Main navigation back

Застрахователни и инвестиционни програми от ново поколение

  Алианц Лайф Инвест

Allianz - Алианц Лайф инвест

Защо да избера програма Алианц Лайф Инвест?

 • Осигурявате си застрахователна защита и финансова обезпеченост за Вас и Вашите близки
 • Инвестирате според Вашите лични потребности и възможности
 • Спестявате средства от направените инвестиции
 • Ползвате данъчни облекчения в размер до 10% от облагаемия доход

 • Застрахователна защита

 • Допълнително покритие при важни за Вас ситуации

 • Инвестиция в бъдещето

 • Финансови условия

 • Основни информационни документи

Застрахователна защита

 • Изплаща се цялата застрахователна сума и средствата от Вашата инвестиция в случай на събития с фатален край
 • При ПТП с фатален край застрахователната сума се утроява
 • При трайна загуба на трудоспособност, в резултат на злополука, получавате процент от застрахователната сума, равен на загубената трудоспособност
 • При над 30% загуба на трудоспособност се освобождавате от последващи вноски, като всички рискове остават в покритие до крайния срок на програмата

Допълнително покритие при важни за Вас ситуации

Пакет тежки заболявания

При настъпване на тежко заболяване на застрахования, ще Ви бъдат изплатени 50% от застрахователната сума и се освобождавате от последващи вноски, като всички рискове остават в покритие до крайния срок на програмата.

Пакет Медицински разноски и ДНК анализ

 • Получавате финансова грижа при временна загуба на трудоспособност вследствие злополука
 • При болничен престой, вследствие злополука, получавате фиксирана дневна сума
 • Покритие на разходи, до определен лимит, за лекарства и медицински консумативи, в резултат на злополука
 • ДНК изследването, осигурено от Geneplanet, ще Ви помогне да вземете правилните решения, свързани с Вашето здраве, начин на живот и благополучие

Инвестиция в бъдещето

 • Получавате лична (инвестиционна) сметка и със средствата по нея придобивате дялове в инвестиционните програми на световните лидери в бранша, осигурени от Allianz Global Investors
 • Утвърдени финансови експерти активно управляват Вашите средства
 • Спестявате със средствата от инвестициите, направени от Алианц
 • Възможност за извънредни вноски, които също се инвестират и така увеличавате средствата по Вашата програма.

Финансови условия

 • Вие избирате срока на застрахователната програма - от 10 до 40 години

 • Вие определяте застрахователната сума и вноската, която правите

 • Ползвате данъчни облекчения в размер до 10% от облагаемия доход

Основни информационни документи

Основните информационни документи имат за цел да Ви помогнат да разберете естеството, рисковете, разходите и потенциалната печалба или загуба свързана с този инвестиционен продукт. Препоръчително е да се запознаете с тяхното съдържание, преди да вземете решение за покупка на продукта.

Алианц Лайф Инвест – Агресивна инвестиционна стратегия в евро

Алианц Лайф Инвест – Балансирана инвестиционна стратегия в евро

Алианц Лайф Инвест – Консервативна инвестиционна стратегия в евро

Алианц Лайф Инвест – Агресивна инвестиционна стратегия в щатски долари

Алианц Лайф Инвест – Балансирана инвестиционна стратегия в щатски долари

  Алианц Бъдеще Инвест

Allianz - Budeshte_Invest_600x300

Защо да избера програма Алианц Бъдеще Инвест?

 • Осигурявате си застрахователна защита за Вас
 • Получавате финансова обезпеченост за бъдещето на Вашето дете
 • Вашите средства се инвестират от световните лидери в бранша Allianz Global Investors

 •  Инвестиция в бъдещето

 • Застрахователна защита

 • Допълнителни покрития при важни за Вас ситуации

 • Финансови условия

 • Основни информационни документи

 Инвестиция в бъдещето

 • Спестявате сега с възможност за дългосрочно натрупване на допълнителен капитал за детето от направените инвестиции
 • Получавате лична (инвестиционна) сметка и със средствата по нея придобивате дялове в инвестиционните програми на световните лидери в бранша Allianz Global Investors
 • Утвърдени финансови експерти активно управляват Вашите средства

Застрахователна защита

 • Програмата се освобождава от плащане на вноски при фатален край с Вас. Запазват се покритите рискове за детето до края на срока
 • Застрахователната сума се удвоява и се освобождава от вноски при запазване на покритите рискове за детето в случай на фатален край при ПТП
 • И в двата случая, натрупана по личната сметка сума се изплаща на детето в края на програмата

Допълнителни покрития при важни за Вас ситуации

Пакет Медицински разноски и ДНК анализ

 • Финансова грижа при временна загуба на трудоспособност от злополука
 • Получавате фиксирана дневна сума при болничен престой вследствие злополука
 • Покритие на разходи, до определен лимит, за лекарства и медицински консумативи при злополука
 • ДНК анализ, осигурен от Geneplanet, който ще Ви помогне да вземете правилните решения, свързани с Вашето здраве, начин на живот и благополучие. 

