Main navigation back

Застрахователни и инвестиционни програми от ново поколение

  Алианц Лайф Инвест

Allianz - Алианц Лайф инвест

Защо да избера програма Алианц Лайф Инвест?

 • Осигурявате си застрахователна защита и финансова обезпеченост за Вас и Вашите близки
 • Инвестирате според Вашите лични потребности и възможности
 • Спестявате средства от направените инвестиции
 • Ползвате данъчни облекчения в размер до 10% от облагаемия доход

 • Застрахователна защита

 • Допълнително покритие при важни за Вас ситуации

 • Инвестиция в бъдещето

 • Финансови условия

 • Основни информационни документи

Застрахователна защита

 • Изплаща се цялата застрахователна сума и средствата от Вашата инвестиция в случай на събития с фатален край
 • При ПТП с фатален край застрахователната сума се утроява
 • При трайна загуба на трудоспособност, в резултат на злополука, получавате процент от застрахователната сума, равен на загубената трудоспособност
 • При над 30% загуба на трудоспособност се освобождавате от последващи вноски, като всички рискове остават в покритие до крайния срок на програмата

Допълнително покритие при важни за Вас ситуации

Пакет тежки заболявания

При настъпване на тежко заболяване на застрахования, ще Ви бъдат изплатени 50% от застрахователната сума и се освобождавате от последващи вноски, като всички рискове остават в покритие до крайния срок на програмата.

Пакет Медицински разноски и ДНК анализ

 • Получавате финансова грижа при временна загуба на трудоспособност вследствие злополука
 • При болничен престой, вследствие злополука, получавате фиксирана дневна сума
 • Покритие на разходи, до определен лимит, за лекарства и медицински консумативи, в резултат на злополука
 • ДНК изследването, осигурено от Geneplanet, ще Ви помогне да вземете правилните решения, свързани с Вашето здраве, начин на живот и благополучие

Инвестиция в бъдещето

 • Получавате лична (инвестиционна) сметка и със средствата по нея придобивате дялове в инвестиционните програми на световните лидери в бранша, осигурени от Allianz Global Investors
 • Утвърдени финансови експерти активно управляват Вашите средства
 • Спестявате със средствата от инвестициите, направени от Алианц
 • Възможност за извънредни вноски, които също се инвестират и така увеличавате средствата по Вашата програма.

Финансови условия

 • Вие избирате срока на застрахователната програма - от 10 до 40 години

 • Вие определяте застрахователната сума и вноската, която правите

 • Ползвате данъчни облекчения в размер до 10% от облагаемия доход

Основни информационни документи

Основните информационни документи имат за цел да Ви помогнат да разберете естеството, рисковете, разходите и потенциалната печалба или загуба свързана с този инвестиционен продукт. Препоръчително е да се запознаете с тяхното съдържание, преди да вземете решение за покупка на продукта.

Алианц Лайф Инвест – Агресивна инвестиционна стратегия

Алианц Лайф Инвест – Балансирана инвестиционна стратегия

Алианц Лайф Инвест – Консервативна инвестиционна стратегия

  Алианц Бъдеще Инвест

Allianz - Budeshte_Invest_600x300

Защо да избера програма Алианц Бъдеще Инвест?

 • Осигурявате си застрахователна защита за Вас
 • Получавате финансова обезпеченост за бъдещето на Вашето дете
 • Вашите средства се инвестират от световните лидери в бранша Allianz Global Investors

 •  Инвестиция в бъдещето

 • Застрахователна защита

 • Допълнителни покрития при важни за Вас ситуации

 • Финансови условия

 • Основни информационни документи

 Инвестиция в бъдещето

 • Спестявате сега с възможност за дългосрочно натрупване на допълнителен капитал за детето от направените инвестиции
 • Получавате лична (инвестиционна) сметка и със средствата по нея придобивате дялове в инвестиционните програми на световните лидери в бранша Allianz Global Investors
 • Утвърдени финансови експерти активно управляват Вашите средства

Застрахователна защита

 • Програмата се освобождава от плащане на вноски при фатален край с Вас. Запазват се покритите рискове за детето до края на срока
 • Застрахователната сума се удвоява и се освобождава от вноски при запазване на покритите рискове за детето в случай на фатален край при ПТП
 • И в двата случая, натрупана по личната сметка сума се изплаща на детето в края на програмата

Допълнителни покрития при важни за Вас ситуации

Пакет Медицински разноски и ДНК анализ

 • Финансова грижа при временна загуба на трудоспособност от злополука
 • Получавате фиксирана дневна сума при болничен престой вследствие злополука
 • Покритие на разходи, до определен лимит, за лекарства и медицински консумативи при злополука
 • ДНК анализ, осигурен от Geneplanet, който ще Ви помогне да вземете правилните решения, свързани с Вашето здраве, начин на живот и благополучие. 

