РАЗДЕЛ 1.

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1. Организатор на играта „Сподели емоцията от спорта с Алианц“ (наречена „Играта“) ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1407, община Столична, район "Лозенец", ул. “Сребърна” №16, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията с ЕИК: 040638060, ИН по ЗДДС: BG040638060, представлявано заедно от изпълнителните директори Андрей Александров, Павлин Петков и Веселин Ангелов, (наречен "Организатор" или „Алианц България“).

2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията, сроковете и реда на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени "Официални правила"), както и на условията за ползване на Facebook и Instagram.

3. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на официалната уебсайт страница на Организатора, както и на профилите на Организатора във Facebook и Instagram (наречени „Профилите“): линкове: фб, иг, сайт

4. Играта се организира и провежда в рамките на Facebook и Instagram профилите на Организатора. Организаторът на Играта си запазва правото по своя преценка да модерира съдържанието, публикувано на Профилите в съответствие с правилата за ползване на тези социални мрежи, както и да допълва или променя Официалните правила на Играта, като промените влизат в сила след оповестяването им на Профилите на Организатора във Facebook и Instagram: линкове към Профилите на Алианц.

5. Тази Игра по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook и Instagram. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Facebook и Instagram. Всеки участник в Играта предоставя своите коментари, снимки и данни на Организатора, а не на Facebook и Instagram.

РАЗДЕЛ 2.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта се провежда в официалните профили на Организатора във Facebook и Instagram, които са, както следва: Facebook и Instagram

РАЗДЕЛ 3.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

Период на провеждане на играта: от 5.02.2024 г. (10:00 ч.) до 5.03.2024 г. (10:00 ч.)

РАЗДЕЛ 4.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

1. На 5.02.2024 г. Организаторът на Играта ще направи идентична публикация във Facebook и Instagram профилите си („Публикацията“), която ще съдържа изображение и официален въпрос за участие. Лицата, които желаят да участват следва да последват/харесат Facebook или Instagram профилите на организатора, да посочат единствения възможен верен отговор, да го напишат като коментар под публикацията и да отбележат (чрез таг) приятел, с който искат да споделят Играта.

2. Всички участници, които са посочили верния отговор на въпроса в коментар под Публикацията, последвали са Facebook или Instagram профилите на Организатора и са отбелязали един потребител в коментара с верния отговор, автоматично се съгласяват да участват в томболата за определяне на печелившите в Играта.

3. Всеки участник може да участва в Играта само веднъж в една от посочените социални мрежи – респективно Facebook или Instagram.

4. След приключване на Играта (5.03.2024 г.) за печеливши ще бъдат изтеглени 2-ма участника, посочили верния отговор на въпроса по Раздел 4, т. 1 по-горе и изпълнили останалите условия в Раздел 4, т. 2.

5. Изтеглянето на печелившите участници се извършва на случаен принцип, чрез електронен жребий, посредством автоматизиран софтуер.

6. Потребителските профили във Facebook и Instagram на 2-мата печеливши участника ще бъдат изтеглени на дата и ще бъдат обявени на същия ден дата чрез публикация в Профилите на Организатора във Facebook и Instagram.

7. След обявяването на печелившите участници, имената им ще бъдат публикувани в пост, а Организаторът ще се свърже с победителите за да му предоставят данните си (имена, телефон за контакт, електронна поща и адрес), необходими за изпращането на наградата. 

8. Всички участници в Играта, посочени в т. 2 на Раздел 4, които са дали верен отговор, но не са изтеглени като печеливши, ще бъдат записани като резервни. В случай че печеливш участник/участници не изпълни/изпълнят някое от условията на настоящите Официални правила или се откаже/откажат от наградата, при условията на Раздел 4, т. 5 по-горе ще бъдат изтеглени нови 5-ма печеливши.

9. Участието в Играта по никакъв начин не е обвързано с покупка.

РАЗДЕЛ 5.

ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. За валидно се счита всяко участие на Facebook и Instagram профилите на Организатора, при което са спазени условията на настоящите Официални правила.

2. В случай че печеливш участник не осъществи контакт с Организатора в рамките на 2 дни след уведомяването за спечелване на наградата, Организаторът запазва правото си да изтегли резерва. Организаторът не носи отговорност за подадена от печеливш участник непълна или неточна/грешна информация за контакт и получаване на наградата: имена, телефонен номер за контакт, електронна поща, адрес. Печелившите участници си сътрудничат с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако печеливш участник не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането на наградата, това се считат за обстоятелства, за които Организаторът не носи отговорност.