Финансови условия

 • Избор на срок на застрахователната защита - от 10 до 25 години
 • Избор на застрахователна сума и размер на вноска
 • Възможност за извънредни вноски

Основни информационни документи

Основните информационни документи имат за цел да Ви помогнат да разберете естеството, рисковете, разходите и потенциалната печалба или загуба свързана с този инвестиционен продукт. Препоръчително е да се запознаете с тяхното съдържание, преди да вземете решение за покупка на продукта.

Алианц Бъдеще Инвест – Агресивна инвестиционна стратегия в евро

Алианц Бъдеще Инвест – Балансирана инвестиционна стратегия в евро

Алианц Бъдеще Инвест – Консервативна инвестиционна стратегия в евро

Алианц Бъдеще Инвест – Агресивна инвестиционна стратегия в щатски долари

Алианц Бъдеще Инвест – Балансирана инвестиционна стратегия в щатски долари

  Алианц Динамик Инвест

Allianz - Dinamik_Invest_600x300

Защо да избера програма "Алианц Динамик Инвест"

 • Лична инвестиция, с достъп до международните финансови пазари
 • Застрахователна защита срещу непредвидени събития с Вашия живот
 • Натрупвате капитал от инвестиции
 • Ползвате данъчни преференции в размер до 10% от облагаемия доход
 • Предимства

 • Допълнително покритие при важни за Вас ситуации

 • Финансови условия

 • Основни информационни документи

Предимства

 • Получавате лична (инвестиционна) сметка и със средствата по нея придобивате дялове в инвестиционни програми на световните лидери Allianz Global Investors
 • Избор на инвестиционна стратегия: консервативна, балансирана и агресивна
 • Възможност за допълнително инвестиране
 • Възможност да променяте стратегиите и риска, който поемате в зависимост от потребностите и финансовите Ви възможности
 • Защита при фатален край в резултат на злополука

Допълнително покритие при важни за Вас ситуации

Пакет Медицински разноски и ДНК анализ

 • Финансова грижа при временна загуба на трудоспособност от злополука
 • При болничен престой в  резултат на злополука получавате фиксирана дневна сума
 • Покритие на разходи, до определен лимит, за лекарства и медицински консумативи, в резултат на злополука
 • ДНК анализ, осигурен от Geneplanet, който ще Ви помогне да вземете правилните решения, свързани с Вашето здраве, начин на живот и благополучие

Финансови условия

 • Избор на размер и начин на плащане на премията - еднократно или разсрочено
 • Срок от 10 до 40 години
 • Фиксирана застрахователна сума - 1000 евро

Основни информационни документи

Основните информационни документи имат за цел да Ви помогнат да разберете естеството, рисковете, разходите и потенциалната печалба или загуба свързана с този инвестиционен продукт. Препоръчително е да се запознаете с тяхното съдържание, преди да вземете решение за покупка на продукта.

Алианц Динамик Инвест с годишни премии – Агресивна инвестиционна стратегия в евро

Алианц Динамик Инвест с годишни премии – Балансирана инвестиционна стратегия в евро

Алианц Динамик Инвест с годишни премии – Консервативна инвестиционна стратегия в евро

Алианц Динамик Инвест с еднократна премия – Агресивна инвестиционна стратегия в евро

Алианц Динамик Инвест с еднократна премия – Балансирана инвестиционна стратегия в евро

Алианц Динамик Инвест с еднократна премия – Консервативна инвестиционна стратегия в евро

Алианц Динамик Инвест с годишни премии – Агресивна инвестиционна стратегия в щатски долари

Алианц Динамик Инвест с годишни премии – Балансирана инвестиционна стратегия в щатски долари

Алианц Динамик Инвест с еднократна премия – Агресивна инвестиционна стратегия в щатски долари

Алианц Динамик Инвест с еднократна премия – Балансирана инвестиционна стратегия в щатски долари

  Allianz Diverso

Allianz - Allianz_Diverso_600x300

Какво представлява Allianz Diverso?

10-годишен сертификат с обезпечена главница с италиански и испански ценни книги с фиксирана доходност.

