Main navigation back

Защита на информацията / Privacy principles

Какво прави Алианц България с данните, които получаваме от Вашето посещение на интернет-страниците ни?

Ние предлагаме пълна гама финансови услуги – застраховане, осигуряване, банкиране, лизинг и управление на активи. Това са дейности, които изискват спазването на поверителността и защитата на информацията. Основен принцип за нас, компаниите от групата на Алианц България, е да се отнасяме с уважение към личните права на своите клиенти и партньори. Затова ние поемаме активен ангажимент да съхраняваме Вашите данни по сигурен начин и при спазване на нужната поверителност. Взели сме всички технически и организационни мерки за защита на вашите данни. Независимо, дали сте регистриран потребител, клиент, кандидат за работа или акционер, Вие сте защитени не само от действащото законодателство за защита на личните данни, но също и от нашите усилия да Ви гарантираме възможността на информационно самоопределение.

Известяване

Всички публични интернет-страници на Алианц позволяват анонимен достъп. Ако при Ваше посещение ние искаме да получим, обработим или използваме Ваши лични данни, ние Ви го обявяваме по ясен и еднозначен начин. Единствената ситуация, в която това няма да се случи, е когато Вие сте попълнили формуляр на заявление on-line, с което изрично и съзнателно ни доверявате свои данни. В тези случаи, ако все пак решите да не довършите докрай подаването на заявление, или излезете от наша интернет-страница, ние ще изтрием всички данни, които сте въвели до този момент.

Право на избор

Ако искаме да съберем Ваши данни през нашите интернет страници, Вие можете да решавате каква информация ще получим и как тя да бъде използвана. Ние събираме лични данни само за цели, които Вие сте одобрили, и само в нужния за това обем. При посещение на интернет страница на Алианц се уверете, че сте ни информирали на кои свързани предприятия или трети лица е възможно да предоставим вашите лична информация. В някои случаи ние можем да предоставим Ваша лична информация на свързани с нас компании или на трети страни, за да могат те да ви предложат допълнителни услуги, които може да представляват интерес за Вас. В случай, че не желаете това да става, ние уважаваме вашето право да възразите на подобно споделяне на информация. Това важи и за случаите, в които ние имаме намерение да използваме ваша лична информация за цели, различни от вече обявените. Ако на наши интернет-страници събираме специфична лична информация (например за здравословно състояние, расова или етническа принадлежност, политически мнения, религиозни или философски убеждения и др.), ние не я предоставяме на свързани предприятия или на трети страни, освен ако вие изрично не ни позволите.

Право на информация

Ние зачитаме Вашите права на защита на данните и особено Вашето право на информация. При поискване от Ваша страна ние ще Ви информираме как сме използвали вашата информация, която сме събрали чрез посещението Ви на наш сайт, както изисква действащото към момента национално законодателство. Ние се стремим да поддържаме коректни и актуални данни, така че ако са настъпили промени или корекции, Ви молим да ни информирате за тях. Служители на компаниите от групата на Алианц са обвързани с редица клаузи за спазване на поверителността.

Сигурност на информацията

Всички компании от групата на Алианц полагат постоянни усилия да поддържат мерките за сигурност на данните на технологична висота.

Как да упражните своите права за защита на информацията

Действащото законодателство в България и ЕС Ви гарантира възможността да упражнявате своите права за защита на информацията чрез редица правни средства. Освен това нашата компания подсилва тези процеси като прилага високи стандарти в дейността си и редовно прави вътрешни проверки.

За контакт по въпроса / темата

Ако имате въпроси или нужда от допълнителна информация, Ви молим да ни пишете на публикуваните на страницата контакти.

Условия за ползване на интернет-страницата на Алианц България

Обща информация

Интернет-страницата на Алианц България, бюлетините, изпращани по имейл и мобилните услуги са информационни услуги (наричани по-долу „информационни услуги на Алианц“), предоставяни от Алианц България и компаниите от Allianz Group, използването на които е предмет на следните условия.
Чрез достъпа до информационните услуги на Алианц и използване на тяхното съдържание, вие приемате и се съгласявате, че сте прочели и разбрали следните условия за ползване и се съгласявате с тях. Молим Ви да не използвате тази интернет страница, ако не сте съгласни с условията за ползване.
Използваните в този документ термини „Алианц България“, „ние“, „нас“ и „наш“ се отнасят за дружествата от групата на Алианц България Холдинг АД.

Обхват

Указаните в този текст условия важат за всички лица, които достъпват интернет-страницата на Алианц България, независимо къде се намират, респективно къде е мястото на постоянното им пребиваване или регистрация.
Ако към конкретна информация или материал, публикувани на тази страница, са приложими други принципи или условия, това ще бъде изрично уговорено.

