Main navigation back

Рискови застраховки и злополуки

  Алианц Онко Грижа

Allianz - OncoCare_website_280x398

Често не можем да контролираме събитията около нас и не винаги животът ни е предвидим и подреден, но можем да направим така, че да се чувстваме по-сигурни и защитени в тези случаи.

Защо да изберете Алианц Онко Грижа?

 • Широк кръг от покрити онкологични заболявания и своевременно изплащане на обезщетение;
 • Второ лекарско мнение от най-добрите специалисти в престижни медицински центрове в Европа и света, без значение от заболяването;
 • Безплатно включване на деца до навършване на 18 г.
 • Лесно сключване със здравна декларация
 • Данъчни облекчения;

 • Застрахователни покрития

 • Застрахователни опции

 • Срок и валута

 • Възможности за плащане

Застрахователни покрития

Застрахователни покрития

 • Злокачествени онкологични заболявания;
 • Второ медицинско мнение от водещ;
 • Смърт от злополука и заболяване;

Важно!

Прилага се изчаквателен период от 180 дни по основното рисково покритие за онкологични заболявания;

Покритията свързани с Второ медицинско менние започват незабавно от датата на сключване на договора;

По застраховката има двумесечен рисков период, в който покритието е валидно, ако дължимата премия за този период не е платена.

 

Застрахователни опции

Застрахователни опции:

 • 10 000 лв.
 • 20 000 лв.
 • 50 000 лв.
 • 75 000 лв.
 • 100 000 лв.

Застрахователната сума не може да бъде променяна по време на срока на застраховката.

Срок и валута

Срок на застраховката: 5 години

Валута: BGN

В случаите, когато застрахованото лице е минало в друга възрастова група по време на срока на застраховката премията не се променя.

Възможности за плащане

Опции за плащане на премии:

 • месечни
 • тримесечни
 • годишни

  Алианц Моят Живот

Allianz - My_Life_cover_600x300

Ново поколение рискова застраховка с изплащане на определена сума при изтичане срока на застраховката

 • Дългосрочна защита за Вашия живот
 • Гъвкавост и възможност за избор на покритие
 • Второ професионално медицинско мнение

Повече информация

 • Покрити рискове

 • Възможности за плащане

Покрити рискове

Моят Живот осигурява финансова подкрепа при:

 • Загуба на живот
 • Широк спектър на тежки заболявания
 • Лекарски преглед
 • Болничен престой
 • Второ медицинско мнение
 • Инвалидност над 70%
 • Домашно лечение

 • НОВО! Връщане на част от платената премия в края на договора при липса на събитие по основното покритие
 • Ползвате данъчни облекчения

Възможности за плащане

 • Избирате и променяте покритията съгласно вашите нужди
 • Избор на срок от 10 до 30 години
 • Избор на плащане с месечни или годишни вноски
 • Избор на валутата: в лева или евро

  Индивидуална рискова застраховка "Живот" на кредитополучател

Allianz - 640x310-Recovered

Какво получавате при сключване на индивидуална рискова застраховка "Живот" на кредитополучател

 • ефективна застрахователна защита;
 • сигурност;
 • спокойствие.

 • Покрити рискове

 • Възраст, срок, сума и премия

 • Възможности за плащане

Покрити рискове

В случай на фатален край на застрахованото лице през срока на застраховката застрахователната сума се разпределя между ползващите лица както следва:

 • На банката-кредитор се изплаща частта от непогасения кредит.
 • На другите ползващи лица се изплаща остатъкът.

Допълнителни рискове:

 • трайно намалена или загубена работспособност.

Възраст, срок, сума и премия

Застраховано лице:

кредитополучател на възраст от 18 до 65 години.

Срок на застраховката:

равен на срока на кредита.

Застрахователна сума:

равна на размера на получения кредит.

Застрахователна премия:

плаща се еднократно при сключване на застраховката.

Възможности за плащане

 • По банков път
 • E-Pay
 • Интернет/ Мобилно банкиране от Алианц Банк
 • EasyPay 
 • Директен дебит от сметка на клиента

Повече информация тук: 

Възможности за плащане

  Индивидуална застраховка „Злополука“

Allianz - n601x-Recovered

Какво получавате при сключване на индивидуална застраховка "Злополука"

 • Ефективна застрахователна защита.
 • Обезпечаване на наследниците на застрахованото лице.
 • Финансова помощ в случай на загуба на трудоспособност.