3. Получаването на наградите ще се осъществява чрез куриер до адрес на печелившия участник в Република България.

4. Правото на печелившия участник да получи наградата е лично, ненаследимо и непрехвърлимо.

5. Организаторът на Играта не носи отговорност, ако печеливш участник е възпрепятстван от получаването на наградата.

РАЗДЕЛ 6.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА

1. Наградата в Играта са два двойни билета за вход на Олимпийските игри в Париж, валидни за дата 02.08.2024 г., за предварително избрано спортно събитие, което ще се проведе от 10 ч. до 13 ч., на Stade de France.

2. Наградата НЕ включва покриване на никакви допълнителни разходи по пътуването и престоя в Париж, като самолетни билети, нощувки, изхранване и др.

3. Наградата е поименна и не може да бъде прехвърлена на друго лице. 

4. Победителят не може да има претенция към финансовата равностойност на наградата.

РАЗДЕЛ 7.

ОТГОВОРНОСТ

1. Всички опити за участие след определения краен срок на Играта са невалидни.

2. Организаторът на Играта няма да води кореспонденция с участници, които не са изтеглени като печеливши.

3. Организаторът на Играта има право да не предостави награда на участник, който е изтеглен за печеливш, но не отговаря на условията посочени в Официалните правила.

4. Участници, които не спазват Официалните правила на Играта ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като същите губят правото на спечелената награда, в случай, че са имали право на такава. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху Играта, както и при съмнения за извършването на такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник, без да мотивира или обяснява дисквалификацията. За злоупотреба се счита всяко действие, което променя механизма на участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник, извън описаните в настоящите Официални правила.

РАЗДЕЛ 8.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

1. Право на участие в Играта имат лицата, които отговарят на следните изисквания: физически лица, навършили 18-годишна възраст, които притежават самостоятелен профил във Facebook или/и Instagram, създаден в съответствие с вътрешните правила и условия на Meta. С публикуване на коментара съгласно Раздел 4, участниците декларират, че имат навършени 18 години.

2. В Играта нямат право да участват служителите на Организатора и „Гътс анд Брейнс ДДБ” ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители, братя, сестри, съпрузи или живеещи на семейни начала).

РАЗДЕЛ 9.

ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на наградата за пари и парични алтернативи и награди от друго естество.

РАЗДЕЛ 10.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, при възникване на технически причини, които възпрепятстват провеждането на Играта; промени в действащото законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи; възникване на форсмажорни обстоятелства или други обективни причини, водещи до невъзможност за Организатора да осигури цялостната организация и безпрепятственото провеждане на Играта. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

РАЗДЕЛ 11.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и участниците в същия се решава чрез преговори. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът се решава от компетентните съдилища в България.

РАЗДЕЛ 12.

ПУБЛИЧНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. С участието си в настоящата Игра участниците декларират, че са информирани и разбират, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея.

С цел администрирането на Играта и в частност за реализирането на спечелената награда, ЗАД Алианц България, в качеството си на администратор на лични данни, може да обработва лични данни на участниците, а именно имена, телефонен номер, електронна поща и адрес съгласно тези Официални правила.

Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на техните лични данни от страна на Организатора, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент относно защита на данните изисква да бъде предоставена на Участниците, се съдържа в Съобщение за защита на данните за „Сподели емоцията от спорта с Allianz”, което е неразделна част от настоящите Официални правила и е налично на официалния уебсайт на Организатора тук: www.allianz.bg/allianz-olympic-games-2024

В случай на получаване на награда имена, изображение или други подобни лични данни на печелившите участници биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни, видео или интернет материали от Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна. В този случай, Организаторът ще получи съгласието на участниците за ползването на данните им по посочените в този раздел начини. 

