01.04.2024

Лихвено плащане

Съгласно условията по Емисия обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN BG2100003230, издадена от „Алианц Банк България“ АД, с настоящото уведомяваме за извършено на 01.04.2024 г. първо лихвено плащане по емисията в общ размер на 2 705 750.00  евро (два милиона седемстотин и пет хиляди седемстотин и петдесет евро).

25.03.2024

Лихвено плащане към облигационерите

Съгласно условията по Емисия обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN BG2100003230, издадена от „Алианц Банк България“ АД, на 30.03.2024 г. следва да бъде извършено първото лихвено плащане към облигационерите. Поради това, че 30 март 2024 г. е неработен ден, плащането ще се извърши на първия следващ работен ден, а именно 01.04.2024 г. Плащането е в общ размер на 2 705 750.00  евро (два милиона седемстотин и пет хиляди седемстотин и петдесет евро) и ще бъде извършено към лицата, вписани в Книгата на облигационерите по емисията пет дни преди датата на дължимото лихвено плащане, чрез „Централен депозитар“ АД.