Финансови условия

 • Избор на срок на застрахователната защита - от 10 до 25 години
 • Избор на застрахователна сума и размер на вноска
 • Възможност за извънредни вноски

Основни информационни документи

Основните информационни документи имат за цел да Ви помогнат да разберете естеството, рисковете, разходите и потенциалната печалба или загуба свързана с този инвестиционен продукт. Препоръчително е да се запознаете с тяхното съдържание, преди да вземете решение за покупка на продукта.

Алианц Бъдеще Инвест – Агресивна инвестиционна стратегия

Алианц Бъдеще Инвест – Балансирана инвестиционна стратегия

Алианц Бъдеще Инвест – Консервативна инвестиционна стратегия

  Алианц Динамик Инвест

Allianz - Dinamik_Invest_600x300

Защо да избера програма "Алианц Динамик Инвест"

 • Лична инвестиция, с достъп до международните финансови пазари
 • Застрахователна защита срещу непредвидени събития с Вашия живот
 • Натрупвате капитал от инвестиции
 • Ползвате данъчни преференции в размер до 10% от облагаемия доход
 • Предимства

 • Допълнително покритие при важни за Вас ситуации

 • Финансови условия

 • Основни информационни документи

Предимства

 • Получавате лична (инвестиционна) сметка и със средствата по нея придобивате дялове в инвестиционни програми на световните лидери Allianz Global Investors
 • Избор на инвестиционна стратегия: консервативна, балансирана и агресивна
 • Възможност за допълнително инвестиране
 • Възможност да променяте стратегиите и риска, който поемате в зависимост от потребностите и финансовите Ви възможности
 • Защита при фатален край в резултат на злополука

Допълнително покритие при важни за Вас ситуации

Пакет Медицински разноски и ДНК анализ

 • Финансова грижа при временна загуба на трудоспособност от злополука
 • При болничен престой в  резултат на злополука получавате фиксирана дневна сума
 • Покритие на разходи, до определен лимит, за лекарства и медицински консумативи, в резултат на злополука
 • ДНК анализ, осигурен от Geneplanet, който ще Ви помогне да вземете правилните решения, свързани с Вашето здраве, начин на живот и благополучие

Финансови условия

 • Избор на размер и начин на плащане на премията - еднократно или разсрочено
 • Срок от 10 до 40 години
 • Фиксирана застрахователна сума - 1000 евро

Основни информационни документи

  Алианц БОНОС Инвест - застраховка "Живот", свързана с индексен сертификат

Allianz - Life

Какво представлява?

11- годишен индексен сертификат със защитена главница и доходност, обвързана с представянето на пазарен индекс


Предимства

 • Лична инвестиция
 • Ефективна защита срещу непредвидени събития
 • Алтернатива на спестовните продукти
 • Данъчни преференции за граждани и работодатели

 • Допълнителна информация

 • Покрити рискове

 • Възможности за плащане

 • Основни информационни документи

Допълнителна информация

   • Застраховани лица: от 14 години до максимално допустима възраст при изтичане срока на застраховката – 80 години.
   • Застрахователна премия: еднократна, не по-малко от 7000 евро
   • Срок: фиксиран падеж - на 05.11.2028 г.

   • Валута: Евро

Покрити рискове

В случай на събитие с фатален край, ползващите лица получават пазарната стойност на индексния сертификат към момента плюс застрахователна сума от 1000 евро.

Възможности за плащане

 • По банков път
 • E-Pay
 • Интернет/ Мобилно банкиране от Алианц Банк
 • EasyPay 
 • Директен дебит от сметка на клиента

Повече информация тук: 

Възможности за плащане

Основни информационни документи

Основните информационни документи имат за цел да Ви помогнат да разберете естеството, рисковете, разходите и потенциалната печалба или загуба свързана с този инвестиционен продукт. Препоръчително е да се запознаете с тяхното съдържание, преди да вземете решение за покупка на продукта.

БОНОС Инвест

  Инвестиционна програма "Алианц Престиж"

Във важните моменти в живота е добре да имате сигурен гръб и доверен партньор. Алианц Престиж Ви дава и двете.

Allianz - 2_615x410-Recovered-Recovered

Какво получавате при сключване на "Алианц Престиж"

 • Алианц Престиж е лична инвестиция. С нея избирате инвестиционните фондове, в които да бъдат инвестирани Вашите средства.
 • Ефективна защита срещу непредвидени събития за дълъг период от време.
 • Данъчни преференции.
 • Избор на нивото на застрахователна защита (застрахователната сума).