Повече информация за целите, основанията, изискванията, категориите получатели на данни и Вашите права, включително да възразите срещу обработване за целите на директния маркетинг, можете да намерите на официалния уебсайт на Организатора тук: https://www.allianz.bg/gdpr

2. Организаторът информира Участниците, че участието в Играта и свързаното с това обработване и предоставяне на лични данни е доброволно. При отказ от предоставяне на личните данни, необходими за провеждане на Играта, Участниците няма да могат да вземат участие в нея. Организаторът гарантира възможността на всеки участник да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни, предоставени във връзка с Играта; да поиска тяхната актуализация или редакция; да ги получи в електронен формат; да поиска тяхното изтриване ако вече не са необходими за целите, за които са събрани; да ограничи обработването на неговите лични данни, предоставени във връзка с Играта, при определени обстоятелства; да възрази срещу обработването им на определени основания; както и да подаде жалба до Организатора, в качеството му на администратор на личните данни, обработвани във връзка с провеждане на Играта, или до съответния орган за защита на данните. Участникът може да упражни тези си права, като подаде писмено заявление на адрес: ЗАД Алианц България, гр. София, ПК 1407, ул. „Сребърна“ № 16, до Длъжностно лице по защита на данните, или онлайн на електронна поща: data.privacy@allianz.bg. Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за обработване/съхранение на лични данни. 

РАЗДЕЛ 13.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. С включването си в Играта с подаване на коментар в отговор на въпроса на Организатора по Раздел 4 по-горе, всеки участник декларира, че е запознат с настоящите Официални правила, съгласен е с тях и ги приема.

2. С участието си в Играта, всеки участник изрично декларира, че има право валидно и неограничено да извършва всички действия свързани с участието в настоящата Игра.

Настоящото Съобщение за защита на данните се отнася за Вас, ако Вие желаете да участвате в кампанията за клиенти на ЗАД Алианц България и трети лица, организирана през профилите на Организатора в социалните мрежи.

Facebook и Instagram, под формата на игра под надслов “Сподели емоцията от спорта с Алианц“ ("Играта"). Във връзка с промотиране на Играта и евентуалното Ви участие в Играта, ние обработваме Вашите Лични данни за контакт и предоставените от Вас Лични данни по повод участието. ЗАД Алианц България ще обърне специално внимание на това да защити Вашата поверителност в контекста на Играта. Ние вярваме в прозрачността и сме ангажирани да бъдем напълно открити за нашите практики за защита на данните, включително как ние обработваме Вашата лична информация.

Настоящото Съобщение за защита на данните посочва какви видове Лични данни ще бъдат събирани, обработвани и използвани във връзка с провеждане на Играта, както и за какви цели и с кого тези Лични данни може да бъдат споделяни или разкрити и какви права имате Вие, като субект на данните.

1. Кой е отговорен за обработването на Вашите Лични данни?

Организатор на Играта е ЗАД Алианц България, ЕИК 040638060, 1407 София, ул. Сребърна № 16 („Организатор“). Като такъв Организаторът е отговорен за обработването на Вашите лични данни в качеството си на Администратор на Лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни. Вашите Лични данни могат да бъдат обработени от Организатора в случай, че сте негов клиент и сте получили имейл за провеждане на Играта, или сте участник в Играта, отговарящ на условията за валидно участие съгласно Официалните правила на Играта („Официалните правила“), достъпни на същата страница като настоящото Съобщение за защита на данните. 

2. Какви Лични данни ще бъдат събирани, обработвани и използвани?

Ще достъпваме, събираме, обработваме и използваме следните категории Лични данни:

• Данни за идентифицирането Ви - собствено име и фамилия, изображение (снимка);

• Данни за контакт с Вас – телефонен номер и имейл адрес; и

• В допълнение, само относно изтеглените печеливши участници в Играта ще се обработват данни от снимки на образите им, при изрично съгласие от тяхна страна.

Освен тези Лични данни, ние можем също да събираме, обработваме и използваме Лични данни, свързани с профилите в социалните мрежи Facebook и Instagram на други лица, отбелязани от Вас в коментари при валидно участие съгласно Официалните правила на Играта.

3. За какви цели събираме, обработваме и използваме Вашите Лични данни?

Ние ще обработваме Вашите Лични данни за следните цели:

• Зa изпращане на комуникация относно активиране на Играта (данни за контакт);

• За промотиране на Играта в социални мрежи и други медии; 

• За обработване на валидните участници и отбелязаните от тях лица;

• За теглене на печелившите участници и комуникиране на наградите с тях;

• За фотографиране на печелившите участници; 

• За обявяване на печелившите участници на уебсайта и в профилите в социалните мрежи на Организатора (при публикуване на собствено име, фамилия и снимка);

• За предоставяне на наградата на печелившите участници в Играта;

4. На какво правно основание събираме, обработваме и използваме Вашите Лични данни?

