Main navigation back

Необходими документи за изплащане на суми и обезщетения при застрахователни събития

При временна и трайна загуба на трудоспособност на застрахования или диагностициране на “тежко заболяване”

 1. Заявление за изплащане на суми и обезщетения /по образец/
 2. Документ за самоличност (лична карта, паспорт и др.) на застрахованото лице
 3. Удостоверение за банкова сметка на застрахованото лице
 4. Копие от болнични листове; Експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК; Епикризи и др.
 5. Когато събитието е настъпило в резултат на заболяване, се представят документи, удостоверяващи първоначалното поставяне или уточняване на диагнозата, историята на заболяването и провежданото лечение – личен амбулаторен картон, амбулаторни листове, хистологични резултати, резултати от проведени образни и други изследвания, протоколи на ЛКК, рецептурни книжки и други официални медицински документи;
 6. Когато събитието е настъпило в резултат на злополука, се представят документи, съдържащи информация за обстоятелствата, при които е настъпило събитието – съдебномедицински експертизи, експертизи за наличие на алкохол в кръвта, документи, издавани от МВР и КАТ (протокол за ПТП, служебни бележки и др.), от работодателя и НОИ (декларация и протокол от разследване на трудова злополука, разпореждане на НОИ и др.), от следствени и съдебни органи и прокуратурата (съдебни решения, наказателни постановления, заключително постановление на предварителното производство и др.), както и официални медицински документи, удостоверяващи диагнозата (амбулаторни листове, направления, медицински удостоверения, епикризи и др.).

За изплащане на суми в случай на „тежко заболяване” може да се изисква представянето на допълнителни документи, в зависимост от конкретния случай.

При болничен престой на застрахования

 1. Заявление за изплащане на суми и обезщетения /по образец/
 2. Документ за самоличност (лична карта, паспорт)
 3. Удостоверение за банкова сметка
 4. Копие на епикриза от проведено болнично лечение
 5. Когато събитието е настъпило в резултат на заболяване, се представят документи, удостоверяващи първоначалното поставяне или уточняване на диагнозата, историята на заболяването и провежданото лечение – личен амбулаторен картон, болнични листове, амбулаторни листове, рецептурни книжки, решения на ТЕЛК/НЕЛК и други официални медицински документи;
 6. Когато събитието е настъпило в резултат на злополука, се представят документи, съдържащи информация за обстоятелствата, при които е настъпило събитието – съдебномедицински експертизи, документи, издавани от МВР и КАТ (протокол за ПТП, служебни бележки и др.), от работодателя и НОИ (декларация и протокол от разследване на трудова злополука, разпореждане на НОИ и др.), от следствени и съдебни органи и прокуратурата (съдебни решения, наказателни постановления, заключително постановление на предварителното производство и др.), както и официални медицински документи, удостоверяващи диагнозата (амбулаторни листове, направления, медицински удостоверения, епикризи и други).

При възстановяване на медицински разходи на застрахования (разходи за лекарства и консумативи и други)

 1. Заявление за изплащане на суми и обезщетения /по образец/
 2. Документ за самоличност (лична карта, паспорт)
 3. Удостоверение за банкова сметка на застрахованото лице
 4. Документи, удостоверяващи извършени от лицето разходи – рецепти, оригинални фактури на името на лицето с изброени по вид и количество закупени лекарства и консумативи, придружени с касови бележки, и други оригинални платежни документи.
 5. Когато събитието е настъпило в резултат на заболяване, се представят документи, удостоверяващи първоначалното поставяне или уточняване на диагнозата, историята на заболяването и провежданото лечение – личен амбулаторен картон, болнични листове, амбулаторни листове, епикризи, рентгенови снимки, протоколи на ЛКК, рецептурни книжки, решения на ТЕЛК/НЕЛК и други официални медицински документи;
 6. Когато събитието е настъпило в резултат на злополука, се представят документи, съдържащи информация за обстоятелствата, при които е настъпило събитието – съдебномедицински експертизи, документи, издавани от МВР и КАТ (протокол за ПТП, служебни бележки и др.), от работодателя и НОИ (декларация и протокол от разследване на трудова злополука, разпореждане на НОИ и др.), от следствени и съдебни органи и прокуратурата (съдебни решения, наказателни постановления, заключително постановление на предварителното производство и др.), както и официални медицински документи, удостоверяващи диагнозата (амбулаторни листове, направления, медицински удостоверения, епикризи и други).

