Main navigation back

Пенсионно осигуряване

„В младостта учим, в старостта разбираме“

Мария фон Ебнер-Ешенбах

  Универсален пенсионен фонд

Allianz - BF0825_004_600x300px__72dpi

„Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България“ е фонд, осигуряващ допълнителна пожизнена пенсия на лицата, родени след 31.12.1959 г. и осигурени при условията и по реда на част първа от Кодекса за социално осигуряване.

 • Избор на пенсионен фонд и срок за подаване на заявление

 • Осигурителни вноски

 • Индивидуален осигурителен договор и партида

 • Условия за възникване право на допълнителна пожизнена пенсия

 • Видове пенсии и плащания

 • Формуляри и образци

Избор на пенсионен фонд и срок за подаване на заявление

Изборът на универсален пенсионен фонд е личен. Всеки, който подлежи на осигуряване в универсален фонд, трябва да подаде заявление и да сключи договор с избраното от него пенсионноосигурително дружество. Заявленията се представят в избраното дружество, което ги предава на Националната агенция по приходите.

Всеки осигурен има право да подаде заявление за участие само в един универсален пенсионен фонд.

Срокът е тримесечен. Всеки роден след 31.12.1959 г., който за първи път е осигуряван за пенсия, трябва да избере някой от универсалните пенсионни фондове. Неизбралите фонд в тримесечен срок, както и тези, подали заявление за участие в повече от един УПФ, се разпределят служебно между регистрираните универсални пенсионни фондове.

Осигурителни вноски

Размерът на вноската за УПФ е 5% от осигурителния доход.

Разпределение на вноската: за сметка на осигуреното лице 2,2%, за сметка на осигурителя 2,8%.

Индивидуален осигурителен договор и партида

Осигуряването се осъществява въз основа на договор между осигуреното лице и лицензирано пенсионноосигурително дружество. Вноските се натрупват в индивидуална партида на всеки осигурен.

Условия за възникване право на допълнителна пожизнена пенсия

Осигуреното лице има право на допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

*По желание на осигурения фондът може да изплаща допълнителна пожизнена пенсия за старост пет години преди навършване на възрастта му за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Задължително условие за това е натрупаните средства по индивидуалната му партида да позволяват отпускане на такава пенсия в размер не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

 

Видове пенсии и плащания

Универсалният пенсионен фонд може да изплаща:

 • допълнителна пожизнена пенсия за старост, след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по част първа от КСО;
 • еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто;
 • еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице и на пенсионер.

Формуляри и образци

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ за осигурените лица в ЗУПФ "Алианц България" Приложение №3 към чл. 4, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 64 от 2012 г., в сила от 22.02.2013 г.) на Наредба № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ за лицата, желаещи да възобновят осигуряването си в ЗУПФ "Алианц България"Приложение №6 към чл. 4а, ал. 4 (Ново - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 15.08.2016 г.) на Наредба № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд


ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ за осигурените лица в ЗУПФ "Алианц България" Приложение №1а към чл. 3, ал. 10 (Ново - ДВ, бр. 78 от 2011г., в сила от 1.01.2012г.) на НАРЕДБА № 3 от 24 септември 2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България"

Инвестиционна политика на "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България"

ДОГОВОР за допълнително задължително пенсионно осигуряване в "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България"

ЗАЯВЛЕНИЕ за промяна на участие

Пенсионен договор

Договор за разсрочено изплащане

ЗАЯВЛЕНИЕ за плащане

Съобщения за измененията и допълненията в правилника и инвестиционната политика се публикуват във вестник "Труд" и вестник "24 часа". 

Съобщението за последните изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България", одобрени с Решение № 713 – УПФ / 07.10.2016 г. на Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление "Осигурителен надзор", са публикувани на 18.10.2016 г. във вестник "Капитал Дейли" и вестник "24 часа".

  Доброволен пенсионен фонд

Allianz - 200537774_005_1200x1600px__72dpi

Навлизането в пенсионна възраст чувствително понижава жизнения стандарт, защото пенсиите, изплащани от Националния осигурителен институт, не компенсират в пълна степен получавания преди пенсиониране доход.

Нуждаете се от по-голяма сигурност? ПОД Алианц България ви предлага гъвкави схеми за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

 • Форми на доброволно пенсионно осигуряване

 • Осигурителен договор, индивидуална партида и вноски

 • Данъчни облекчения

 • Условия за възникване право на пенсия

 • Видове пенсии и плащания

 • Формуляри и образци

Форми на доброволно пенсионно осигуряване

Доброволното пенсионно осигуряване може да се извършва за сметка на работодател и/или осигурено лице.Осигурителните вноски постъпват по индивидуални партиди на осигурените във фонда лица.

Доброволно пенсионно осигуряване за сметка на осигуреното лице

Правите своите осигурителни вноски месечно, на тримесечие, на половин година или годишно. Възможно е също и внасянето на по-голяма еднократна сума.