Ние използваме Вашите Лични данни:

• На основание законов интерес - когато обработването е необходимо за комуникиране на Играта, освен ако Вашите собствени законни интереси не са с по-голяма тежест; нашите законни интереси включват разпространяване на информацията за условията и периода на Играта;

• На основание изрично дадено съгласие – когато сте попълнили декларация-съгласие за фото и видеозаснемане в качеството си на печеливш участник в Играта при валидно участие, съгласно Официалните правила.

5. Кой ще има достъп до Вашите Лични данни?

За посочените цели ние можем да разкрием Вашите Лични данни на следните получатели или категории получатели:

• Други дружества от групата на Алианц България;

• Представители и/или служители на трети страни, доставчици на услуги, подизпълнители, свързани с изпълнение на посочените по-горе цели (напр. маркетинг агенция, туристическа агенция, одитори и др.), с които имаме сключени конкретни Споразумения за предоставяне на услуги, включително и за защита на обработваните от тях Лични данни;

• Правоприлагащи или държавни органи, когато е необходимо да се установи съответствие с приложимите закони;

• Други страни в случай на дружествена реорганизация, сливане, продажба, съвместно предприятие, възлагане, прехвърляне или друго разпореждане с целия или част от нашия бизнес, активи или акции (включително при производства по несъстоятелност или други подобни процедури).

6. Къде ще бъдат обработвани моите Лични данни?

Личните Ви данни могат да бъдат обработвани от горепосочените категории лица, както в Европейското икономическо пространство (“ЕИП”), така и извън него, винаги при наличие на договорни задължения за конфиденциалност и защита на данните в съответствие с приложимото законодателство. Ние няма да разкриваме Вашите Лични данни на лица, които не са оторизирани да ги обработват.

Когато прехвърляме Лични данни за обработване от друго дружество от Групата на Алианц извън ЕИП, това се извършва на основание одобрените Задължителни корпоративни правила на Алианц, част от Стандарта за поверителност на Алианц, които осигуряват адекватно ниво на защита на Личните данни и са правно обвързващи за всички дружества от групата на Алианц по света. Задължителните корпоративни правила можете да намерите на следния линк: www.allianz.bg/gdpr. В случай, че Задължителните корпоративни правила на Алианц не са приложими, ние ще предприемем необходимите мерки трансферът на Личните Ви данни извън ЕИП да бъде със същото ниво на защита, както когато данните се прехвърлят в ЕИП. Повече информация за мерките за защита, които прилагаме за такива трансфери, (като например Стандартни договорни клаузи) можете да получите като се свържете с нас, както е посочено тук по-долу. 

7. Какви са Вашите права по отношение на Личните Ви данни?

До степента, разрешена от приложимото законодателство за защита на данните, имате правото спрямо Организатора, в качеството му на Администратор на Личните Ви данни да:

• Достъпите Личните данни, съхранявани за Вас, включително информация като например източника и категориите на данните, целите на обработването, получателите (или категориите им) и съответния период на съхранение;

• Актуализирате или редактирате Вашите Лични данни, така че винаги да са правилни;

• Получите Личните си данни в електронен формат, когато това е технически възможно;

• Поискате изтриване на Вашите Лични данни, ако те вече не са необходими за горепосочените цели;

• Ограничите обработването на Вашите Лични данни при определени обстоятелства, напр. когато сте оспорили точността на Вашите Лични данни, за периода, който ни позволява да проверим тяхната точност;

• Възразите срещу обработването на Вашите Лични данни на определени основания, свързани с конкретната Ви ситуация, които надделяват над нашите законни основания за обработването; и

• Подадете жалба до Администратора на Лични данни, Allianz SE и/или Комисия за защита на личните данни.

Можете да упражните тези права, като се свържете нас на data.privacy@allianz.bg 

8. Колко дълго съхраняваме Вашите Лични данни?

Ние няма да съхраняваме Вашите Лични данни по-дълго от необходимото, за да изпълним целите, за които данните са били събрани или да изпълним законовите си задължения. След това, ние ще изтрием Вашите Лични данни.

9. Как можете да се свържете с нас?

Ако имате някакви запитвания относно настоящото Съобщение за защита на данните или как използваме Вашите Лични данни, може да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните на Организатора на адрес: data.privacy@allianz.bg 

10. Колко често актуализираме настоящото Съобщение за защита на данните?

Ние периодично и/или при необходимост преразглеждаме настоящото Съобщение за защита на данните. При настъпване на важна промяна, която може да има въздействие върху обработването на Вашите Лични данни, ние ще Ви информираме допълнително. Настоящото Съобщение за защита на данните беше изготвено на и е в сила от 1 февруари 2024 г.