Agency GmbH, в ролята на подизпълнител по проекта Global MoveNow Camp, както и членове на техните семейства (съпрузи, роднини по права линия без ограничения, както и други членове на техните семейства).

5.   Механизъм на Кампанията

5.1. Всеки участник, отговарящ на изискванията по т. 4, който в периода на провеждане на Кампанията е направил онлайн регистрация за участие на своето дете/ деца на страницата на кампанията на www.allianz.bg, участва автоматично в томбола за една от наградите по т.6

5.2. Организаторът ще разпространи Кампанията сред частни училища, спортни школи и настоящи клиенти на Алианц България, като родителите на ученици, имащи желание да участват в Кампанията, следва да попълнят регистрационна форма. За участие е необходимо и представянето на мотивационно писмо в свободна форма на английски език, както и представянето на кратко видео, в което  кандидатите за участие да демонстрират своите спортни заложби. 

5.3. Печелившите участници ще бъдат избрани от жури на два етапа, на база обективни критерии. В първият етап от подбора ще бъдат подбрани най- добрите мотивационни писма, подготвени от кандидатите, както и най- въздействащите видеа. Вторият етап ще се състои в интервю на английски език с избраните участници от първия етап. В рамките на 5 работни дни ще бъдат обявени печелившите. 

6. Описание на наградите

6.1. В настоящата Kампания ще бъдат разпределени общо 2 (два) броя награди -  пътувания до Мюнхен на стойност 1 500 евро всяка; 

Наградата включва двупосочни самолетни билети, трансфер от летището до мястото за настаняване на дестинацията (4-звезден хотел), местен трансфер в Мюнхен, храна и напитки за целия престой, занимателни активности, спортни екипи

По време на престоя в лагера победителите ще бъдат придружени от ментор, с когото родителите/законните представители могат да се свържат по всяко време. Тъй като Allianz MoveNow Camp – Global Edition е събитие от социален характер, Allianz SE си запазва правото да изключи участник от лагера или някои елементи от лагера в случай на сериозно нарушение (напр. хулигански прояви, употреба на забранени вещества и други).

6.2. Спечелените награди не могат да се променят или заменят с друга награда, не могат да бъдат заменени с паричните им еквиваленти, наградите не се възстановяват и не могат да се прехвърлят. Организаторът си запазва правото да замени наградите (или част от тях) с награда (или награди) с еквивалентна или по-висока стойност, ако това е необходимо поради причини извън неговия контрол, като предварително уведоми за това участниците, чрез публикуване на промяна в настоящите правила, на интернет сайта.

6.4. Организаторът не поема допълнителни разходи, извън изрично описаните, свързани с придобиването и ползването на наградите по т.6.1., както и разходите от личен характер на спечелилите.

7. Получаване на наградите

7.1. Спечелилите участници ще бъдат уведомени с телефонно обаждане и e-mail на посочените пред Организатора телефонен номер и e-mail адрес в регистрационната форма за Кампанията в срок до 3 (три) работни дни  от края на Кампанията

7.2. Спечелилите  участници (Родителят/ законният представител) по т.6 следва да потвърдят на Организатора на имейл  brandcomm@allianz.bg дали желаят да получат наградата не по-късно от 3 (три) работни дни след уведомяването им по т.7.1. за спечелената награда.

7.3. Подробности във връзка с предоставянето на съответните награди ще бъдат уточнени със служител на Организатора. 

7.4. Организаторът ще публикува инициал на собственото име, фамилията, населеното място и последните 4 (четири) цифри на телефонния номер на спечелилите участници на Кампанията на www.allianz.bg. Имената, както и снимки на победителите, биха могли да станат публични и да бъдат използвани в печатни, аудио или видео материали от Организатора, при спазване на изискванията за защита на лични данни и подписване на Декларация за съгласие от страна на Печелившите участници (Родителят/ законният представител). Организаторът не дължи заплащане на спечелилите участници за съответните материали.

7.5. Ако печеливш участник не бъде открит от Организатора в срока по т.7.1., откаже да получи наградата, не потвърди, че желае да я получи в срока по т.7.2, или в случай, че е налице обстоятелството по т.7.7, участникът губи правото да получи наградата. В посочените случаи наградата се предоставя на резервен участник (съгласно реда на изтегляне), който ще бъде уведомен съгласно т.7.1.

7.6. Печелившият участник губи право да получи съответната награда в случай че не отговаря на условията по т. 4.

8. Лични данни 

Администратор на лични данни е всяко от дружествата по т.2., което обработва личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. („Общ регламент относно защита на данните“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на техните лични данни от страна на Организатора, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент относно защита на данните изисква да бъде предоставена на субектите, се съдържа в Съобщение за защита на данните за Allianz Move Now Camp  по повод Кампанията, което е неразделна част от настоящите Общи Правила и Условия и е налично на интернет страницата на Организатора www.allianz.bg

9. Други условия

9.1.  За периода на провеждане на Кампанията настоящите Правила са публикувани на интернет сайта на Организатора на адрес www.allianz.bg, където са достъпни по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила, считано от момента на тяхното оповестяване на посочения интернет сайт.

