Main navigation back

Отговорности

  Гражданска отговорност за физически лица

Allianz - 73271444_1200x1600px__72dpi

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката покрива отговорността на застрахования в качеството му на:

 • глава на семейство
 • работодател на лица, работещи в домакинството
 • владелец на апартамент(и), къща и/или вила, които ползва лично
 • притежател на домашни животни и пчели (освен кучета, едър рогат добитък, ездитни и впрегатни)
 • упражняващ спортни дейности (освен лов, гребане, ветроходство и водомоторен спорт)
 • велосипедист

По договореност покритието може да бъде разширено и по отношение на собственост на кучета, ездитни и впрегатни животни, имоти, които застрахованият не ползва лично, ремонтни дейности, регламентиран лов и водни спортове (гребане, ветроходство и водомоторен спорт).

Покритието е в сила и по отношение на членовете на домакинството на застрахования.

 • Покритие

 • Лимити на обезщетение

Покритие

Покритие

Застраховката осигурява сигурност и спокойствие за случаи, в които застрахованият бъде законово задължен да плати на основание претенции на трети лица, като компенсация за вреди, причинени през периода на застраховката, както и разноските за уреждане на претенциите, одобрени от Алианц България. 

Лимити на обезщетение

Лимитите се договарят за:

 • едно застрахователно събитие (вкл. ако е довело до поредица от претенции) и
 • в агрегат за всички събития през периода на застраховката 

Застрахователната премия се договаря на база тарифата на ЗАД „Алианц България“ според договорените лимити, обхват на покритието и конкретни рискови фактори.

  Професионални отговорности

Allianz - 600x400sb10069373v_001_1200x1600px__72dpi

Алианц България предлага застраховки на професионалната отговорност на следните категории:  

 • нотариуси – съгласно чл.30 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност
 • адвокати – съгласно чл.50 от Закона за адвокатурата
 • проектанти, архитекти и инженери или независим строителен надзор – съгласно чл.171 от Закона за устройство на територията
 • експерт-счетоводители и одитори – чл.33, ал.1, т.14 от Закона за независимия финансов одит
 • частни съдебни изпълнители – съгласно чл.25 от Закона за частните съдебни изпълнители

Важно! Част от застраховките са задължителни по силата на нормативен акт.

 • Застрахователно покритие

 • Лимити на обезщетение и премия

Застрахователно покритие

Покритие

По застраховките са покрити всички суми, които застрахованият бъде законово задължен да заплати като компенсация за вреди на трети лица вследствие на небрежност, грешки или пропуски при изпълнение на съответните професионални задължения.

Как се установяват вредите?

Установяват се на основата на претенции, предявени за пръв път писмено през периода на застраховката, при условие че събитията, на чиято основа са предявените претенции, са възникнали след началната дата на застраховката или след вписаната в полицата ретроактивна дата (ако такава е договорена). По застраховките са покрити и всички разходи по уреждането на претенции, одобрени от застрахователя.

Лимити на обезщетение и премия

Лимити

По застраховките се договарят лимити на обезщетение:

 • за всяко събитие (вкл. ако е довело до поредица от претенции) и
 • в агрегат за всички събития през периода на застраховката.

Премия

Определя се на база тарифите на ЗАД Алианц България.

  Застраховка "Гражданска отговорност вследствие носене и употреба на огнестрелно оръжие"

Allianz - 106628702_1200x1600px__72dpi

За кого е предназначена застраховката?

За физически лица, ползващи огнестрелно оръжие за охрана и/или самоотбрана. Тя е задължителна по силата на Закона за контрол върху взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите.

Застраховката може да бъде сключена както от конкретното физическо лице във връзка с негово лично оръжие, така и от юридическо лице или едноличен търговец за негови служители, ползващи огнестрелно оръжие за охрана.

 • Покритие

 • Лимит на обезщетение и застрахователна премия

Покритие

По застраховката се покриват:

 • имуществени и
 • неимуществени вреди, нанесени на трети лица като пряк резултат от носене и употреба на огнестрелно оръжие.

Застраховка "Гражданска отговорност вследствие носене и употреба на огнестрелно оръжие" е валидна само ако придобиването, съхранението, носенето и употребата на огнестрелното оръжие са в съответствие с изискванията на нормативна уредба.

Лимит на обезщетение и застрахователна премия

Лимит на обезщетение

Договаря се съгласно разработени стандартни варианти.

Премия

Определя се на база тарифите на ЗАД Алианц България в зависимост от броя притежавани огнестрелни оръжия (броя служители на застраховащия) и договорени лимити.