 • Покрити рискове

 • Допълнителни покрития

 • Възраст, срок, валута

 • Възможности за плащане

Покрити рискове

Индивидуална застраховка "Злополука" се предлага в два варианта, като можете да изберете такъв, който да отговори най-пълно на изискванията Ви.

Покрити рискове:

 • Трайна загуба на трудоспособност вследствие застрахователна злополука;
 • Фатален край вследствие застрахователна злополука;Допълнителни покрития

Допълнителни покрития по застраховки "Злополука":

 • Разходи за лекарства и консумативи при злополука;
 • Разходи за болничен престой при злополука;
 • Хирургическо лечение на последиците от злополука; 
 • Временна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука;

Възраст, срок, валута

Възраст:

Могат да се застраховат лица на възраст от 14 до 69 години.

Срок:

1 до 5 години. 

Валута:

Лева, евро и щатски долари.

 

Възможности за плащане

 • По банков път
 • E-Pay
 • Интернет/ Мобилно банкиране от Алианц Банк
 • EasyPay 
 • Директен дебит от сметка на клиента

Повече информация тук: 

Възможности за плащане

  Групова застраховка „Злополука“ на учащи и деца от детските градини и ясли

Allianz - 615x410-Recovered-Recovered-Recovered

Какво е предназначението на застраховката „Злополука“ за учащи

Началото на учебната година е подходящо време ние, родителите, да предвидим на кого можем да разчитаме в случаите на злополука.

Застраховка „Злополука“ за ученици и деца в детските градини осигурява финансови средства, необходими за покриване на увеличените семейни разходи след претърпяна злополука от застрахованото дете.

 • Защо да изберете застраховка "Злополука" за учащи и деца

 • В какви случаи и на какви обезщетения може да се разчита

 • Как може да сключите застраховка „Злополука“ за Вашето дете

 • Възможности за плащане

Защо да изберете застраховка "Злополука" за учащи и деца

 • Застраховката е относително с ниска цена спрямо поетите от застрахователя отговорности. За 4 000 лв. застрахователна сума годишната премия е 10 лева.
 • Сроковете за изплащане на дължимото обезщетение са кратки – няколко дни след завършване на лечението.
 • Удобство при обслужването на клиентите в случай на настъпване на застрахователно събитие и широка мрежа от застрахователни офиси в цялата страна.

В какви случаи и на какви обезщетения може да се разчита

 • При трайна загуба на трудоспособност в резултат на застрахователна злополука: на застрахования се изплаща процент от застрахователната сума според процента загубена трудоспособност, определен от застрахователно медицинска комисия на ЗАД „Алианц България Живот“.
 • Временна загуба на трудоспособност в резултат на застрахователна злополука (при групова злополука за учащи и деца от детските градини).
 • Временна загуба на трудоспособност от инфекциозни заболявания (при групова злополука за учащи).

Как може да сключите застраховка „Злополука“ за Вашето дете

Застраховка злополука за деца може да се сключва само под групова форма, съгласно кодекса за Застраховане. Може да включите вашето дете в група, формирана от минимум 10 деца:

 • от класа в училище;
 • от групата в детската градина;
 • по местоживеене/ родителски колектив;
 • по месторабота на родителите.

Възможности за плащане

 • По банков път
 • E-Pay
 • Интернет/ Мобилно банкиране от Алианц Банк
 • EasyPay 
 • Директен дебит от сметка на клиента

Повече информация тук: 

Възможности за плащане

  Индивидуална застраховка „Злополука“ на спортист

Allianz - zl601x-Recovered-Recovered-Recovered

Какво получавате при сключване на индивидуална рискова застраховка "Злополука" на спортист

 • ефективна застрахователна защита
 • сигурност
 • спокойствие

 • Покрити рискове

 • Застраховано лице, срок и премия

 • Възможности за плащане

Покрити рискове

 • трайна загуба на трудоспособност вследствие застрахователна злополука;
 • временна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука;
 • фатален край в следствие застрахователна злополука;

Застраховано лице, срок и премия

Застраховани лица:

Могат да бъдат застраховани лица на възраст до 59 години, практикуващи професинално или любителски спортна дейност; 

Срок:

от 1 месец до 1 годинa.