9.2. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за участие в Кампанията, както и в случай на невъзможност за получаване или ползване на наградата, когато тази невъзможност се дължи на причини извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат, например, но не само, на грешни или непълни данни , подадени от участника, на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват провеждането на Кампанията, получаването или ползването на наградата. Организаторът си запазва правото да прекрати Кампанията по всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи каквато и да е компенсация.

9.3.  Настоящите Официални правила са в сила от 27.05.2024 г.  и са задължителни за всички участници. 

9.4.  Всички потенциални спорове между Организатора и участниците във връзка с организирането и провеждането на Промоцията се решават по взаимна договорка, а при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентния български съд. Приложимо е българското право. 

Настоящото Съобщение за защита на данните на Алианц се отнася за Вас, ако Вие желаете да участвате в кампанията за клиенти на дружествата от групата на Алианц България и трети лица MoveNow Camp – Global Edition 2024 ("Кампанията"). Във връзка с промотиране на Кампанията и евентуалната Ви регистрация за участие в Кампанията, ние обработваме Вашите Лични данни за контакт и предоставените от Вас Лични данни по повод регистрацията. Алианц ще обърне специално внимание на това да защити Вашата поверителност в контекста на Кампанията. Ние вярваме в прозрачността и сме ангажирани да бъдем напълно открити за нашите практики за защита на данните, включително как ние обработваме Вашата лична информация.

Настоящото Съобщение за защита на данните на Алианц посочва какви видове Лични данни ще бъдат събирани, обработвани и използвани от Организатора, Спонсора и подизпълнителите в Кампанията, както и за какви цели и с кого тези Лични данни може да бъдат споделяни или разкрити и какви права Вие, като субект на данни, имате в тази връзка.

1. Кой е отговорен за обработването на Вашите Лични данни?

Отговорно за обработване на Вашите Лични данни е съответното Дружеството - Организатор от Групата на Алианц България, на което сте клиент и в която връзка сте получили известие за провеждане на Кампанията, или сте родител/ законен представител, регистрирал за участие в Кампанията своето дете/ деца на възраст между 14 и 16 навършени години. Организатори на Кампанията са: 

1. ЗАД Алианц България Живот, ЕИК 040293319, адрес: гр. София, ул. Сребърна 16; 

2. ЗАД Алианц България, ЕИК 040638060, адрес: гр. София, ул. Сребърна 16.

Спонсор на Кампанията е Allianz SE, базираното в Германия холдингово дружество на Алианц Груп, намиращо се на адрес: Königinstrasse 28, 80802 Мюнхен, Германия, като то е отговорно за изпълнение на наградната част от Кампанията, свързана с пътуване на номинираните от победителите лица в Мюнхен, Германия, по предварително обявена програма.

Във всички гореспоменати случаи всяко съответно юридическо лице е администратор на Лични данни, както е определено в приложимите закони и регулации за защита на данните, т.е. тези юридически лица определят целите и средствата за обработването на Личните данни (всяко поотделно и - според случая – всички заедно “Администратор(и) на лични данни”).

2. Какви Лични данни ще бъдат събирани, обработвани и използвани?

Ще достъпваме, събираме, обработваме и използваме следните категории Лични данни:

• Данни за идентифициране и данни за контакт (напр. собствено име, фамилия, единен граждански номер, телефонен номер, имейл адрес и др.);

• Предоставени от Вас данни за непълнолетни деца на възраст между 14 и 16 години, които номинирате за участие – име и фамилия, дата на раждане, пол, спортни интереси, образ (видеозапис), както и други лични данни, посочени в предоставените материали за участие в Кампанията; В допълнение, само относно изтеглените печеливши номинирани лица – ще се събират данни за ръст и тегло на децата, за целите на изготвяне на спортна екипировка;

• Вашият IP адрес за функционалност на Microsoft Forms, която използва географско местоположение на достъпното съдържание. След като регистрацията бъде завършена, вашият IP адрес се изключва от информацията и се изтрива.

Освен тези Лични данни, ние можем също да събираме, обработваме и използваме чувствителни Лични данни, като например информация, свързана със здравословно състояние на номинираните за пътуване лица, специфични изисквания за настаняване, хранене, както и друга относима към пътуването и престоя информация, свързана със здравето.

3. За какви цели събираме, обработваме и използваме Вашите Лични данни?

Ние ще обработваме Вашите Лични данни за следните цели:

• Зa изпращане на комуникация относно активиране на Кампанията (данни за контакт);

• За обработване на регистрираните участници и номинираните от тях лица;

• За теглене на печелившите участници и комуникиране на наградите с тях;

• За обявяване на печелившите на сайта на Организатора (при публикуване на инициал от първо име, фамилия и последни 4 цифри от телефонен номер);

• За фотографиране на печелившите и номинираните за пътуване лица;

• За промотиране на Кампанията в публични пространства, социални и други медии;

• За организиране на пътуването, настаняването и изпълнението на програмата на Кампанията;

4. На какво правно основание събираме, обработваме и използваме Вашите Лични данни?