Осигурителен договор, индивидуална партида и вноски

Индивидуален осигурителен договор и индивидуална партида
Осигуряването се осъществява въз основа на договор между осигуреното лице и лицензирано пенсионноосигурително дружество. Вноските се натрупват в индивидуална партида на всеки осигурен.

Осигурителни вноски
Осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице могат да се правят месечно, на тримесечие, на половин година или годишно. Възможно е също и внасянето на еднократна сума.

Плащания на такси

„Пенсионно осигурително дружество Алианц България” АД ви уведомява, че плащания към дружеството на такси във връзка с подавани заявления за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително/доброволно пенсионно осигуряване се приемат в офиса на дружеството на адрес:

София 1612
бул. „Цар Борис III” № 19-Б

или чрез банков превод по сметката на дружеството в „Алианц Банк България” АД, МФЦ "Борис III":

BG11BUIN95611000313587 BIC:BUINBGSF

Данъчни облекчения

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения се намалява с направените през месеца чрез работодател лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа. Сумата от годишните данъчни основи се намалява с направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи.

Условия за възникване право на пенсия

Дружеството предоставя допълнителна пенсия, еднократно и разсрочено изплащане на натрупаните средства, а именно:

1. при старост:
1.1. при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на част първа на КСО;
1.2. По желание на осигуреното лице, фондът може да изплаща лична пенсия за старост при навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 на КСО или до 5 /пет/ години преди навършване на тази възраст;
2. при инвалидност: при 50 /петдесет/ и над 50 /петдесет/ на сто трайно намалена работоспособност на осигурения.

Ползващите лица/наследниците по закон придобиват право на наследствена пенсия, еднократно/разсрочено изплащане на натрупаните средства/остатъка по индивидуалната партида при смърт на осигуреното лице/пенсионера на фонда.

Видове пенсии и плащания

Дружеството предлага:
1. Пенсионна схема при старост
а/. Пенсионна схема с отпускане на лична пожизнена пенсия за старост
б/. Пенсионна схема с отпускане на лична срочна пенсия за старост
в/. Пенсионна схема с еднократно/разсрочено изплащане при придобиване право на лична пенсия за старост

2. Пенсионна схема при инвалидност
а/. Пенсионна схема с отпускане на лична пожизнена пенсия за инвалидност
б/. Пенсионна схема с отпускане на лична срочна пенсия за инвалидност
в/. Пенсионна схема с еднократно/разсрочено изплащане при придобиване право на лична пенсия за инвалидност

3. Наследствена пенсионна схема
а/. Пенсионна схема с отпускане на наследствена срочна пенсия на посоченото ползващо лице/наследник по закон
б/. Пенсионна схема с еднократно/разсрочено изплащане

Формуляри и образци

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ за осигурените лица в ДПФ "Алианц България"    - Приложение №3б към чл. 13, ал. 3 (Ново - ДВ, бр. 78 от 2011г., в сила от 1.01.2012г.) на НАРЕДБА № 3 от 24 септември 2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд "Алианц България"

Инвестиционна политика на Доброволен пенсионен фонд "Алианц България"ДОГОВОР за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (личен)
ДОГОВОР за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с друг осигурител

Заявление за предварително съгласие на лице, осигурено по договор

ДОГОВОР за разсрочено изплащане на средства на лице, придобило право на пенсия от Доброволен пенсионен фонд "Алианц България"
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ към Договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване при прехвърляне от друг доброволен пенсионен фонд на средства от лични/работодателски вноски
ЗАЯВЛЕНИЕ за прехвърляне на средства в ДПФ
Пенсионен договор
ЗАЯВЛЕНИЕ за плащане

Съобщения за измененията и допълненията в правилника и иинвестиционната политика се публикуват във вестник "Труд" и вестник "24 часа". 

Съобщението за последните изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България", одобрени с Решение № 414 – ДПФ / 17.06.2016 г. на Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление "Осигурителен надзор", са публикувани на 29.06.2016 г. във вестник "Капитал Дейли" и вестник "Новинар".

  Професионален пенсионен фонд

Allianz - 87397560_600x300px__72dpi

„Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България“ е фонд, осигуряващ ранно пенсиониране на лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд.

 • Избор на пенсионен фонд и срок за подаване на заявление

 • Осигурителни вноски

 • Индивидуален осигурителен договор и партида

 • Условия за възникване право на професионална пенсия

 • Видове пенсии и плащания

 • Формуляри и образци

Избор на пенсионен фонд и срок за подаване на заявление

Изборът на професионален пенсионен фонд е личен. Всеки, който подлежи на осигуряване в професионален пенсионен фонд, трябва да подаде заявление и да сключи договор с избраното от него пенсионноосигурително дружество. Заявленията се представят в избраното дружество, което ги предава на Националната агенция по приходите.

