Main navigation back

Отговорности

  Гражданска отговорност за физически лица

Allianz - 73271444_1200x1600px__72dpi

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката покрива отговорността на застрахования в качеството му на:

 • глава на семейство
 • работодател на лица, работещи в домакинството
 • владелец на апартамент(и), къща и/или вила, разположени на гериторията на България, които ползва лично
 • притежател на домашни животни и пчели, с изключение на кучета, едър рогат добитък, ездитни и впрегатни животни
 • упражняващ спортни дейности, с изключение на лов, гребане, ветроходство и водомоторен спорт
 • велосипедист

По договореност покритието може да бъде разширено с допълнителни покрития и по отношение на собственост на кучета, рогат добитък, ездитни и впрегатни животни, имоти, които застрахованият не ползва лично, ремонтни дейности (до определена стойност) на описания в полицата имот по отношение на щети, причинени от застрахования и/или лица, на което е възложено проектирането, ръководството на работите и/или изпълнението им; регламентиран лов и водни спортове (гребане, ветроходство и водомоторен спорт).

 • Покритие

 • Лимити на обезщетение

 • При събитие

Покритие

Покритие

Застраховката осигурява сигурност и спокойствие за случаи, в които застрахованият бъде законово задължен да плати на основание претенции на трети лица, като компенсация за вреди, причинени през периода на застраховката, както и разноските за уреждане на претенциите, одобрени от Алианц България. 

Лимити на обезщетение

Лимитите се договарят за:

 • едно застрахователно събитие (вкл. ако е довело до поредица от претенции) и
 • в агрегат за всички събития през периода на застраховката 

Застрахователната премия се договаря на база тарифата на ЗАД „Алианц България“ според договорените лимити, обхват на покритието и конкретни рискови фактори.

При събитие

При настъпване на събитие, което може да доведе до претенции по настоящата застраховка, Застрахованият е длъжен да уведоми Застрахователя не по-късно от 7 дни, след като събтието му е станало известно. При предявен съдебен иск от увредено лице, Застрахованият е длъжен незабавно да уведоми за това Застрахователя и поиска привличането му в процеса.Застрахованият няма право да дава устна или писмена информация по даден случай, да предлага извънсъдебни споразумения, да урежда претенции и извършва плащания по тях, както и да поема отговорност по възникнали искове, без писмено съгласие от страна на Застрахователя.

  Професионални отговорности

Allianz - 600x400sb10069373v_001_1200x1600px__72dpi

Алианц България предлага застраховки на професионалната отговорност на следните категории:  

 • нотариуси – съгласно чл.30 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност
 • адвокати – съгласно чл.50 от Закона за адвокатурата
 • проектанти, архитекти и инженери или независим строителен надзор – съгласно чл.171 от Закона за устройство на територията
 • счетоводители, експерт-счетоводители и одитори – чл.33, ал.1, т.14 от Закона за независимия финансов одит
 • частни съдебни изпълнители – съгласно чл.25 от Закона за частните съдебни изпълнители

Важно! Част от застраховките са задължителни по силата на нормативен акт.

 • Застрахователно покритие

 • Лимити на обезщетение и премия

 • При събитие

Застрахователно покритие

Покритие

По застраховките са покрити всички суми, които застрахованият бъде законово задължен да заплати като компенсация за вреди на трети лица вследствие на грешки или пропуски при изпълнение на съответните професионални задължения.

Как се установяват вредите?

Установяват се на основата на претенции, предявени за пръв път писмено през периода на застраховката, при условие че събитията, на чиято основа са предявените претенции, са възникнали след началната дата на застраховката или след вписаната в полицата ретроактивна дата (ако такава е договорена). По застраховките са покрити и всички разходи по уреждането на претенции, одобрени от застрахователя.

Лимити на обезщетение и премия

Лимити

По застраховките се договарят лимити на обезщетение:

 • за всяко събитие (вкл. ако е довело до поредица от претенции) и
 • в агрегат за всички събития през периода на застраховката.

Премия

Определя се на база тарифите на ЗАД Алианц България.

При събитие

При настъпване на събитие, което може да доведе до претенция по застраховката, Застрахованият има задължение да уведоми Застрахователя не по-късно от 7 дни, след като е разбрал за събитието.Застрахованият е длъжен да уведомява Застрахователят и за всеки предстоящ съдебен иск или следствено действие, свързани с настъпило застрахователно събитие. Застрахованият не може да урежда претенции и извършва плащания по тях, да предлага извънсъдебни споразумения, да поема отговорност по възникнали искове, както и да дава устна или писмена информация по конкретен случай, ако няма изрично писмено съгласие за това от Застрахователя.

  Застраховка "Гражданска отговорност вследствие носене и употреба на огнестрелно оръжие"

Allianz - 106628702_1200x1600px__72dpi

За кого е предназначена застраховката?

За физически лица, притежаващи огнестрелно оръжие. Тя е задължителна по силата на Закона за контрол върху взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите.

Застраховката може да бъде сключена както от конкретното физическо лице във връзка с негово лично оръжие, така и от юридическо лице или едноличен търговец за негови служители, ползващи огнестрелно оръжие.

 • Покритие

 • Лимит на обезщетение и застрахователна премия

 • При събитие

Покритие

По застраховката се покриват:

 • имуществени и
 • неимуществени вреди, нанесени на трети лица като пряк резултат от носене и употреба на огнестрелно оръжие.

Застраховка "Гражданска отговорност вследствие носене и употреба на огнестрелно оръжие" е валидна само ако съхранението, носенето и употребата на огнестрелното оръжие са в съответствие с изискванията на нормативна уредба.

Лимит на обезщетение и застрахователна премия

Лимит на обезщетение

Договаря се съгласно разработени стандартни варианти.

Премия

Определя се на база тарифите на ЗАД Алианц България в зависимост от броя притежавани огнестрелни оръжия (броя служители на застраховащия) и договорени лимити.

При събитие

При настъпване на събитие, което би могло да доведе до претенция по застраховката, Застрахованият следва да уведоми незабавно компетентните органи и служби (спешна медицинска помощ, полицейско управление и др.). Застрахованият следва да уведоми Застрахователя не по-късно от 7 дни, след като събитието му е станало известно. При предявен съдебен иск от увреденото лице, Застрахованият е длъжен незабавно да уведоми за това Застрахователя и поиска привличането му в процеса. Без писмено съгласие на Застрахователя, застрахованото лице няма право да дава устна или писмена информация по даден случай, да предлага извънсъдебни споразумения, да урежда претенции и извършва плащания по тях, както и да поема отговорност по възникнали искове.