 • Допълнителни предимства

 • Срок, валута и премия

 • Възможности за плащане

 • Основни информационни документи

Допълнителни предимства

 • Можете да промените инвестиционните фондове и да прехвърляте инвестициите от един фонд в друг по всяко време.
 • Имате възможност за инвестиране на допълнителни средства по всяко време (извънредни премии).
 • Освобождаване от плащане на вноски при трайна загуба на трудоспособност от злополука на застрахования над 30%;
 • Застрахователна защита и поемане на медицински разноски при добавяне на пакет „Злополука“.

Застраховката е предназначена за лица на възраст от 14 до 60 години

Прочетете повече за инвестиционните фондове

Срок, валута и премия

Срок:

 • от 10 до 30 години.

Валута:

 • Евро / Щатски долари

Минималната застрахователна премия:

 • 1000 евро/щатски долари при еднократна
 • 240 евро/щатски долари при годишна 
 • 20 евро/щатски долари при месечна 
 • 100 евро/щастски долари при извънредни 

Застрахователната премия е еднократна, годишна или месечна.

Възможности за плащане

 • По банков път
 • E-Pay
 • Интернет/ Мобилно банкиране от Алианц Банк
 • EasyPay 
 • Директен дебит от сметка на клиента

Повече информация тук: 

Възможности за плащане

Основни информационни документи

  Allianz USDollar Invest - застраховка "Живот", свързана с индексен сертификат

Allianz - 640x310-Recovered

10- годишен индексен сертификат с обезпечена главница с Американски ценни книги  и доходност, обвързана с представянето на пазарния индекс S&P 500.

Предимства

 • Лична инвестиция
 • Ефективна защита срещу непредвидени събития
 • Алтернатива на спестовните продукти
 • Данъчни преференции за граждани и работодатели

 • Допълнителна информация

 • Покрити рискове

 • Възможности за плащане

 • Основен информационен документ

Допълнителна информация

Застраховани лица: от 14 години до максимално допустима възраст при изтичане срока на застраховката – 80 години.

Застрахователна премия: еднократна, не по-малко от 7 000 щатски долара

Срок: фиксиран падеж - на 15.11.2027 г.

Валута: Щатски долари

Покрити рискове

В случай на събитие с фатален край, ползващите лица получават пазарната стойност на индексния сертификат към момента плюс застрахователна сума от 1 000 щатски долара.

Възможности за плащане

По банков път- премията се заплаща само в щатски долари по доларова сметка на Алианц България Живот. Всички такси, свързани с банковия превод, са изцяло за сметка на клиента.

Основен информационен документ

Основните информационни документи имат за цел да Ви помогнат да разберете естеството, рисковете, разходите и потенциалната печалба или загуба свързана с този инвестиционен продукт. Препоръчително е да се запознаете с тяхното съдържание, преди да вземете решение за покупка на продукта.

USDollar Invest

  Партньорски програми

 • Алианц Лайф Инвест

 • Алианц Бъдеще Инвест

 • Алианц Динамик Инвест

Алианц Динамик Инвест

Застраховка Алианц Динамик Инвест

Уникална комбинация от професионална грижа за вашите инвестиции и финансова защита срещу непредвидени събития.

Алианц Динамик Инвест Амунди Агресивен инвестиционен фонд в евро еднократна вноска

Алианц Динамик Инвест Амунди Агресивен инвестиционен фонд в щ.д еднократна вноска

Алианц Динамик Инвест Амунди Балансиран инвестиционен фонд в евро еднократна вноска

Алианц Динамик Инвест Амунди Балансиран инвестиционен фонд в щ.д еднократна вноска

Алианц Динамик Инвест Амунди Консервативен инвестиционен фонд в евро еднократна вноска

Алианц Динамик Инвест Амунди Агресивен инвестиционен фонд в евро годишни вноски

Алианц Динамик Инвест Амунди Агресивен инвестиционен фонд в щ.д годишни вноски

Алианц Динамик Инвест Амунди Балансиран инвестиционен фонд в евро годишни вноски

Алианц Динамик Инвест Амунди Балансиран инвестиционен фонд в щ.д годишни вноски

Алианц Динамик Инвест Амунди Консервативен инвестиционен фонд в евро годишни вноски

  Стойности на инвестиционните програми на Алианц

Лайф Инвест

Бъдеще Инвест

Динамик Инвест

BONOS Invest

Алианц Престиж

Pioneer Investments

Allianz Index Invest

Profit Max

Safe Invest IV

Safe Invest III

Safe Invest II

Safe Invest I

Index Max

Index Extra

Top Invest II

Top Invest I

USDollar Invest

USDollar Invest 2

USDollar Invest 3