Предимства

 • Лична инвестиция
 • Ефективна защита срещу непредвидени събития
 • Алтернатива на спестовните продукти
 • Данъчни преференции за граждани и работодатели

 • Допълнителна информация

 • Покрити рискове

 • Основен информационен документ

Допълнителна информация

Застраховани лица: от 14 години до максимално допустима възраст при изтичане срока на застраховката – 80 години.

Застрахователна премия: еднократна, не по-малко от 7 000 евро

Срок: фиксиран падеж - на 01.11.2029 г.

Валута: Евро

Покрити рискове

В случай на събитие с фатален край, ползващите лица получават пазарната стойност на индексния сертификат към момента плюс застрахователна сума от 1 000 евро.

Основен информационен документ

Основните информационни документи имат за цел да Ви помогнат да разберете естеството, рисковете, разходите и потенциалната печалба или загуба свързана с този инвестиционен продукт. Препоръчително е да се запознаете с тяхното съдържание, преди да вземете решение за покупка на продукта.

Allianz Diverso

  Партньорски програми

 • Алианц Лайф Инвест

 • Алианц Бъдеще Инвест

 • Алианц Динамик Инвест

 • Allianz Multi Invest

Алианц Динамик Инвест

Застраховка Алианц Динамик Инвест

Уникална комбинация от професионална грижа за вашите инвестиции и финансова защита срещу непредвидени събития.

Алианц Динамик Инвест Амунди Агресивен инвестиционен фонд в евро еднократна вноска

Алианц Динамик Инвест Амунди Агресивен инвестиционен фонд в щ.д еднократна вноска

Алианц Динамик Инвест Амунди Балансиран инвестиционен фонд в евро еднократна вноска

Алианц Динамик Инвест Амунди Балансиран инвестиционен фонд в щ.д еднократна вноска

Алианц Динамик Инвест Амунди Консервативен инвестиционен фонд в евро еднократна вноска

Алианц Динамик Инвест Амунди Агресивен инвестиционен фонд в евро годишни вноски

Алианц Динамик Инвест Амунди Агресивен инвестиционен фонд в щ.д годишни вноски

Алианц Динамик Инвест Амунди Балансиран инвестиционен фонд в евро годишни вноски

Алианц Динамик Инвест Амунди Балансиран инвестиционен фонд в щ.д годишни вноски

Алианц Динамик Инвест Амунди Консервативен инвестиционен фонд в евро годишни вноски

Allianz Multi Invest

Застраховка Allianz Multi Invest


Какво представлява Allianz Multi Invest?

10-годишен сертификат с обезпечен а главница с италиански, испански и румънски ценни книги с фиксирана доходност.

Предимства

 • Лична инвестиция
 • Ефективна защита срещу непредвидени събития
 • Алтернатива на спестовните продукти
 • Данъчни преференции за граждани и работодатели


Допълнителна информация

Застраховани лица: от 14 години до максимално допустима възраст при изтичане срока на застраховката – 80 години.
Застрахователна премия: еднократна, не по-малко от 10 000 евро
Срок: фиксиран падеж - на 31.07.2029 г.
Валута: Евро

Покрити рискове

В случай на събитие с фатален край в следствие на злополука и заболяване, ползващите лица получават пазарната стойност на индексния сертификат към момента плюс застрахователна сума от 1 000 евро.
В случай на събитие с фатален край в следствие на злополука се изплаща допълнителна застрахователна сума от 10 000 евро.

Основен информационен документ

Allianz Multi Invest

Информация за други продукти

 • Allianz Progressivo

 • БОНОС Инвест

 • USDollar Invest 2

 • USDollar Invest 3

 • USDollar Invest 4

 • Алианц Престиж

Allianz Progressivo

Основен информационен документ

Allianz Progresivo

БОНОС Инвест

Основни информационни документи

БОНОС Инвест

USDollar Invest 2

Основни информационни документи

USDollar Invest 02

USDollar Invest 3

Основни информационни документи

USDollar Invest 03

USDollar Invest 4

Основни информационни документи

USDollar Invest 04

  Стойности на инвестиционните програми на Алианц

Лайф Инвест

Бъдеще Инвест

Динамик Инвест

BONOS Invest

Алианц Престиж

Pioneer Investments

Allianz Index Invest

Profit Max

Safe Invest IV

Safe Invest III

Safe Invest II

Safe Invest I

Index Max

Index Extra

Top Invest II

Top Invest I

USDollar Invest

USDollar Invest 2

USDollar Invest 3

USDollar Invest 4

Allianz Progressivo

Allianz Diverso

Allianz Multi Invest