Освобождаване от отговорност

Ние се стремим да поддържаме актуална и пълна информация на нашата интернет-страница. Независимо от това не можем да гарантираме, че това е така по всяко време, и затова всички ползватели на тази информационна услуга трябва да имат предвид, че е възможно някои факти или данни междувременно да са претърпели промени, които не са отразени. Това може да се дължи също на технологични грешки при публикуване или прехвърляне на информацията, претоварване или смущения в комуникационните линии и пр.
Запазваме си и правото да допълваме и променяме информацията на тази интернет-страница по всяко време.
Алианц България не носи отговорност за директни или индиректни щети, настъпили за ползватели на тази информационна услуга, в следствие на факта, че конкретна информация, публикувана на тази интернет-страница към конкретен момент от времето не е била актуална, или в нея са настъпили промени, които не са били отразени своевременно. публикации на интернет-страницата, които не съответстват на правните режими, приложими извън Република България. Ако информационните услуги и материали от страницата на Алианц България са забранени в определена юрисдикция (на базата на гражданството, местоживеенето или по друг начин, свързан с лицето, което ги достъпва или използва), лицата, за които се прилага подобна забрана, носят отговорност за това, че достъпват информацията на тази страница.

Хипервръзки към други интернет страници

Връзките към сайтове на други компании в сайта са предоставени единствено за Ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще напускате страницата на Алианц България. Съдържанието на тези сайтове не е изследвано и анализирано от нас, и ние не поемаме гаранция за законосъобразност, адекватност, точност, надеждност и пълнотата на информацията от хипервръзки или препратки към сайтове, както и за тяхното съдържание.

Използване на съдържанието на интернет-страницата

Информационните услуги на Алианц България са само с информационна цел, и са само за лична употреба.
Публикуването на съдържание на тази интернет-страница и достъпването му не представляват пряко или косвено предоставяне на услуги или продукти от наша страна.
Копиране, разпространение на тази информация и пр. действия от страна на трети лица без изричното предварително разрешение на Алианц България, са забранени.

Професионални консултации, оферти и сключване на договори

Освен ако не е посочено изрично, информацията, представена на тази страница, не представлява предложение от наша страна за склюване на какъвто и да е договор. Договорът между Вас и Алианц България се сключва в писмена форма след полагането на подпис и от двете страни.
В същия смисъл всички публикувани на тази страница материали са единствено и само с информационна цел и не представляват инвестиционен, финансов, правен, данъчен и пр. съвет по смисъла на действащото търговско законодателство и нормите за защита на потребителя. Предоставянето на такива съвети от страна на Алианц България винаги се осъществява от правоспособен и компетентен специалист.

Цени

Въпреки, че най-добросъвестно полагаме грижи това да не се случва, не напълно изключено погрешни данни за цени, стойност на определени услуги и пр., да бъдат публикувани. Всички цени, посочени на тази интернет- страница, са необвързващи.

Авторско право

Цялото съдържание на информационните услуги на Алианц България е защитено от авторско право, като всички права са запазени. Всички права върху страниците, съдържанието им и дизайна са собственост на Алианц България. Материали, които са на разположение за изтегляне, може да се използват само за некомерсиални цели. В такива случаи трябва да се посочва Алианц България като техен източник и собственик. Извън тези изрично посочените изключения е забранено създаването на производни работи, или
използването на каквото и да е съдържание от тази интернет-страница без предварителното писмено съгласие на Алианц България.
Ние не сме собственик на правата в чужди страници, свързани с нашата, и затова трябва да се иска разрешение от собствениците на тези страници, преди материали от тях да бъдат копирани или използвани.

Търговски марки

Allianz и неговото лого са регистрирани търговски марки в България и редица страни по света. Забранено е използването им без изрично предварително писмено съгласие.

Лични данни и поверителна информация

При посещение на тази интернет-страница е възможно да запазваме информация за статистически цели.
Когато такава информация се събира, тя е анонимизирана и не представлява лични данни.
Ние се стараем да поддържаме високо ниво на сигурност и технологична обезпеченост по всяко време. Все пак Ви молим да имате предвид, че е възможно конкретно съобщение да не пристигне до нас или да загуби свята поверителност в процеса на технологичен трансфер към нас. Ако Ви се налага да ни изпратите поверителна за Вас информация, която се нуждае от специална защита, Ви препоръчваме да се свържете с нас предварително, за да уточним как е най-добре да стане това.

Приложимо право

Приложимото законодателство, което урежда съдържанието и използването на тази информационна услуга и всички спорове, произтичащи от използването и, е българското. Такива спорове са обект на изключителната юрисдикция на компетентния български съд. За конкретни публикации или материали е възможно да са приложими и допълнителни ограничения.

Език и версия на документа

Тези условия за ползване са на български език и са в сила от 1.01.2015 г. Запазваме си правото по всяко време да променяме, добавяме, или отстраняваме части от тях или документа в цялост.

Контакти

Ако имате въпроси или нужда от допълнителна информация, Ви молим да ни пишете на публикуваните на страницата контакти.

Документи