Всеки осигурен има право да подаде заявление за участие само в един професионален пенсионен фонд.

Срокът е тримесечен. Всеки, който за първи път е започнал работа при условията на първа или втора категория труд, трябва да избере професионален пенсионен фонд. Неизбралите фонд в срок от три месеца, както и тези, подали заявление за участие в повече от един ППФ, се разпределят служебно между регистрираните професионални пенсионни фондове.

Осигурителни вноски

За работещите при условията на първа категория труд вноската за ППФ е 12% от осигурителния доход.

За работещите при условията на втора категория труд – 7% от осигурителния доход.

Вноските за ППФ са изцяло за сметка на работодателите.

Преводът на вноските се извършва заедно с осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване. Вноските се събират от Националната агенция по приходите. Тя ги разпределя към професионалния пенсионен фонд, в който е регистрирано съответното осигурено лице.

Индивидуален осигурителен договор и партида

Осигуряването се осъществява въз основа на договор между осигуреното лице и лицензирано пенсионноосигурително дружество. Вноските се натрупват в индивидуална партида на всеки осигурен.

Условия за възникване право на професионална пенсия

 1. От 1 януари 2016 г. осигурените във фонда лица придобиват право на пенсия за ранно пенсиониране при:

  1. не по-малко от 10 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на първа категория труд и възраст, 10 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО;
  2. не по-малко от 15 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на втора категория труд или при условията на първа и втора категория труд и възраст, 5 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО.
 2. При преценяване правото на пенсия по ал. 1 осигурителният стаж от първа категория труд допълва осигурителния стаж от втора категория труд без превръщане.
 3. Пенсията се изплаща до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО и не може да се получава заедно с пенсия за трудова дейност или със социална пенсия за инвалидност по част първа на КСО.
 4. Наличието на изискуемия осигурителен стаж се доказва с удостоверение от Националния осигурителен институт.

Видове пенсии и плащания

Професионалният пенсионен фонд осигурява:

 • срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране за работещите при условията на първа и втора категория труд;
 • еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто
 • еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер.

Размерът на срочната професионална пенсия за ранно пенсиониране се определя на базата на натрупаните средства по индивидуалната партида, срока на получаване и техническия лихвен процент, одобрен от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор.

Формуляри и образци

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ за осигурените лица в ЗППФ "Алианц България" - Приложение №4 към чл. 4, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 64 от 2012 г., в сила от 22.02.2013 г.) на Наредба № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд.ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ за осигурените лица в ЗППФ "Алианц България" - Приложение №1а към чл. 3, ал. 10 (Ново - ДВ, бр. 78 от 2011г., в сила от 1.01.2012г.) на НАРЕДБА № 3 от 24 септември 2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружествоПРАВИЛНИК за организацията и дейността на "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България"

Инвестиционна политика на "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България"

ДОГОВОР за допълнително задължително пенсионно осигуряване в "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България"


ЗАЯВЛЕНИЕ за промяна на участие

ПЕНСИОНЕН ДОГОВОР

Договор за разсрочено изплащане


ЗАЯВЛЕНИЕ за плащане

Съобщения за измененията и допълненията в правилника и инвестиционната политика се публикуват във вестник "Труд" и вестник "24 часа".

Съобщението за последните изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България", одобрени с Решение № 714 – ППФ /07.10.2016 г. на Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление "Осигурителен надзор", са публикувани на 18.10.2016 г. във вестник "Капитал Дейли" и вестник "24 часа".

Други заявления, молби, формуляри и документи

Процедура и срокове за разглеждане на жалби

Процедура и срокове за разглеждане на оплаквания, свързани с дейността на дружеството и управляваните от него пенсионни фондове

ПОД "Алианц България" АД обработва получените жалби в съответствие с разпоредбите на Правилниците за организацията и дейността на съответните пенсионни фондове (ПФ) и с утвърдената от дружеството Процедура.

Оплаквания, подадени от осигурени в ПФ лица, пенсионери на ПФ и наследници на осигурени или пенсионери, които са свързани решения на дружеството, засягащи техните права се разглеждат и дружеството се произнася по тях в петнадесетдневен срок от постъпването им.

Оплаквания, извън описаните в предходното изречение се разглеждат и на лицата, които са ги подали се изпраща отговор в тридесетдневен срок от получаването им в дружеството.

Осигурените лица, пенсионерите и техните наследници имат право да сигнализират Комисията за финансов надзор (КФН), Консултативния съвет (КС) за осигурените в доброволния пенсионен фонд и Попечителските съвети (ПС) за осигурените в универсалния и професионалния пенсионен фонд за нарушения в дейността на Дружеството. Съгласно Кодекса за социално осигуряване, КФН, КС и ПС са длъжни да отговорят писмено на всяка жалба до два месеца от датата на получаването й.Процедура за обработване на жалби на ПОД "Алианц България"