Застрахователна премия:

плаща се еднократно при сключване на застраховката.

Възможности за плащане

 • По банков път
 • E-Pay
 • Интернет/ Мобилно банкиране от Алианц Банк
 • EasyPay 
 • Директен дебит от сметка на клиента

Повече информация тук: 

Възможности за плащане

  Индивидуална застраховка „Злополука“ на кредитополучател

Allianz - new-2015-10-06T12:52:54-291x-Recovered

Какво получавате при сключване на индивидуална застраховка "Злополука" на кредитополучател

 • ефективна застрахователна защита
 • сигурност
 • спокойствие

 • Основна информация

 • Застраховано лице, срок, сума и премия

 • Възможности за плащане

Основна информация

Застраховани лица:

Могат да бъдат застраховани само кредитополучатели.

Покритие: 

 • Фатален край на застрахованото лице от застрахователна злополука.

В случай на фатален край на застрахованото лице вследствие на застрахователна злополука през срока на застраховката, застрахователната сума се разпределя между ползващите лица както следва:

 • На банката-кредитор се изплаща частта от непогасения кредит; 
 • На другите ползващи лица се изплаща остатъкът.

Застраховано лице, срок, сума и премия

Срок:

от 1 месец до 5 години.

Застрахователна сума:

равна на размера на получения кредит.

Застрахователна премия (вноска) се заплаща:

 • еднократно при сключване;
 • с годишни премии;
 • на 6 месечие при срок на застраховката от 1 до 5 години.

Възможности за плащане

 • По банков път
 • E-Pay
 • Интернет/ Мобилно банкиране от Алианц Банк
 • EasyPay 
 • Директен дебит от сметка на клиента

Повече информация тук: 

Възможности за плащане

  Застраховки по партньорски програми

 • Алианц Грижа

 • Защитен портфейл

 • Застраховка

  За мен

Алианц Грижа

Застраховка „Алианц Грижа“

Застраховка „Алианц Грижа“ е създадена от „Алианц България Живот“ специално за клиентите на „Алианц Банк България“ и осигурява обезщетение до 80 хиляди лева при фатален край или трайна нетрудоспособност от злополука.

Покритие

Покрива 21 риска, включително застрахователна злополука, настъпила при непрофесионално упражняване на следните видове спорт: лов, конен спорт, алпинизъм, пещерно дело, управление на самолет, летателни апарати и съоръжения, парашутизъм, скокове с еластично въже, водни спортове, бойни изкуства, зимни спортове, моторни спортове и други.

Как се сключва застраховка „Алианц Грижа“

Сключването й става само по телефона, съгласно Закона за предлагане на финансови услуги от разстояние, и не се налага посещение в наш офис и попълване на документи.

Специални условия

Като израз на признателност за доверието на клиентите на „Алианц Банк“, застраховката включва начален гратисен период, в който те могат на спокойствие да се запознаят с условията и покритията по нея, и да преценят в каква степен отговарят на техните потребности.

Защитен портфейл

...Замисляли ли сте се колко важни и необходими неща носите със себе си, заедно
с банковата си карта – портфейл, лични документи, ключове.

Със застраховка "Зашитен портфейл", разработена специално за клиенти на Уникредит Булбанк, получвате и лична защита срещу злополука и в случай на заболяване.

Повече информация може да получите в офисите на Уникредит Булбанк.

Брошура "Защитен портфейл"

Основен информационен документ

Застраховка

За мен

Независимо от професионалните успехи, образованието и добрата среда, настъпването на неочаквани инциденти крие рискове за финансовата ни стабилност.
Ето защо ние създадохме застраховка „За мен“, специално за клиентите на Алианц Банк.

„За Мен“ е за всеки, който търси достъпна защита и финансова обезпеченост при непредвидени неблагоприятни събития.

„За мен“ гарантира сигурност и спокойствие за теб и твоите близки при настъпване на злополука от различен характер, включително и от ПТП.