При изплащане на суми за хирургично лечение

 1.  Заявление за изплащане на суми и обезщетения /по образец/
 2. Документ за самоличност (лична карта, паспорт)
 3. Удостоверение за банкова сметка на застрахованото лице
 4. Копие от епикриза от проведено болнично оперативно  лечение
 5. Когато събитието е настъпило в резултат на заболяване, се представят документи, удостоверяващи първоначалното поставяне или уточняване на диагнозата, историята на заболяването и провежданото лечение – личен амбулаторен картон, болнични листове, амбулаторни листове, оперативни протоколи, резултати от образни изследвания, решения на ТЕЛК/НЕЛК и други официални медицински документи;
 6. Когато събитието е настъпило в резултат на злополука, се представят документи, съдържащи информация за обстоятелствата, при които е настъпило събитието – съдебномедицински експертизи, документи, издавани от МВР и КАТ (протокол за ПТП, служебни бележки и др.), от работодателя и НОИ (декларация и протокол от разследване на трудова злополука, разпореждане на НОИ и др.), от следствени и съдебни органи и прокуратурата (съдебни решения, наказателни постановления, заключително постановление на предварителното производство и др.), както и официални медицински документи, удостоверяващи диагнозата (амбулаторни листове, направления, медицински удостоверения, епикризи и други).
 7. Когато събитието е настъпило в чужбина и издадените документите са на чужд език, се представя копие на необходимите документи. В някои случаи може да изиска представянето на оригиналните документи, както и на официален легализиран превод

При смърт на застрахованото лице

 1. Заявление за изплащане на суми и обезщетения /по образец/
 2. Първият екземпляр на застрахователната полица с приложените към нея общи условия, заявление за сключване на застраховката, както и евентуално издадените списъци и допълнителни споразумения /добавъци/ към нея;
 3. Документ за самоличност (лична карта, паспорт) на ползващото лице, удостоверение за актуално състояние и др;
 4. Удостоверение за банкова сметка на ползващото лице
 5. Документи, удостоверяващи настъпването на събитието – нотариално заверени копие на акт за смърт или препис-извлечение от акта за смърт, съобщение за смърт, медицински документи (амбулаторни листове, направления, медицински удостоверения, епикризи и др.);
 6. Когато ползващи лица не са поименно посочени в полицата, а са законните наследници на застрахования, се представя нотариално заверено копие на удостоверение за наследници
 7. Когато смъртта е настъпила в резултат на заболяване, се представят документи, удостоверяващи първоначалното поставяне или уточняване на диагнозата, историята на заболяването и провежданото лечение – личен амбулаторен картон, болнични листове, епикризи, решения на ТЕЛК/НЕЛК и други официални медицински документи;
 8. Когато смъртта е настъпила в резултат на злополука, се представят документи, съдържащи информация за обстоятелствата, при които е настъпило събитието – съдебномедицински експертизи, експертизи за наличие на алкохол в кръвта, документи, издавани от МВР и КАТ (протокол за ПТП, служебни бележки и др.), от работодателя и НОИ (декларация и протокол от разследване на трудова злополука, разпореждане на НОИ и др.), от следствени и съдебни органи и прокуратурата (съдебни решения, наказателни постановления, заключително постановление на предварителното производство и др.), както и други официални документи, ако има издадени такива, както и официални медицински документи, удостоверяващи диагнозата.

 

Необходими документи за изплащане на суми при изтекъл срок, откуп, изплащане на рента

При откупуване на спестовни застраховки (смесени застраховки “Живот”, Женитбени и детски застраховки, рентни /пенсионни/ застраховки и застраховки “Живот”, свързани с инвестиционен фонд)

 1. Заявление за изплащане на суми и обезщетения /по образец/
 2. При частичен откуп или частичен откуп с възстановяване по застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, се попълва и представя заявление по образец на дружеството – образец АБЖ 04.
 3. Първият екземпляр на застрахователната полица с приложените към нея общи условия, заявление за сключване на застраховката, както и евентуално издадените списъци и допълнителни споразумения /добавъци/ към нея.
 4. Документ за самоличност (лична карта, паспорт), удостоверение за актуално състояние;
 5. Удостоверение за банкова сметка
 6. Когато застраховката е върху живота на трето лице (т.е. договорителят и застрахованият са различни лица), задължително договорителят следва да представи документ за самоличност (лична карта) на застрахованото лице. Данните се записват в Заявлението в определеното място за „второ лице“ и срещу името се записва „застраховано лице”;

При изтекъл срок по спестовни застраховки (смесени застраховки “Живот”, Женитбени и детски застраховки и застраховките “Живот”, свързани с инвестиционен фонд)

 1. Заявление за изплащане на суми и обезщетения /по образец/
 2. Първият екземпляр на застрахователната полица с приложените към нея общи условия, заявление за сключване на застраховката, както и евентуално издадените списъци и допълнителни споразумения /добавъци/ към нея;
 3. Документ за самоличност (лична карта, паспорт), удостоверение за актуално състояние (за ползващото лице или ползващите лица в случай на доживяване края на срока на застраховката);
 4. Удостоверение за банкова сметка;
 5. Когато лицето, което е определено да получи сумата за изтекъл срок, е различно от застрахованото лице, задължително се представя документ за самоличност (лична карта) на застрахованото лице. Данните се записват в Заявлението в определеното място за „второ лице“ и срещу името се записва “застраховано лице”.

При изплащане на ренти по рентни (пенсионни) застраховки на застрахованото лице

 1. Заявление за изплащане на рента по образец на Дружеството (образец АБЖ-03А)
 2. Първият екземпляр на застрахователната полица с приложените към нея общи условия, заявление за сключване на застраховката, както и евентуално издадените списъци и допълнителни споразумения /добавъци/ към нея;
 3. Документ за самоличност (лична карта, паспорт), удостоверение за актуално състояние;
 4. Удостоверение за банкова сметка.