Ние използваме Вашите Лични данни:

• На основание законов интерес - когато обработването е необходимо за комуникиране на Кампанията, освен ако Вашите собствени законни интереси не са с по-голяма тежест; нашите законни интереси включват разпространяване на информацията за условията и периода на Кампанията;

• На основание изрично дадено съгласие – когато сте попълнили форма за регистрация за участие в Кампанията.

5. Кой ще има достъп до Вашите Лични данни?

За посочените цели ние можем да разкрием Вашите Лични данни на следните получатели или категории получатели:

• Allianz SE и упълномощени лица, които работят за или от името на Allianz SE; 

• Други дружества от групата на Алианц България;

• Представители и/или служители на трети страни, доставчици на услуги, подизпълнители, свързани с изпълнение на посочените по-горе цели (напр. маркетинг агенция, туристическа агенция, одитори и др.), с които Ние имаме сключени нарочни Споразумения за предоставяне на услуги, включително и за защита на Лични данни;

• Органи, натоварени с функции, свързани с човешките ресурси в рамките на Алианц Груп;

• Правоприлагащи или държавни органи, когато е необходимо да се установи съответствие с приложимите закони;

• Други страни в случай на някаква реорганизация, сливане, продажба, съвместно предприятие, възлагане, прехвърляне или друго разпореждане с целия или част от нашия бизнес, активи или акции (включително при производства по несъстоятелност или други подобни процедури).

6. Къде ще бъдат обработвани моите Лични данни?

Вашите Лични данни могат да бъдат обработвани, както в, така и извън Европейския съюз (“ЕС“) и Европейското икономическо пространство (“ЕИП”) от страните, посочени в Раздел 5, винаги подлежащи на договорни ограничения по отношение на конфиденциалността и сигурността в съответствие с приложимите закони и регулации за защита на данните. Ние няма да разкриваме Вашите Лични данни пред страни, които не са упълномощени да ги обработват.

Винаги, когато прехвърляме Вашите Лични данни за обработване извън ЕИП от друго дружество от Алианц Груп, ние ще го правим въз основа на одобрените Задължителни корпоративни правила на Алианц (“Allianz’ BCR”), които установяват адекватна защита на Личните данни и са правно обвързващи за всички дружества от Алианц Груп. Allianz’ BCR и списъкът дружества от Алианц Груп, които ги спазват, може да бъде открит на Allianz.com (тук). Когато прехвърляме Вашите Лични данни на трета страна, ние ще гарантираме, че прехвърлянето на Вашите Лични данни извън ЕИП получава адекватно ниво на защита, както в рамките на ЕИП. Можете да разберете на какви мерки за защита разчитаме при подобни прехвърляния (например, Стандартни договорни клаузи), като се свържете с нас, както е описано подробно в Раздел 9. 

7. Какви са Вашите права по отношение на Личните Ви данни?

До степента, разрешена от приложимите закони и регулации за защита на данните, имате правото спрямо всеки Администратор на лични данни да:

• Достъпите Личните данни, съхранявани за Вас, включително информация като например източника и категориите на данните, целите на обработването, получателите (или категориите им) и съответния период на съхранение;

• Актуализирате или редактирате Вашите Лични данни, така че винаги да са правилни;

• Получите Личните си данни в електронен формат;

• Поискате изтриване на Вашите Лични данни от, ако те вече не са необходими за целите, посочени по-горе;

• Ограничите обработването на Вашите Лични данни при определени обстоятелства, например, когато сте оспорили точността на Вашите Лични данни, за периода, който ни позволява да проверим тяхната точност;

• Възразите срещу обработването на Вашите Лични данни на определени основания, свързани с конкретната Ви ситуация, които надделяват над нашите законни основания за обработването; и

• Подадете жалба до Администратора на лични данни и/или съответния орган за защита на данните.

Можете да упражните тези права, като се свържете нас на data.privacy@allianz.bg  

8. Колко дълго съхраняваме Вашите Лични данни?

Ние няма да съхраняваме Вашите Лични данни по-дълго от необходимото, за да изпълним целите, за които данните са били събрани или да изпълним законовите си задължения. След това, ние ще изтрием Вашите Лични данни.

9. Как можете да се свържете с нас?

Ако имате някакви запитвания относно настоящото Съобщение за защита на данните на Алианц или как използваме Вашите Лични данни, може да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните на Алианц България на data.privacy@allianz.bg 

10. Колко често актуализираме настоящото Съобщение за защита на данните на Алианц?

Ние периодично преразглеждаме настоящото Съобщение за защита на данните на Алианц. При настъпване на важна промяна, която може да има въздействие върху обработването на Вашите Лични данни, ние ще Ви информираме допълнително. Настоящото Съобщение за защита на данните беше последно актуализирано през месец май 2024 г.